O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ برابر با ۲۵ دسامبر ۲۰۱۷  
    Libert immdiate et sans condition pour Reza Shahabi

 

بیانیه ۱۱ سندیکا

از سوئد، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا برای

آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی

 

سازمان های کارگری امضاء کننده، از مدت های مدیدی است که وضعیت ‏رضا شهابی، عضو هیأت‎ ‎مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، را با دقت دنبال می کند. فعالیت های رضا شهابی ‏برای احقاق حقوق کارگران در ایران کاملا در چارچوب معاهدات به رسمیت شناخته در سطح جهانی و سازمان جهانی کار بوده است.‏ با این وجود رضا شهابی در گذشته بارها به خاطر فعالیت های اش دستگیر شده و نزدیک به شش سال در زندان بسر برده است.

 

به استناد سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اخیرا ً پس از آن که رضا شهابی را دوباره زندانی می کنند خودسرانه بر مدت محکومیت اش علاوه بر یک سال، ۹۶۸ روز دیگر هم می افزایند. رضا شهابی از بیماری های بسیاری رنج می برد که معلول شکنجه در زندان و فقدان مداوا و معالجه در طی سال های طولانی حبس می باشند. او در اعتراض به اعتصاب غذا متوسل می شود و تنها پس از آن که مدیر زندان قول تجدید نظر تمام محکومیت های اخیرش را می دهد، او به اعتصاب غذای خود پایان می دهد. اما تا به امروز به هیچیک از اعتراضات او ترتیب اثر داده نشده.

 

مطلع شده ایم که رضا شهابی اخیراً در زندان دچار سکته مغزی شده است. جان او در خطر است.

 

ما امضاء کنندگان این نامه به زندانی شدن رضا شهابی اعتراض داریم و رسماً خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او هستیم تا او امکان یابد که از معالجات و مراقبت های درمانی مناسب و شایسته  برخوردار شود.

 

مضافاً خاطر نشان می شویم که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک عضو سازمان جهانی کار، ملزم به رعایت تعهدات خود در قبال معاهدات بنیادی آن سازمان، از آن جمله آزادی تشکل و مذاکرات جمعی است.

 

 

پاریس، ۲5 دسامبر 2017

 

 

 

سندیکای س.اف.د.ت. (فرانسه)

Confdration Franaise Dmocratique du Travail (CFDT- France)

 

سندیکای س.ژ.ت. (فرانسه)

Confdration Gnrale du Travail ( CGT- France)

سندیکای اف.اس. او. (فرانسه)

Fdration Syndicale Unifie (FSU- France)

سندیکای سولیدر- سود. (فرانسه)

Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA - France)

سندیکای اونسا (فرانسه)

Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA - France)

سندیکای س.ژ.ای. ال. (ایتالیا)

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL- Italia)

سندیکای س.س.او.او. (اسپانیا)

Confederacin Sindical de Comisiones Obreras (CCOO - Espania)

سندیکای ال.او. (سوئد)

Swedish Trade Union Confederation (LO- Sweden)

سندیکای ترانسپورت (سوئد)

Swedish Transport Workers union (Sweden)

سندیکای ای.اف. متال (سوئد)

Transport Industrial and Metal WorkersUnion (IF Metall - Sweden)

سندیکای کمونال (سوئد)

Swedish Municipal Workers Union (Kommunal - Sweden)

 

Dclaration

Libert immdiate et sans condition pour Reza Shahabi!

Les organisations de travailleurs soussignes suivent avec attention depuis longtemps la situation de Reza Shahabi, membre du conseil d'administration du Syndicat des travailleurs de la compagnie de bus de Thran et de la banlieue. Les activits de Reza Shahabi en faveur des droits des travailleurs en Iran se situent entirement dans le cadre des conventions de l'OIT. Or, Reza Shahabi a t arrt plusieurs fois pour ses activits et a pass prs de six ans en annes en prison.

Selon le Syndicat des travailleurs de la compagnie d'autobus de Thran et de la banlieue, Reza Shahabi, aprs avoir t ramen dernirement en dtention a t condamn arbitrairement une prolongation de peine de prison, dont une nouvelle peine d'un an et de 968 jours supplmentaires. Il souffre de diverses pathologies causes par la torture et le manque dinfrastructures de sant en prison durant ces annes. En signe de protestation, il a entam une grve de la faim et a mis fin la grve seulement lorsque le directeur de la prison a promis de reconsidrer toutes ces nouvelles peines d'emprisonnement. Mais rien ne s'est pass.

Nous avons appris rcemment qu'il avait t victime dun accident vasculaire crbral en prison il y a quelques jours. Sa vie est donc en danger.

Les signataires de cette lettre s'opposent l'emprisonnement de Reza Shahabi et exigent sa libration immdiate et inconditionnelle afin de lui permettre de bnficier de soins mdicaux appropris correspondant ltat de sa sant.

Nous rappelons galement qu'en tant que membre de l'OIT, la Rpublique islamique d'Iran doit respecter les conventions fondamentales dont la libert dassociation et la ngociation collective.

25 Dcembre 2017

 

 

Statement

Free Reza Shahabi immediately and unconditionally!

The undersigned workers' organizations have been following the situation of Reza Shahabi, a member of the board of directors of the Syndicate of Workers of the Bus Company of Tehran and the Suburbs, for many years. Reza Shahabi's activities in defence of the rights of workers in Iran are entirely within the framework of the internationally recognized standards and the ILO conventions. Reza Shahabi has been arrested many times for his activities and has spent about 6 years in prison.

According to the Syndicate of Workers of the Bus Company of Tehran and the Suburbs, Reza Shahabi , after being recalled to prison, was sentenced arbitrarily to extended prison terms including the time he was on medical leave, which means a new one-year prison sentence and 968 extra days of imprisonment to compensate untold circumstances. He has suffered various diseases as a result of torture and the lack of health facilities in prison during these years. In protest he went on hunger strike and ended it only when the directors of prison promised to reconsider all these alleged new prison terms. But nothing happened.

Now we have learned that he suffered a slight cerebral stroke in prison a few days ago. His life is in danger.

The signatories of this letter object to the imprisonment of Reza Shahabi and demand solemnly his immediate and unconditional release in order to let him to profit from a proper medical care corresponding to his deteriorated health conditions.

We also recall that, as a member of the ILO, the Islamic Republic of Iran must respect fundamental ILO standards, including freedom of association and collective bargaining.

 

25 December 2017

 

Confdration Franaise Dmocratique du Travail (CFDT- France)

Confdration Gnrale du Travail ( CGT- France)

Fdration Syndicale Unifie (FSU- France)

Union Syndicale Solidaires (SUD - France)

Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA - France))

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL- Italia)

Confederacin Sindical de Comisiones Obreras (CCOO - Espania)

Swedish Trade Union Confederation (LO- Sweden)

Swedish Transport Workers union (Sweden)

Transport Industrial and Metal WorkersUnion (IF Metall - Sweden)

Swedish Municipal Workers Union (Kommunal - Sweden)

 

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)