Print  |  close
۲۵ مارس ۲۰۱۸ يكشنبه ۵ فروردين ۱۳۹۷ برابر با 
 سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) 
  ѐی - ی
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

پیام نوروزی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

نورزتان پیروز

بهار، فصل روئیدن گل وگیاه، دوباره از راه رسید و نوروز مژده دوباره زیستن را نوید داد. بهار فصل امید ونشاط ، فصل پیروزی نور بر تاریکی . بر شما کارگران و مردم عزیز مبارک باد.

ما در شرایطی وارد فصل بهارشدیم که بیکاری همچنان بر زندگی میلیون ها انسان سایه انداخته است، ما هم روزی پیروز خواهیم شد و دنیایی فارغ از فقر و تحقیر و تبعیض، فارغ از نابرابری های اقتصادی، و اجتماعی را بنا خواهیم کرد که دیگر گرسنه نباشد، دنیایی آزاد و برابر، دنیایی فارغ از جنگ و خونریزی.

بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

۳ فروردین ۱۳۹۷

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه