Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ برابر با  ۱۱ فوريه ۲۰۱۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲  برابر با ۱۱ فوريه ۲۰۱۴
تغییر سیاست یا تداوم

 

 

تغییر سیاست یا تداوم؟

مذاکرت ایالات متحده با ایران نشانه‌ ای از تغییر و تحولات در سیاست خارجی امریکا

مایک مکنر

ترجمه آناهیتا حسینی

 

در چند ماه گذشته، پس از انتخاب روحانی ، ما شاهد مذاکرات رسمی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بوده‌ایم ( البته مذاکرات مخفی از مدتها پیش در جریان بوده). قرار داد موقتی برای تخفیف بسیار محدود تحریمها در ازای آنچه در حقیقت تسلیم کامل رژیم ایران در قبال مساله غنی سازی اتمی است  در جریان است .من از واژه `تسلیم` استفاده میکنم ، ولی در حقیقت اگر توازن واقعی قوا و آثار مخرب تحریم ها را در نظر بگیریم،  اقدام اجتناب ناپذیری بود. از طرف دیگر ، به نوعی  می‌‌شود گفت، غیر منطقی بود  اگر  رژیم در شرایط مخالفت ایالات متحده به‌‌ غنی سازی اتمی ادامه میداد .چرا میگویم به‌‌ نوعی ، چون می‌‌شود گفتاین حاکمیت  میخواست خود را قهرمان اسقلال ایران معرفی کند . اما در عین حال ، با در نظر گرفتن توازن جهانی قدرت ، شرایطی برای تعقیب دستور کار ملی بر خلاف تمایلات ایالات متحده، برای هیچ کشوری وجود ندارد. ما این مسئله را به صورت چشمگیری در عراق و زیمبابوه مشاهده کرده ایم.

 

سیاست ایالات متحده 

سیاست ایالات متحده در آستانه مذاکرات علنی با ایران فوق العاده مبهم است . در مصر احیای قابل  توجه رژیم نظامی بدون مبارک ، در پی سرنگونی رئس جمهور  منتخب توسط نیروهای ارتشی شرایطی بوجود آورد که طّی آنامریکا با دو بیان متناقض  در مورد این کشور نظر داد. امریکا مدعی نیست که کودتای نظامی مورد استقبال قرار گرفته یا گامی به‌‌ سوی حاکمیت قانون اساسی است،  واضح است چنین نیست . اما شواهد نشان میدهد که قبل از کودتا در پی معامله با اخوان المسلمین بود و دیگر در موقیعتی نیست که بتواند آنسیاست را دنبال کند.

در عین حال، `انقلاب لیبی` معلوم است صرفاً به‌‌ دولت شکست خورده با شبه نظامیان محلی  انجامیده است.  آنجا که به سوریه برمیگردد ، جنگ داخلی در جریان است و به نظر نمیرسد مذاکرات به جایی برسد ، در شرایطی که ناظران نظامی معتقدند رژیم به تدریج به‌‌ سوی پیروزی پیش میرود. برخی مفسران امریکای میگویند رژیم از ایران و حزب الله کمکهای بسیاری  دریافت کرده است، علاوه ٔبر این روسیه کمکهای لوژیستیکی و نظامی ارسال کرده . با همه اینها به‌‌ نظر میرسد رژیم دست بالا را کسب کرده است.  باز در این مورد هم عکس العمل بسیار متغیر بوده است : از تهدید رژیم سوریه به‌‌ سرنگونی در پی  گذار از خط قرمز  استفاده از سلاح شیمیایی تا حمایت از مذاکرات.

اخیراً ما شاهد احیای شورش سنی، مرتبط با القأعده ، در عراق بودیم . دولت شیعه عراق در حقیقت محصول مصنوعی اشغال این کشور توسط ایالات متحده است، اما در عین حال این دولت متحد رژیم ایران است. واکنشهای ایالات متحده در قبال این وقایع  فوق العاده ناروشن است .

خصوصا در مورد سوریه، اگر چه ما شاهد فصاحت و بلاغت ضدّ رژیم توسط آمریکا بودیم ، نمیشود از حمایت جدی ایالات متحده از مخالفان یاد کرد. درست است که کشورهای خلیج فارس و عربستان سعودی  کمکهای زیادی به مخالفان رسانده اند و بعید است این کمکها ٔبر خلاف میل ایالات متحده صورت گرفته است. این کشورها از درجه ای از استقلال بهره مند هستند اما  نهدر این حد. با اینهمه نباید تصور کرد که این نشانه ای از تمایل امریکا برای تضمین پیروزی مخالفان دولت در سوریه است

روشن است رژیم سعودی و اسراییل معتقدند تغییر اساسی در سیاست ایالات متحده   د رقبال ایران صورت گرفته است که در تضاد با منافعشان است.  بخشی از سیاست مانور دیپلماتیک  در برخورد سرد و گرم در قبال مذاکرات کنونی است اما جنبههای از آنفراتر رفته خصوصا  در مورد عربستان. بحث درون حکومتی در واشنگتن بیش از هرزمان دیگری مغشوش و متغیر است و نشانی از بحث میان خطوط عمل  روشن  دیده نمیشود.

در ایالات متحده دیدگاهی وجود دارد که معتقد است این کشور باید سیاست خود در منطقهٔ خاورمیانه را در جهت آشتیبا دولت مذهبی در ایران تغییر دهد، نتیجه منطقی ناشیاز چنین سیاستی نتنها قطع هر نوع کمک فعال به اپوزیسیون سوریه است بلکه دستیابی به‌‌ نوعی معامله با دولت بعثی را در بردارد .

این مسئله تا حدی در مورد مصر هم صحت دارد. در تمام مدتی که اخوان المسلمین در مصر حکومت را در دست داشت، بعد از آنها سلفیهای تندرو از قدرت و نفوذ برخوردار بودند. به همین دلیل هم اخوان المسلمین تا حدی مجبور بود مواضع اسلامگرایانهی سرسختختانهتری در مقایسه با دولت ترکیه اتخاذ کند (دولتی که از منظر تحلیلگران غربی الگوی مناسبی برای اخوان بود). این سیاستها به نوبهی خود دولت مصر را به تقابل با (*خواستههای) طبقه ی متوسط شهری کشاند، مشکلاتی برای صنعت توریسم، که نقشی حیاتی در اقتصاد مصر دارد، به وجود آورد و همچنین باعث درگیریهایی درون ارتش، دستگاه قضایی و... شد. تمام این مسائل به شکل گیری جنبشی مخالف مرسی و سرنگونی (^پیشگیرانهی) او توسط ارتش انجامید. پس مصر در واقع نمونهای از عدم توانایی اخوان برای برقراری نظم است.

به عبارت دیگر، این موارد همه مثالهایی هستند دال بر این مسئله که  مشتریان عربستان سعودی قادر به برقراری نظم ( یا استقرار یک سیستم حکومتی منظم) نیستند. ساختار سیاسی خود حکومت سعودی به طرز شگفت آوری ابتدایی ست: اتحاد متزلزل خاندان آل سعود با بخشی از علمای سلفی و به دست آوردن حقانیت و حمایت تنها بوسیلهی پرداخت پول حاصل از فروش نفت به جمعیت " بومی " و همچنین توانایی وارد کردن نیروی کار ارزان مهاجر، پایههای ابقاء این حکومت هستند.  از این روست که تلاشهای سعودی برای حمایت از سیاستهای سلفی در کشورهای عربی پرجمعیت و بدون درآمدهای قابل توجه نفتی در استقرار ساختارهای کارآمد سیاسی با شکست روبرو میشود.

در مقابل حاکمیت ایران قادر به برقراری نوعی از نظم میباشد. به نظر میرسد که دولت شیعهی عراق با پشتیبانی ایران، قادر به برقراری (نظم حداقلی) در راستای منافع امپریالیستی شده است، هرچند تنها با اتکا به "تصفهی فرقهای" و تنها در مناطق شیعه نشین و نه سنی. گروه "حکومت اسلامی عراق و شام" (*معروف به: د اعش، گروه شورشی مرتبط با القاعده که در اوایل جنگ عراق و آمریکا تاسیس شد) هم تنها در سطح محلی دست به عملیات مسلحانهی فرقهای میزند.

در سوریه هم اسلامگرایان همانند نیروهای "سکولار" یا حتی بدتر، ثابت کردهاند که قادر به برقراری "نظم جایگزین" در مناطقی که تحت کنترل دارند نیستند.  گروههای اسلامگرای سنی در لیبی هم وضعیتی مشابه دارند. بنابراین تغییر سیاست آمریکا در ارتباط با متحدانش در منطقه و نگاه مساعدترش نسبت به حکومت شیعهی ایران، مبتنی بر منطق خاص خود است، چرا که حداقل این حکومت توانایی برقراری میزانی از نظم را دارد.

