Print  |  close
۰۵ جولای ۲۰۱۸ پنجشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۷ برابر با 
 سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) 
  ѐی - ی
نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد

نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد

هنگام ورود به کشور برای ساعاتی در فرودگاه بازداشت شدند

 

نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد در هنگام ورود به کشور توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اعتراض بسیار شدید اعضای سندیکا و خانواده هایشان، پس از یک ساعت و نیم آزاد شدند. در مدت بازداشت وسایل همراه آنان را بصورت غیرمعمول بازرسی و برخی کتاب ها و گزارشات جلسات و سمینارهای کارگری که در آن حضور یافته بودند، پرچم و نمادهای اتحادیه های کارگری که به آنان اهداء شده بود، همچنین پاسپورت آقای داود رضوی را توقیف کردند.

 

آقایان رضا شهابی و داود رضوی بعنوان نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با دعوت کلکتیو سندیکاهای کارگری فرانسه برای حضور در سازمان جهانی کار و دیدار با مسولان آن سازمان و دیدار با مسئولانی از کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ( ITUC ) و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ( ITF )، همچنین دیدارهایی با سندیکاهای کارگری کشورهای فرانسه، سوئد، نروژ و آلمان در روز پنجم خرداد از کشور خارج و در روز سیزدهم تیر به کشور بازگشتند.

 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برخود امنیتی پلیسی با نمایندگان خود را محکوم می کند و خواهان منع تعقیب از اعضای خود همچنین کلیه فعالین کارگری و صنفی می باشد.

 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۴ تیر ۱۳۹۷