Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ برابر با  ۰۶ اگوست ۲۰۱۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۳  برابر با ۰۶ اگوست ۲۰۱۴
تعهد چپ به تعدیل، تغییر و تحولات زندگی

تعهد چپ به تعدیل، تغییر و تحولات زندگی

 

بهنام چنگائی

 

جهان در کام میلیتاریسم

جامعه ی متلاطم، پرآشوب و دشمنی افزای سرمایه داری جهانی اسیر روابط سودسالار می باشد و نه انسانمدار؛ و به تبع آن غرق در خودخواهی شده و در حال دست و پا زدن در نابرابری ها، تبعیض ها و بهره کشی های غیر اخلاقی و غیر انسانی ست. آیا وجود نابرابری ها و تضادهای تلخ زندگی مردم را مدعیان دمکراسی سیاسی تهی نمی بینند؟ آیا تعارض های برجسته و تفاوت های زندگی داراها و ندارها را مصوبین قوانین اساسی کشورها و مجامع حقوق بشر و سازمان های جهانی مدافع آن این ناگواری ها را ندیده اند که تاکنون راه حل هائی انسانی و شرافتمندانه و قابل تعدیلی برایشان نیافته و برتابیده است؟ آیا خود این جنگ ها و ناامنی ها که سراسر هستی جهان را در کام میلیتاریستی خود می جود، نمی باید زمینه ی ترس و بیداری "جهانخواران" و شورش و همبستگی "خورده شدگان" را مهیا سازد؟ تداوم این روند بی شک راهروان خود را تولید و تدارک خواهد کرد. اما به راستی: چرا نوع انسان فقیر و اصولا اغلب ستمکشان دشمنان خود را در درون سرزمین های شان، آنگونه که می باید هنوز کشف نکرده است؟ علت این نابینائی فرهنگی و گمراهی سیاسی در کشف هویت طبقاتی دوست و دشمن در چیست؟ مگر نه که جهان ما مردم کارمزد در کام میلیتاریست هاست؟

 

جهان در کام سرمایه ی انگلی

با برجا ماندن زندگی در کام روابط سرمایه انگلی برجسته و نمایان است و رکود چشمگیر آن، جای گمان ندارد که پایانی بر این ناگوارها، جنون ها و دشمنی های متاثر از جامعه طبقاتی متصور نیست. پس ترجیحا من تنها به چرائی کلی آنها می پردازم! تا شاید بتوان اندکی از پاسخ های آن را در جنایات دیروز و امروز سران سرمایه اسرائیل، علیه مردم بی دفاع فلسطین و حتی خود شهروندان یهودی وحشتزده یافت. در این نابسامانی ها و بحران های مالی، تجاری و تولیدی سرمایه گلوبال و نئولیبرال جهانی، او می باید طرح هائی میلیتاریستی و جهانگشائی اش را همچون همیشه با آشفتگی های متواترِ سرمایه فعال نگهدارد، محصولاتش را پویا به فروش برساند و عملا هم امروز در اوکراین، لیبی، عراق و... جاری کرده است؛ تا جان دوباره بیابد. بخشی از نقشه هائی که در این بازی های مکرر مرگبار راسیستی و برتری جوئی های مالی و سیاسی توسط"سرمایه ی کلان صهیونیست ها" به یاری آمریکا، غرب و ناتو، آگاهانه و بارهای بار به کار برده و رفته است؛ تا به منویات اقتصادی و ژئوپلیتیکی خویش در عرصه ی جهان تداوم حیات دهد. حالا اینجا با نام یهودی برتر، بر علیه فلسطینیان، عرب ها و مسلمانان، جنگ و کشتارهای یهودی ـ اسلامی راه می اندازد و یا در جای دیگر با نام خدا میدان دار جنگ مذاهب می شود و جنون بربریت داعش را تحریک و تشویق می کند. به صورتی که در آن سوی دیگر، دشمنان چپاولشده و ضد امپریالیست ها را که دستان خونین آنان در همه ی جنگ ها و شرارت های موجود منطقه ای و  جهانی آشکارا پیش چشم ماست، آنان را توسط سران فرقه ها که خود آمریکا و غرب مادر پیدایش شان می باشند، مردم ساده لوح را به جان هم انداخته و خود غارتگران جهانی و مذهبی سودش را می برند.

 

بهره دهی، درد مشترک فلسطینی ها و اسرائیلی ها

لازم می دانم که همین جا متعهدانه مرز یک مشت داراها و اکثریت ندارهای هر دو ملت اسیر فلسطین و اسرائیل و دیگر ملت های دشمن همدیگر را از دوایر این جاهطلبی اقلیت های مافیای صهیون، عباس، حماس و ملک های کشورهای عرب و پشتیبانان آنان بیرون بگذارم و بررسی کنم؛ تا بشود سود جنگ افروزی ها و نسل کشی های بی رحمانه اسرائیل را کشف کرد؛ و به همان سان علل تحریکات و حمایت آمریکا وغرب از اسرائیل را یکسو، و در سوی دیگر پی به دسیسه های جانیان و مرتجعان فرقه های وحشی رژیم ایران، عربستان سعودی، ترکیه، قطر، سوریه و... و موافقان و مخالفان داعش ها و ترورهای ضدبشری مذاهب شان را در جهان اسلام شناخت و بر این مطامع پلید این رهبران فاسد تأکید داشت؛ و بهره و منافع همگی این خدایان سرمایه جهانی را به وضوح در این خونریزی تماشا کرد و اهداف ریاکارانه ی آنانرا به شکل عام و تام در بیگانگی با مردم کار و زحمت دید. مردمان دو سوی پاکباخته که فرصت نه زندگی مرفه، آسوده و توام با امنیت همگانی که اغلب آنان تنگدست مطلق هستند و به حد کافی امنیت جانی و مالی ندارند و همینان عملا ناچارند برای کسب کار و نان، در کنار این و یا آن ترفندهای ملی و یا فریبکاری های فرقه ای ـ مذهبی ناخواسته بجنگند و توسط همدردان خود، همدیگر را به سادگی کشتار کنند.