البته نمیتوان الزاماً نتیجه گرفت که تغییر قاطعانهای در سیاستهای آمریکا رخ داده است. آژیتاسیون برای افزایش تحریمها علیه ایران در کنگرهی آمریکا یکی از نشانههای این عدم قطعیت است. تحلیلگر آمریکایی ژوان کُل معتقد است که وزارت دارائی آمریکا مخالف کاهش تحریمهاست. من شخصاً مطمئن نیستم، اما اگر این امر حقیقت داشته باشد شاید علتش این باشد که در صورت لغو تحریمها آمریکا ملزم به ترخیص مقادیر قابل توجهی از نقدینگی خواهد شد. اگر این موضوع علت این دوگانگی باشد باید گفت که نقطه نظری بسیار کوتاه بینانه (*از سوی بخشی از حاکمان آمریکا) است.

تغییر حکومت

دیدگاه آلترناتیوی وجود دارد که کماکان هدف خود را تغییر رژیم در ایران میداند و این دیدگاه تنها بین جمهوریخواهان معمول نیست. بعضی از افراد نزدیک به حزب دموکرات و ساختار حکومتی آمریکا هم از مذاکرات تنها به عنوان یک مرحلهی دیپلماتیک یاد کردهاند، آنها معتقدند که افزایش مطالبات از حکومت ایران در نهایت باعث خواهد شد که ایران مجبور شود روند مذاکرات را ترک کند و در نتیجه دیگر نتواند از سپر دیپلماتیکش برای پیشبرد هدفهایش استفاده کند. این گروه همانهایی هستند که در اوایل 2013 پیشنهاد کردند مذاکرات باید به صورت خصوصی و با این پیام مشخص که: دو گزینه روی میز است،انجام شود تا در نتیجه یا ایران ، تحت کنترلهای همه جانبهی بازرسان بینالمللی به انرژی صلحآمیز هستهای دست پیدا کند و در مقابل حاضر به دادن هرگونه امتیازی باشد یا منتظر حملهی نظامی آمریکا باشد؛ حملهای نه فقط در حد "حملهی هدفمند" اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران، بلکه حملهی تمام و کمال آمریکا از طریق هوایی دریایی و موشک باران. به عبارت دیگر، نه تسخیر خاک ایران بلکه یک رشته عملیات نظامی و بمباران با هدف ایجاد شوک و هراس و تاکید بر ناتوان کردن قوای هوایی و دریایی ایران و همچنین ظرفیتهای بالقوهی اتمیاش.

به نظر میرسد که توافقی عمومی مبنی بر اینکه گزینهی "حملات هدفمند" (*به تاسیسات اتمی) در عمل قابل اجرا نیست وجود دارد. گزینههای عملی پیش رو یا به نتیجه رسیدن مذاکرات است و یا حملهی نظامی (به آن صورتی که شرح داده شد). اما در عین حال از اسرائیل به عنوان "پلیس بد" یا طرف سرسخت ماجرا برای فشار آوردن به ایران استفاده میشود: " اگر به زودی راه حلی پیدا نکنیم، آنوقت اسرائیل حمله خواهد کرد" (*این تهدیدیست که سایهاش همواره بر سر ایران است) ، سعی بر این است که این تصور القا شود که در حال حاضر اسرائیل توسط آمریکا کنترل میشود تا به ایران حمله نکند اما آمریکا تا ابد قادر به زنجیر کردن اسرائیل نخواهد بود. ‌

در همین راستا باید به خاطر داشته باشیم که تحریمهای طولانی مدت علیه عراق، همراه با حملات نظامی پراکنده در فاصلهی سالهای 1991 تا 2002 هم با دورههای مذاکرات ، کاهش مقطعی تحریمها و این امید که "رسیدن به یک راه حل و معامله ممکن است" همراه بود اما نهایتا هیچ کدام این گزینهها جواب نداد و به جنگ ختم شد.

در واقع، لرد گلداسمیت که اطلاعات پرونده توسط وکلای آمریکایی در اختیارش قرار گرفته بود، برای توجیه قانونی حمله به عراق از این استدلال استفاده کرد که جنگ سال 1991 هیچوقت تمام نشده بود. بنابراین از آنجا که عراق برخی شروط آتشبس 1991 را نقض کرده بود، حق حملهی نظامی بدون مجوز قانونی مجدد وجود داشته است.

