Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۱ برابر با  ۱۶ نوامبر ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۱  برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۲
روز۱۴نوامبر۲۰۱۲ روزی به یادماندنی

 

روز۱۴نوامبر۲۰۱۲ روزی به یادماندنی

 در زندگی کارگران و زحمتکشان اروپائی

 

امیرجواهری لنگرودی

 

در روز۱۴نوامبربرابر۲۴آبان، کارگران به همراه متحدین خود،باشعار«کار،همبستگی دراروپا وعلیه سیاست ریاضتکشی»برای رودررویی با این سیاست پیشروی نئولیبرالیسم لجام گسیخته، پیامد فراخوان «کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا» یعنی ETUC درتاریخ ۱۴نوامبر ۲۰۱۲، اروپا شاهد گسترده ترین اعتصاب عمومی دربیش از ۲۳ کشور بود .

مدتی است که درقاره اروپا و به ويژه جنوب اروپا ما شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران و فرودستان جامعه،شاهد نبرد ودرگیری دو نیروی کاروسرمایه درصحنه خیابان های یونان – پرتفال – اسپانیا- ایتالیا علیه سیاست ها و طرح های ریاضت اقتصادی و بیکارسازی های گسترده هستیم . امواج اعتراضات آنچنان وسيع وگسترده شده که اتحاديه هائی که درواقع در پيشبرد و تحکيم سياستهای موجود با سکوت خودنقش کمی هم نداشته اند،ناچارشده اند درمقابل همين سياستها اعلام موضع نمایند.  برپایه آنچه درمطبوعات بازتاب یافته "شارون بورو" دبیرکل اتحادیۀ بین المللی سندیکاهای کارگران و یکی از رهبران "کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا" درنطقی در" فوروم اقتصادیِ داووس" نظام سرمایه داری را مناسب این قرن ندانسته و گفت "بی عدالتی در دنیای امروز بمراتب بیشترازسالهای بحران اقتصادی دهۀ سی است وما دیگر به این بردگی تن نخواهیم داد."بدین تردید برای عقب نماندن از آنچه در صحنه اجتماعی می گذشت، "کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا" درنشست مرکزیت خود درروزهای ۱۷و۱۸ اکتبرتصمیم گرفته تا روز۱۴نوامبر رابه روزهمبستگی واعتراض علیه سیاست ها وطرح های ریاضت اقتصادی اعلام شده و ازکارگران و نیروهای اجتماعی و اعتراضی زنان و جوانان بخواهد تا به اشکال مختلف ازجمله اعتصاب عمومی، تظاهرات، میتینگ و آکسیون دست به اعتراض زده وبا کارگران کشورهای جنوبی اروپا که مورد تعرض مستقیم سیاست های ریاضت اقتصادی هستند، اعلام همبستگی کنند.

درپاسخ به فراخوان "کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا" در ۱۴نوامبرما شاهد نمایشات خیابانی درسطح کشورهای مختلف اروپا وشرکت جنبش های مختلف اجتماعی وتشکلهای غيراتحاديه ای بسياری دراین کشورهاکه درسامان دادن اين روزاعتراضی فعال بودند. روز چهارشنبه، ۱۴نوامبر، در کشورهای مختلف اروپایی،ماشاهد يکی ازبزرگترين حرکت های اعتراضی درسالهای اخيربودند. ۴۰ اتحاديه کارگری در۲۳ کشوراروپايی ازفراخوان راهپیمایی دراین روزدراعتراض به ریاضت اقتصادی حمايت کرده اند.

درتعدادی ازکشورهای اروپايی خطوط حمل و نقل شهری به طورکامل متوقف شدند، ميليون ها کارگر دست ازکارکشيدند،مدارس به حال تعطيل درآمدند، بنادر بزرگ تجاری فعاليت های خود را متوقف کردند، بسياری از پروازهای داخلی و بين المللی لغو شدند..درکشورهای پرتفال،اسپانيا، يونان،ايتاليا، فرانسه، مالتا وبسياری ديگراعلام اعتصاب ويااکسيون اعتراضی کرده اند . برای نخستين بار اتحاديه های کارگری اسپانيا وپرتغال نيزدراقدامی هماهنگ دست به اعتصاب عمومی زدند.در تظاهرات خيابانی صبح چهارشنبه در اسپانيا دستکم ۶۰ نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شدند و دهها نفر از جمله ۱۸ نيروی امنيتی نيز مجروح شدند. شبکههای حملونقل در اسپانیا و پرتغال کاملا فلج و بسیاری از پروازها قطع شد. در اسپانیا مدارس و کارخانهها با اعلام اعتصاب سراسری ۲۴ ساعته تعطیل شدند. در برابر کارخانهها، مغازهها، بازارها و ایستگاههای راهآهن شهرهای بزرگ، اعتصابیون صفآرائی کردند. در این شهرها تنها بخش کوچکی از متروها و اتوبوسها مسافران را جابهجا میکردند. در پرتغال نیز کارکنان مترو و خطوط اتوبوسرانی دست از کار کشیدند و شرکت هواپیمائی این کشور تقریبا نیمی از پروازهای خود را تعطیل کرد. نزدیک به ۹۰ درصد کارکنان بیمارستانها نیز به اعتصاب پیوستند و حمل زباله در همهجا متوقف ماند. دریونان کارگران معترض به جلسه مقامات رسمی یونان و آلمان هجوم بردند و به کنسول آلمان که قصد ورود به ساختمان را داشت، حمله کردند. در اسپانیا نسبت به اعتصاب عمومی پیشین مردم بیشتری مخالف سیاست های ریاضتی دولت شده اند، مسئله ای که کار نیروهای پلیس بویژه در بارسلون را سخت کرده است.