 

دردا و دریغا از نطفه ی انتقام

مروجان کشتارهای دسته جمعی اسرائیل از فلسطینیان و استراتژیست های میلتاریست امپریالیست آمریکا و غرب به خوبی می دانند که با این کشتارهای اخیر از کودکان و زنان فلسطین! همزمان: کودکان و زنان جان بدر برده ای نیز وجود دارند که شاهد این جنایات ضدبشری بوده اند و بی تردید این بی شرمی های هولناکِ صهیونیست ها، دردا و دریغا که نطفه ی انتقام انزجار برانگیز را در نهاد آنها تک تک کاشته است. یعنی همان چیزی که غرب به شکل پوشیده طرح اش را در اعماق ناخودآگاه ملت ها و ادیان و مذاهب مردمی ریخته و حیات تولیدات صنایع نظامی جهان جنگگرای ناتو به آن نیاز مبرم دارد و تداوم جنگ ها را می خواهد و منتظر سفارش های بزرگ و تازه می باشد. راه این مفتخوران انگل جنگ پرور تنها در همین تشویق تقاص ها و انتقامگیری های کور و ضدبشری ملی ـ مذهبی، ضد دوستی و مخالف همزیستی های مسالمت جویانه کشورهای همسایه است تا بازار اسلحه بیش از پیش گرم و پررونق شود

 

تعهد چپ به تعدیل، تغییر و تحولات زندگی

و نقش ما چپ ها در این میان با توجه به امکان ناچیز خویش تنها همین افشارگری ها و روشنگری های صریح و بی طرفانه است. تعهد اخلاقی، آرمانی و عملی منویات فراوان چپِ ایران و جهان همیشه و همچنان معطوف به ذات سازش ناپذیری کار با سرمایه بوده و ناگزیر به تفکیک اراده ی همگانی در تضاد منافع طبقاتی استوار مانده و باید بماند؛ باور و درکی عینی و تاریخی و متاثر از اقتصاد سیاسی که با همرائی کامل و همسوئی منافع خویش با توان نیروهای مستقل کارمزد، زحمتکش و تنگدست در طول قرن ها گره خورده و همراه بوده و می باشد. این مبارزه ی پیگیر و هدفمند پیوسته در برابر سرمایه، وابستگان رنگین و لابی های بهره کش او بوده و همچنان می باشد. و آن تلاشی ست گسترده و خستگی ناپذیر در راه بیداری مردمی، آگاهی طبقاتی، تعدیل و تحصیل حق تعین سرنوشت ملت ها توسط خود آنها، تغییر سهم مسلم و نابرابر نان و آزادی ها، زدودن همه آوارهای بدخیم تبعیض ها و دشمنی های متاثر از آنها، ایجاد فرصت مساوی زندگی و شکلگیری برابر برای همگان، و از همه مهمتر امیدواری به ساختن فردا و دنیای بهتر بوده و می باشد؛ که جسورانه چپ در سخت ترین دوران مرگزا، با اعتماد به توان مردمی و کارگری به کام تیغ تیز مستبدان و مرتجعان، تنها با افشاگری ها و روشنگری ها خویش فرد رفته و به تحول آگاهی های همگانی جهت عبور از دنیای ناامن و سیاه کنونی به دنیائی زیبا و دوست داشتنی آتی همکاری کرده و همت ورزیده و آن نیز برای نوع انسان بدون در نظر گرفتن ویژگی های رنگ و زبان و مذهب و فرهنگ، و تنها به خاطر نان و آزادی برای همگان اسیر جلادان ریاکار مذهبی و جنایتکاران سرمایه شده است.  

 

لازم می دانم که به حقوق برابر شهروندی بیرون از تعلقات دینی، مذهبی و ملی اشاره ای دوباره داشته باشم. زیرا مقاومت فلسطینی ها همان اندازه گرامی ست که حق حیات مردم اسرائیل! و حل مصیبت آنان در آینده، بی هر اما و اگری لزوما می باید پاسخ متقابل، منطقی و مردمی بیابد و هیچ کس نمی تواند مخالف حق مسلم زندگی هر دو سوی متضرر باشد. دنیای مردمان کار، زحمتکش و همه تنگدستان این دو ملت و جهان، در کام متعفن سرمایه صهیونیست ها و دیگر قدر قدرت های امپریالیست جهان می باشد که می بایست توسط همبستگی نیروی کار و مبارزات مترقی و جهانشمول از گلوی همه دزدان نان و آزادی بیرون کشیده شود. جای تأسف بسیار دارد که در بین اکثریت چپ که مخالف جنگ ملت ها و عقاید است و دشمنی آنان را تقبیح می کند؛ طیف ناچیزی از جریان چپ در گرداب ستیز با ارتجاع حماس، خود غرق در توهمات کور و کر سکتاریسم غیرمردمی می شود.

بهنام چنگائی 14 مرداد 1393

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©