O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ برابر با ۱۸ ژانويه ۲۰۱۹
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ برابر با ۱۲ مارس ۲۰۱۸  
    صفوف متشکل فرودستان، تنها راه نجات عفرین

 

صفوف متشکل فرودستان، تنها راه نجات عفرین

 

لقمان ویسی

 

نزدیک به دوماه از حمله ی ارتش ترکیه به عفرین سرزمین زیتون و صلح می گذرد و حاصل این توحش عریان، هزاران جان باخته، زخمی و آواره بوده است. قدرت های امپریالیستی روسیه و امریکا و دولت های اقمارشان در منطقه که تمام هم خود را صرف به انحراف کشاندن مبارزات توده ای کارگران، زنان و زحمت کشان نمودند، خاورمیانه را به مسلخی وسیع تبدیل کردند و تاریک ترین سناریوها را برای مردم تحت ستم رقم زدند . فاجعه ای که در عفرین هم جریان دارد بی شک تداوم این سناریوی سیاه است که درآن کراواتی های لیبرال همراه با نیروهای قرون وسطایی منطقه بر به شکست کشاندن صلح طلبی مردم تحت ستم کردستان سوریه پاسفت کرده اند

 

سکوت آشنا و معمول رسانه های پرمخاطبی چون بی بی سی و صدای امریکا و غیبت نه چندان نا آشنای دوربین ها وخبرنگاران ریزبینشان!!!!! در عفرین معنایی بجز اتحاد تمام قدرت های سرمایه داری و سازوبرگ های ایدئولوژیک شان در خفه کردن هرگونه صدای آزادیخواهی و آشتی جویی ندارد

 

واضح است فرودستان و ملت های تحت ستم منطقه برنده ی این جنگ های ارتجاعی نبوده و تکیه بر هرکدام از کمپ های امپریالیستی روسیه و امریکا عاقبتی جز تداوم شکست و بی افقی به دنبال نخواهد داشت. انسان های صلح طلب و آزادیخواه در شهرهای ترکیه و سراسر دنیا باید درصفوفی متشکل نئوعثمانیسم را به عقب برانند و ثابت نمایند که تنها راه برون رفت از بحران عمیق ساخته ی سرمایه در منطقه، اتحاد و جنبشی از پایین و به دور از توهم به قدرت های مرکز است. قدرت های سرمایه داری و دررأس آن ها آمریکا و روسیه، ماهیتا نمی خواهند و نمی توانند صلح و آزادی را به ارمغان بیاورند و مردم تحت ستم منطقه باید جنبش های مستقل و متکی به اراده ای از پایین را تقویت کنند . جنگ تحمیلی برمردم عفرین برای سرمایه داری تنها تداعی کننده ی یک هدف است: به شکست کشاندن هرگونه اراده ی واقعی آزادیخواهی و سرازیر شدن دلارهای کثیف حاصل جنایاتشان به سمت بانک های مرکز .

 

 

فاجعه ی عفرین تنها در متن سیاست و عملکرد جهانی سرمایه داری قابل توضیح است چرا که این مناسبات بیگانه با انسان، تمام دنیا را عرصه ی تاختن بر هرگونه حرکت ازادیخواهانه و انسانی نموده است. مردم منطقه راهی بجز ایجاد صفوفی متشکل در برابر اراده ی اختاپوس سرمایه ندارند و بدون جنبشی پیشرو، صلح طلب و ضدامپریالیست افق روشنی برای جهان و خاورمیانه قابل تصور نیست.

برگرفته از کانال تلگرامی معلمان عدالت خواه

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)