Print  |  close
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸ پنجشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۷ برابر با 
 سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) 
  اطلا عیه ها
به یاد شاهرخ زمانی

 

به یاد شاهرخ زمانی

 

علی اکبر باغانی

 

به نام خداوند جان و خرد،

 کزین برتر اندیشه در نگذرد

 

  ۳سال از مرگ قهرمان مردی گذشت که تمام وجودش دفاع از حقوق زحمتکشان و کارگران جهان بود. شاهرخ زمانی به انقلاب کارگران وزحمتکشان و پابرهنگان اعتقاد داشت وعقیده خود را پنهان نمی کرد که در زندان رجایی شهر کرج و سالن ۱۲همبند بودیم هر روز اخبار جهان کارگران را دسته‌بندی می کرد و در جلساتی که در اتاق مرحوم زانیار مرادی داشتیم می خواند. بسیار مقاوم و شجاع بود. ترس برای شاهرخ زمانی معنا نداشت. شاهرخ از دوستان معلمان ایران مانند رسول بداغی ، عبدالرضا قنبری و من در زندان رجایی شهر کرج و سالن ۱۲ بود. ورزشکار، اهل مطالعه، بسیار جدی در مبارزات صنفی و سیاسی و پی گیر مطالبات همه کارگران ایران و جهان بود. او واقعا یک چریک و انترناسیونالیست به تمام معنا بود. جسارت در عمل او را از دیگران ممتاز می کرد. فوق العاده امیدوار به جنبش جمعی کارگران و دیگر تشکل های کارگری کانونی و انقلابی بود. خانواده به خصوص دختر و خواهرش را که دکتر و به ملاقاتش می آمد ، دوست داشت و به آقای شهابی، کارگران و معلمان انقلابی احترام ویژه قائل بود. ما هرشب با شاهرخ زمانی و قنبری گفتگو می کردیم و مرگ ناگهانی شاهرخ که بسیار مشکوک می نمود، خسارتی بزرگ برای جنبش های صنفی کارگری و طبقات اجتماعی است. روحش شاد و راهش جاودان پر رهرو باد...

 

 علی اکبر باغانی عضوهیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران

 و دوست و رفیق شاهرخ زمانی در زندان رجایی شهر کرج سالن ۱۲ اندرزگاه ۴

پنجشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۷