Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷ برابر با  ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
پیام مریم محسنی فعال زنان و جنبش کارگری

پیام مریم محسنی فعال زنان و جنبش کارگری

به

نشست نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج کشور(هانوفر)

 

رفقای عزیز

 هم  زمانی  برگزاری چهارمین مجمع عمومی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ، با اول ماه مه سال ۹۰ در ایران که به دلیل مجموعه شرایط حال وهوای ویژه ای دارد ، تصادفی فرخنده برای نهادهایی است که چندین سال است هم خود را مصروف پیشروی جنبش کارگری در ایران نموده اند ودر این را ستا گامها یی بسیارمثبت وارزنده برداشته ومسیری دشوار را برای شکل گرفتن وقوام این اتحاد پیموده اند . که این همه بدون داشتن درکی درست از نقش اتحاد وهمبستگی در جنبش کارگری میسر نمی شده است .که این بی تردید ازافتخارات جنبش کارگری ایران است .

 

رفقای عزیز

درچند سال گذشته جنبش کارگری ایران به فتح قله هایی بلند در تاریخ طبقه کارگر ایران از زمان پیدایش وشکل گیری آن تا کنون ، نائل آمده است . اعلام موجودیت دوسندیکای شرکت واحد وسندیکای نیشکر هفت تپه از مهم ترین دستاورد های طبقه کارگر در دوران ۳۰ سال حاکمیت سرمایه داری رژیم جمهوری اسلامی  دستاورد مهمی است که زیرتیغ سرکوب این  رژیم بدست آمده است .  جنبش کارگری برای رشد وگسترش  مبارزات خود مسیری دشوار پیموده واز دره های صعب العبوری گذرکرده  است و این همه به همت اندوختن سالها تجربه وبا نثار خون های بسیار امکان پذیر شده است . که از همین جا در مقابل این جان باختگان وجانفشانی ها یشان سر تعظیم واحترام فرود می آوریم . دست یافتن به این موفقیت ها بدون اتحاد وهمکاری وبه رسمیت شناختن گرایشات مختلف درون جنبش کارگری میسر نمی شده است برای نمونه می توان به برگزاری مراسم روزکارگر در چند سال اخیر اشاره کرد که با اتحاد میان گرایشات مختلف صورت گرفت ودرکی آگاهانه ازمسائل جنبش را در میان همه کسانی که دل در گرو جنبش کارگری داشتند را با شکل گیری اتحاد ی گسترده از گرایشات گوناگون به نمایش گذاشت  .

 

رفقا؛سی ودوسال است که جنبش کارگری درایران زیرتیغ سرکوب جمهوری اسلامی حرکت کرده وبا دادن شهدای بسیار مسیری دشوارپیموده است .شایسته است امروزنیزما با داشتن درکی درست ازشرایط ووضعیت طبقه کارگرایران هم چنان درمسیرتقویت جنبش کارگری گام  برداریم. امروزازاهمیت  امراتحاد وهمبستگی وبه رسمیت شناختن گرایشات مختلف  درجنبش کارگری درایران نه تنها کم نشده بلکه افزوده شده واین مهم هم چنان برا ی طبقه کارگرایران یک نیاز ضروری و برا ی پیش روی جنبش کارگری حیاتی است

 

رفقای عزیز

حال که مردم ایران برای براندازی جمهوری اسلامی  فریادشان رابیش ازپیش برعلیه رژیم جهل وجنایت  وشکنجه وتجاوزوزندان و.... رساترکرده اند وطوفان انقلابات  برای رها یی ازاستبداد ودیکتاتوری ازتونس ومصرگرفته تا سوریه وبحرین و.....ویکی یکی  چشم اندازی برای رهایی ازاستبداد رادرمقابل مردم ستمدیده این مناطق می گشاید ومرزهای جغرافیایی را یکی پس ازدیگری  درهم  می نوردد. که این ها  همه وهمه امکاناتی جدید برای رهایی طبقه کارگرایران فراهم آورده است ورهایی این طبقه ازستم سرمایه وبرپایی نظمی نوین وزندگی بهتربرای همه  را نوید می دهد ، لازم است ما نیزبا داشتن درکی درست ازموقعیت ووضعیت طبقه کارگرایران با گسترش همبستگی واتحاد میان خود هرچه بیشتردرمسیرمبارزه گامهای موثرتری در پیوند واتحاد با جنبش کارگری ایران برداریم .

 

رفقای عزیز

  برگزاری مجمع عمومی نهاد ها را درراستای اتحاد وپیشروی جنبش کارگری درایران به شما تبریک گفته وبه عزم واراده ی استوارشما در دفاع از طبقه کارگرایران درود می فرستم .دستتان را به گرمی می فشارم وآرزوی موفقیت های هرچه  بیشتربرای شما دارم .    

 

 مریم محسنی

۲۳آوریل ۲۰۱۱

سوئد

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©