 این استراتژی تحریم مداوم در چهارچوب بحث مربوط به ایران هم میگنجد. ما در کمپین" دستها از مردم ایران کوتاه" بارها تکرار کردهایم که "تحریم" استعارهای محترمانه است که در واقعیت چیزی جز محاصرهی تجاری و اقتصادی ایران نیست. چنین اقداماتی در هر زمانهای به جز چند سال اخیر به عنوان اقدامات جنگی محسوب میشد. این رفتار ایالات متحده و غرب با ایران در واقع نوعی از جنگ علیه ایران است. شاید این اقدامات به اندازهی بمباران کردن و تسخیر نظامی، آشکار و بدیهی و آنی نباشند اما بیتردید کماکان نوعی از جنگ هستند. نوعی از جنگ که، همانطور که بارها تاکید کردهایم و نشان دادهایم، مردم غیر نظامی را هدف میگیرند. با وجود تمام حرف و حدیثهای مبتنی بر اینکه هدف تحریمها حکومت ایران است نه مردم آن) واقعیت این است که نزدیکان به حاکمیت همیشه قادر به یافتن راهی برای دور زدن تحریمها هستند و تمام مدت هم این کار را کردهاند. به تازگی و با رسوایی فساد مالی در ترکیه یکی از راههایی که حامیان حکومت ایران برای دور زدن تحریمها از آن استفاده میکردند، در عین اینکه از این راه ثروت شخصی هم بدست میآوردند، برای همه روشن شده است. مردمی که فشار تحریمها عملا روی دوش آنهاست شهروندان عادی هستند که مسئلهی تحریمها بر مسائلی مثل دستمزد و معیشتآنها، امکانات  پزشکی و سایر مسائل مربوط به آنها تاثیر منفی گذاشته است.

مسئله تنها به این که ایالات متحده چندین سال سیاست جنگ از طریق تحریم را دنبال کرده است خلاصه نمیشود (حتی با در نظر گرفتن اینکه این روند اخیرا و در جریان مذاکرات کمی کاهش پیدا کرده است)، بلکه روی دیگر سکه آن است که این سیاست در واقع مبتنی بر نوعی تروریسم است. تروریسم، صرف نظر از کارکرد ایدئولوژیک آن، در واقع به معنی هدف قرار دادن غیر نظامیان به منظور ایجاد ترس و وحشت در بین آنهاست. سیاست تحریم چیزی جز این نیست.

سوالی که اینجا پیش میآید این است که به چه دلیلی ایالات متحده سیاستی جنگی بر علیه ایران در پیش گرفته است؟

دکترین کارتر

پیش زمینهی این سیاست جنگی را باید در دکترین یا نظریهی کارتر،(که قبل از انقلاب بهمن 57 ایران توسط رئیس جمهور وقت آمریکا جیمی کارتر فرموله شده بود) جست. بر اساس این نظریه برای امنیت ایالات متحده ضروریست که هیچ قدرت بیگانهای (اینکه منظور از قدرت بیگانه دقیقا چیست، نامشخص است) نباید قادر به انجام عملیات نظامی در خلیج فارس باشد. خود این نظریه به تنهایی خیلی دور از ذهن و عجیب نیست چرا که دکترینهای مشابهی که در ارتباط با امنیت آمریکا وجود دارد کم نیستند، یکی از جالب توجهترین این دکترینها در اواخر دههی چهل میلادی ارائه شد، که بر اساس آن دسترسی بدون مانع به سواحل چین برای امنیت ملی آمریکا اهمیت حیاتی دارد. باید توجه داشت که این به آن معنی نیست که آمریکا محدودهی حقوقی آبهای سرزمینی چین را به رسمیت نمیشناسد.

سوال اصلی این است که به چه دلیل دکترین کارتر کماکان مورد استفاده است؟( با وجود اینکه پیامدهای چندان خوشایندی در پی نداشت): در نتیجهی آن آمریکا سقوط حکومت شاه ایران را به عنوان تهدیدی علیه امنیت خود قلمداد کرد (*که در نتیجه روابطش با حاکمیت جدید ایران از همان ابتدا پر تنش بود.) یکی دیگر از این پیامدها این بود که (*برای برقراری تعادل در منطقه) آمریکا مجبور شد طی هشت سال جنگ ایران و عراق به صورت مستقیم یا از طریق واسطه قرار دادن بریتانیا از ایران حمایت کند و بسیاری مثالهای دیگر از این دست که نشان می دهد این دکترین چندان هم به سود آمریکا نبوده است. اما چرا آمریکا کماکان اصرار دارد بر طبق آن عمل کند؟

