O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸  
    بیانیه‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان ( سقز و زیویه)

بیانیه‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان ( سقز و زیویه)

به مناسبت شروع سال تحصیلی ۱۳۹۷/۹۸

 

سال هاست که مُهر ماه مهر بر پیشانی پاییز خودنمایی می کند. غوغای این واقعه، تجلی بهاری مجازی و برساخته در فصل خزان است. مهر خوابی است شیرین و نمود آرمانی روح جمعی جامعه! بازگشایی مدارس باید جمع کردن همه‌ی اعضای خانواده‌ای باشد که گرد و غبار کدورت مدتی است آنان را از هم پراکنده است. چه فرصتی از این مغتنم‌تر که خانواده‌ای به وسعت و حجم یک سرزمین دور سفره‌ای به برکت‌خیزی علم و دانش گرد آیند و بخواهند با نواختن زنگی پر طنین زنگار نخوت را از روح خود و محیط‌شان بزدایند؟

ملت های مختلف وجودشان را در شاکله‌ی آموزش و پرورش کشورشان تبلور بخشیده‌اند. در چشمان هر ناظر حق‌بینی نیز این رابطه و تأثیر به خوبی هویداست. هر چه نظام آموزشی بهنجارتر، کلیت جامعه نیز بسامان‌تر و هر چه نظام آموزشی در حاشیه قرار گرفته باشد، نابسامانی با تار و پود آن جامعه همدم‌تر است! تصور جامعه‌ای توسعه‌یافته بدون داشتن یک نظام آموزشی نو و بسامان چیزی جز خیالی باطل و داعیه‌ای گزاف نیست. توسعه‌ی پایدار در گرو پیشرفتی همه‌جانبه، آینده نگرانه و پویاست. در نقطه‌ی مقابل نیز ضعف و ناکارآمدی نظام آموزشی یک جامعه، سد معبری ناموزون و غیر قابل کنترل بر سر راه توسعه و تعالی کل جامعه است.

مدت هاست که نظام آموزشی ما از ایفای کارکردهای خود شانه خالی کرده و در خلال این خلاء پیامدهای ناگوار گوناگونی بر جامعه تحمیل شده است. جای بسی نگرانی است که اکثراً این وضعیت موجود را به نظاره نشسته‌اند! یا شاید خود و آینده فرزندانشان را با این فاجعه مرتبط نمی‌دانند!!

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) ضمن تبریک شروع سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به خانواده بزرگوار فرهنگی اعم از اولیاء، دانش آموزان و معلمان؛ خواسته‌های ذیل را مد نظر داشته و خواهان برآورده شدن آنها در طول سال پیش رو است!

 

۱. قشر زحمت کش معلمین در هر نظام آموزشی یکی از اساسی ترین عوامل رسیدن به اهداف آموزش و پرورش هستند؛ توجە بە منزلت و وضع معیشت آنان از اهم انتظارات است.

۲. بازنشستگان ما سنت کارآمد نظام آموزشی و جزء سرمایه های فرهنگی هستند اعاده‌ی حق و حقوق معدوم آنها خوش بینی به آینده و چراغ راه حال ما است.

۳. دست یافتن به شعارهای فرهنگی باید بر مبنایی واقعی بوده و پایه و اساس مادی آن نهاده شده باشد. تخصیص بودجه‌ی عادلانه برای آموزش و پرورش راه مناسبی برای تحقق آموزش رایگان بدون توقع از همیاری مادی والدین است. این حق دانش‌آموزان است که از آموزش رایگان و تغذیه‌ی مناسب در مدارس بهره‌مند باشند.

۴. زبان مادری اولین دریچه‌ی ارتباطی فرد با جهان اطراف بوده و در این زبان جهانی از معنا نهفته است. آموزش به زبان مادری در مدارس یکی از ضروریات آموزش و تربیت فرزندانمان است آن را جدی بگیرید.

۵. همه‌ی امور یاد شده در گرو رضایت‌مندی، خوش‌بینی و پیوند عاطفی معلمان با فضای آموزشی میسر می‌شود. امنیت روانی و شغلی معلمین پیش‌شرط بازده‌ی مطلوب و کارایی مناسب آنهاست. مدرسه مکانی به نرمی و تقدس فرهنگ است، مدرسه‌ها را امن و معلمین دربند، که جزء صدیق‌ترین فرزندان این سرزمین‌‌اند را آزاد کنید.

٦.با تامل در کنش های انتقادی معلمان طی سالیان گذشتە بە فضای مدیریتی آموزش و پرورش شهرستان سقز تحول در این مدیریت بر مبنای مشارکتی و انتخابی، خواستەای برجستە و بر زمین ماندە است کە همچنان مطالبە جامعە فرهنگی این شهرستان است.

۷. کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی در این شهرستان تراکم جمعیتی بالای کلاس‌ها را سبب شدە کە این امر به صورت عاملی در مقابل پیشرفت واقعی تحصیلی در مدارس نمود عینی پیدا کردە است. این انجمن انتظار دارد در سطح ملی برای رفع مشکلات مذکور چارەاندیشی و جذب بودجە شود.

۸.از آنجا کە خصوصی سازی در آموزش و پرورش مغایر با مفاد قانون اساسی و عدالت اجتماعی و آموزشی است لذا جلوگیری از رشد قارچ گونە این مدارس و تقویت مدارس دولتی در جهت کاهش نابرابری بین اقشار مختلف در دست یابی بە فرصت ها و منابع آموزشی مورد تقاضاست.

در پایان قابل ذکر است که ما به معیارهای جدید باسواد بودن پای‌بندیم و سواد را تنها در توانایی و مهارت خواندن، نوشتن و زبان آموزی نمی‌دانیم بلکه به فرزندانمان یاد خواهیم داد که به قدرت تغییر اعتقاد داشته باشند و این تغییر را در خود و اطرافیانشان ایجاد کنند. به نام انجمن صنفی معلمان کردستان با اذعان به تمامی مشکلات پیش روی اعم از مادی و غیرمادی، اعلام می داریم مجدّانه پیگیر حل این مشکلات بوده و در صدد برطرف ساختن آن ها در چهارچوبی ضابطە‌مند تلاش خواهیم کرد.

 

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) پاییز۱۳۹۷

 

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)