یکی ازتظاهرکنندگان می گوید: "دولت اسپانیا تدابیر ریاضتی ناعادلانه ای را اتخاذ کرده که مستقیما زندگی آنهایی را که در بوجود آمدن وضعیت کنونی هیچ گناهی نداشته اند تحت تاثیر قرار می دهد. در حالیکه در طول بحران کمپانی های بزرگ و بانکها پول زیادی به جیب زدند و بقیه شهروندان فقط به بشدت کار کردند و زندگی ساده ای داشتند." یک معترض دیگر می گوید: "آنها باید بنشینند و خط مشی ها و سیاست هایی را تبیین کنند که کل مردم را در بر بگیرد نه تنها ثروتمندان را. باید تدابیرشان را در مورد بانکها عملی کنند چرا که دیگر نمی توان پول مردم را در بانکها تزریق کرد"

درهمین راستا و درساعات اولیه بامداد چهارشنبه پلیس اسپانیا حداقل ۳۲ نفرازاعتصابگران را بازداشت کرد و مجبورشد برای تضمین فعالیت بخشی از ناوگان حمل و نقل عمومی، اتوبوسها را اسکورت کند.

پلیس یونان با استفاده ازگاز اشک آور و باتوم نزدیک به ۲۵۰ کارگر معترض را ازساختمان بیرون راند. کارگر معترض موفق به یورش به درون ساختمان شده بودند. بسیاری از مردم یونان به دلیل فشار آلمان بر دولت یونان برای کاستن از بودجه و در پیش گرفتن ریاضت اقتصادی، از دولت این کشور خشمگین هستند. در لندن با اعلام همبستگي و هم سرنوشتي خود با ساير مبارزات بخش هاي طبقه کارگر اروپا همزمان از "تي يو سي" (کنفدراسيون اتحاديه هاي کارگري در انگلستان) مي خواهد که عليه سياست رياضت اقتصادي سرمايه داري يک روز را بعنوان روز اعتصاب عمومي در انگلستان اعلام دارد.

همچنین فرانسوی ها هم به تدابیر ریاضت اقتصادی " نه " گفتند .آنان نیز به  مانند مردم بسیاری دیگر از کشورهای بحران زده اروپایی در روز "بسیج عمومی علیه تدابیر ریاضت اقتصادی در اروپا" در بیش از ۱۳۰ تظاهرات شرکت کردند.گرچه تعداد آنها به اندازه معترضان اسپانیایی و یا یونانی نبود، ولی هزاران تن از آنها فرصت را غنیمت شمردند تا اعتراض خود را علیه آنچه که بی عملی رییس جمهور جدیدشان می نامند نشان دهند. فرانسوا شرک، دبیر کل کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه، با تاکید بر این که این تظاهرات حامل پیام به رهبران اروپایی است، گفت: "تمام این رهبران، اعم از رهبران آلمان، فرانسه و یا ایتالیا، مخاطب این پیام هستند. امروز آنها هستند که در سطح اروپا تصمیم گیری کرده و ما را در وضعیت غیرقابل قبولی گذاشته اند. شرایط یونان، اسپانیا و پرتغال از فرانسه سخت تر است." تظاهرکنندگان فرانسوی دست نوشته هایی را حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود "ما همه یونانی هستیم" این تظاهرات به ابتکار پنج  سندیکای بزرگ فرانسه سازمان دهی شده واین اولین تظاهرات پس ازبه قدرت رسیدن سوسیالیستها در فرانسه بود. در آلمان نیز اتحادیه سندیکاهای کارگری از اعتصابیون اروپا پشتیبانی کرد. میشائیل زومر رئیس این اتحادیه خواستار توجه بیشتر به توازن اجتماعی در حل بحران بدهیها شد. وی گفت که سیاست صرفهجوئی ملی، نه تنها بیمعنی است، بلکه خطرناک هم هست. بهجای این برنامهها باید با برنامههای جامع سرمایهگذاری و تقویت رشد اقتصادی به مقابله با بحران رفت. دربلژیک وهلند نیزبه فراخوان اتحادیه ها اعتراضایی درهمبستگی باکارگران جنوب اروپاصورت گرفت. درسوئد در شهراستکهلم نیز به فراخوان چند اتحادیه وهمچنین شبکه اجتماعی موسوم به رفاه بدون سود سوئدیک تجمع اعتراضی در مقابل دفتر اروپای متحد در مرکز شهر استکهلم برپا شد. در این تجمع چند حزب و تشکل ایرانی نیز حضور داشتند.

در این تجمع اعتراضی که حدود یک ساعت ونیم بطول انجامید، چند نماینده از اتحادیه ها و شعبات مرتبط نظیر اتحادیه مربوط به متروی شهر و کمونال و همچنین تشکل های دیگر سخنرانی کردند. در پایان نماینده دفتر اروپای متحد در این تجمع اعتراضی حاضر و مراتب اعتراض و طرح مطالبات این تجمع به اوبعنوان نماینده دفتراروپا درسوئد ابلاغ شد.بدین ترتیب روز۱۴نوامبر۲۰۱۲ برابر۲۴آبان۱۳۹۱، روزی به یادماندنی در زندگی کارگران و زحمتکشان اروپائی خواهد ماند!

جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۱ برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۲

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©