اطلاعیه هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

در باره برگزاری کنگره ی چهاردهم

 

کنگره سالانه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در شرایط اوج گیری اعتراضات مردمی با فراخوان هیئت اجرایی سازمان و  توسط  "ستاد برگزاری کنگره" در مردادماه ١٣٨٨ با شرکت اعضا ، میهمانان و جمعی از جوانان برگزار شد.

سخنگوی " ستاد برگزاری کنگره " با اعلام یک دقیقه سکوت با یاد و خاطره ی همه جان باخته گان جنبش کمونیستی و کارگری و شهدای راه آزادی و برابری، و جان باخته گان  شهدای مقاومت ضد کودتایی اخیر، ندا ها، ترانه ها،  سهراب ها، اشکان ها، ...، آغاز کار کنگره را اعلام و با ارائه گزارش کار خود و پس از گزینش هیئت رئیسه ، طبق آئین نامه ی پیشنهادی،  اداره کنگره را به هیئت رئیسه واگذار کرد. هیئت رئیسه نیز با گزینش منشی ها و تصویب آئین نامه کنگره، رسمیت آن را اعلام کرد. 

دستور کار کنگره ۱۴ بشرح زیر تصویب گردید :

۱- تجدید سازماندهی ساختار سازمان

۲- سند گروه کار کارگری

 ۳- سند رسانه ها

۴- گزارش عمل کرد هیئت اجرایی و ارزیابی از جدائی

۵- بررسی سند سیاسی  در باره اوضاع سیاسی

 ۶- نام ارگان رهبری سازمان و انتخابات ارگان رهبری وکمسیون مرکزی نظارت ورسیدگی به شکایات

طی سه روز، دستور کار کنگره  با مشارکت ودخالتگری فعال شرکت کنندگان به پیش برده شد.

 پس از مباحثات مفصل حول محور" تجدید سازماندهی ساختار سازمان"، کمیسیونی مسئولیت تدوین طرح نهائی را بر عهده گرفت. طرح نهائی اکثریت  کمیسیون مورد بحث مجدد کنگره قرار گرفت و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

سند "گروه کار کارگری " در دفاع از سیاست عمومی و تا به امروزی سازمان از جنبش سندیکایی و اتحادیه ای ، مورد بازنگری و بحث جمعی قرار گرفت و با اصلاحاتی با اکثریت آراء به  تصویب رسید .

سند رسانه ای طی یک دور، مورد بحث کنگره قرار گرفت و با پیشنهاد هیئت رئیسه، بدلیل کمبود وقت، و با توجه به جاری بودن سیاست تاکنونی سازمان در این عرصه ، کنگره به ارگان منتخب خود ماموریت داد که سند را تدقیق و طی بحث و گفتگوی درون سازمانی آن را برای بکارگیری در راستای سیاست عمومی سازمان بخدمت گیرد. این پیشنهاد با اکثریت آراء به تصویب رسید .

کنگره گزارش عمل کرد هیئت اجرائی سازمان را مورد بررسی قرار داد و پس از بحث پیرامون پروسه ی جدایی ، روند پیش برده شده توسط هیئت اجرائی سازمان را مورد تأئید قرار داد و اطلاعیه جدایی که توسط هیئت اجرائی سازمان منتشر شده بود را برای توضیح  کافی دانست.

سند سیاسی کمیسیون سیاسی و مباحث محوری آن، اوضاع جهانی و منطقه ، وضعیت سیاسی امروز ایران و تاکتیک ها ، که  پیشترطی دو نشست عمومی مورد بحث و بررسی قرارگرفته بود، در کنگره با گفتگوها و مباحث گسترده ای مورد نقد و بررسی مجدد قرارگرفت. با تصویب کلیات سند و با احیای دیگر باره کمسیون سیاسی، بررسی دقیق تر جزئیات سند به کمیسیون واگذار شد. نتیجه کار کمیسیون سیاسی و پیشنهادات مفصل آن در کنگره مورد بحث مورد به مورد قرار گرفت و موارد اقلیت و اکثریت به رای گذاشته شد و نظر اکثریت سازمان به تصویب رسید.

کنگره همچنین قطعنامه ای در محکومیت سیاست پاره ای از کشورهای آمریکای لاتین در حمایت از باند کودتاچی در جمهوری اسلامی، به تصویب رساند و این سیاست را محکوم کرد.

کنگره همچنین پیامی خطاب به مردم دلاور کشور تصویب کرد.

 محور پایانی دستورکارکنگره ۱۴، گزینش نام ارگان رهبری سازمان برپایه ساختارجدید بود. ابتداء نام ارگان مرکزی ازبین اسامی پیشنهادی به رای گذاشته شد ونام "هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)"، با اکثریت آراء به تصویب رسید. سپس اعضای هیئت اجرائی سازمان و کمیسیون نظارت مرکزی و رسیدگی به شکایات  برای دور جدید فعالیت با آرای مخفی انتخاب شدند.

کنگره چهاردهم سازمان با خواندن سرود انترناسیونال به پایان رسید.

هئیت اجرایی سازمان هم زمان تمامی اسناد مصوب کنگره ۱۴ را جهت اطلاع عموم منتشر می نماید. 

هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

                               مرداد  ١٣٨٨ اوت  ۲۰۰۹