O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
يكشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ برابر با ۲۲ آوريل ۲۰۱۸
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  سه-شنبه ۱ فروردين ۱۳۹۶ برابر با ۲۱ مارس ۲۰۱۷  
    شادباش نوروزی انجمن قلم ایران در تبعید

شادباش نوروزی انجمن قلم ایران در تبعید

برای فرارسیدنِ نوروز ۱۳۹۶ خورشیدی

 

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد

هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای

درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

تنور لاله چنان برفروخت باد بهار

که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد

دیگر بار سالی را در تبعید سپری کردیم. زمهریر زمستان جای به شکوفایی و تازگی بهاران سپرد. چه بسیار یارانی که با ما بودند و دیگر در میان ما نیستند؛ هم در میهن و هم در تبعید. یادشان مانا و گرامی باد! همچنان که سردی زمستان و دلمردگی اش پایا نیست، امید ما نیز، با طلیعهٔ بهار وُ نوروز باستانی وُ نامی وُ نامیرا در ما تازه به تازه وُ نو به نو می شود.

این همه، ما را وامی دارد که همسو و همگام با مردمان سرزمینمان، با نیرویی فزونتر از پیش بکوشیم تا از دوزخِ خرافه پرستان واپسگرا و آزادی ستیزِ جمهوری جهل و جنون اسلامی، رهایی یابیم.

صدای پای بهار با جوانه های نوروزی پیکارمان درهم می آمیزد و آهنگ شتابان ما را در هماهنگی با خواست همگانی، جانمایهٔ آفرینش وُ پاسداری از آزادی بی حد و حصر اندیشه و بیان در نبرد بی امان با پلشتی و زشتی در همهٔ عرصه ها می کند.

روزهاتان نوروزی و روزگارانتان بهاری باد!

انجمن قلم ایران در تبعید

۲۸ اسفند ۱۳۹۵

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)