یکی از جوابهای معمول طیف چپ به این مسئله این است که آمریکا برای برآوردن نیازهای جامعهی مصرفیاش نیاز به نفت ارزان قیمت دارد. باید توجه داشت که دلیل رسمیای که کارتر در توجیه دکترینش برای عموم ارائه داد نیز همین بود، اما در واقع دخالتهای آمریکا در خاورمیانه از سالهای دههی هشتاد میلادی (با احتساب تحریمهای اخیر علیه ایران) به  گرانتر شدن نفت انجامیده و نه ارزان شدن آن. باز شدن پای آمریکا و منافع و دخالتهایش به منطقه خاورمیانه عمدتا به سالهای دههی چهل و پنجاه میلادی برمیگردد که آمریکا عملا جایگزین فرانسه و بریتانیا شد، برای مثال شرکتهای نفتی که تا قبل از کودتا علیه دولت مصدق که نفت را ملی کرده بود به انگلیس تعلق داشتند بعد از کودتا و در زمان حکومت محمدرضا شاه عملا در اختیار آمریکا بودند. علاوه بر اینها در آن مقطع مشکل بر سر دستیابی به نفت ارزان نبوده است چرا که آمریکا در آن دوره خود از تولیدکنندهها و صادرکنندههای اصلی نفت بوده است بنابرین احتیاج مبرم به نفت نمیتوانسته انگیزهی عملیات آمریکا در منطقه در دههی پنجاه میلادی بوده باشد.

امروزه آمریکا در راه بازگشت به "خودکفایی تامین انرژی" است و برای مثال از روشهایی مثل شکستگیهای هیدرولیکی در اعماق زمین و... برای استخراج گاز استفاده میکند، هرچند انتظار هم ندارد تا حدود سالهای 2020 تا 2025 به توان تولید انرژی که در سالهای دههی پنجاه داشت دست یابد. اما هرچند وقایع سال 2011 (*خیزشهای عربی) به سردرگمی سیاست خارجی آمریکا و نیز تا حدی از دست دادن کنترلش بر امور در منطقه انجامیده، اما واشینگتن کماکان به شدت درگیر مسائل خاورمیانه و پیدا کردن راهی برای اعمال نفوذ در سطح منطقه است، آن هم به صورتی که راه را برای انعطاف و تغییر سیاستبه صورت آنی را هم باز بگذارد، امری که با توجه به ساختار قانون اساسی آمریکا چندان هم آسان نیست.

کنترل کردن

بنابراین مسئلهی اصلی مسئلهی کنترل جهانیست. در مورد خاورمیانه هم بحث بر سر نفت ارزان برای جوامع مصرفی نیست، بلکه بحث بر سر نفت به عنوان مهمات جنگیست. نفتی که تانکها را به جلو میراند، نفتی که هواپیماها و به صورت کلی ماشینآلات نظامی را به کار میاندازد، که هیچکدامشان را نمیتوان با نیروی الکتریسیته و... روشن کرد. آنچه از کنترل خاورمیانه نصیب آمریکا میشود در واقع توانایی بستن شیرهای نفت برروی رقبای فرضیست.

میتوانیم این مورد را هم ریشهیابی تاریخی کنیم. ایالات متحده از دههی چهل میلادی قبل از شروع جنگ سرد) به در دست داشتن کنترل جهانی علاقهمند بوده است. در بین سالهای 1941 تا 1947 هدف اولیهی سیاست خارجی آمریکا جلوگیری از ظهور مجدد امپراطوری بریتانیا بوده است، حتی طی این سالها آمریکا کماکان به دنبال این بود تا از اتحاد با شوروی در راستای جلوگیری از این امر کمک بگیرد. برای مطالعات بیشتر در این زمینه شما را به کتاب اخیر بن استیل "نبرد جنگلهای برتون" ارجاع میدهم که در مورد سیاست مالی جهانی و رقابت آمریکا و انگلیس در عرصهی بینالملل در آن سالهاست و بحثهای جالبی در این زمینه دارد.  

در نهایت مسئلهی اساسی بر سر (*تحت کنترل داشتن) ذخیرهی ارزی جهانی و مزیتهاییست که در بازارهای مالی به همراه دارد. از دههی چهل میلادی به بعد آمریکا موفق شده است که در این زمینه جای بریتانیا، که از قرن نوزدهم از این مزیت برخوردار بود، را بگیرد. در دست داشتن جریان مالی جهانی این مزیت را دارد که از طریق آن میتوان دسترسی سایرین به این بازارها و مخصوصا بازارهای مربوط به کالاهای سرمایهای را تحت کنترل داشت. همچنین میتوان قیمت مواد خام را تعیین کرد ( که البته ابر قدرت جهان همواره هم خواهان ارزان ارائه شدن این مواد نیست.) بعد از شکستی که آمریکا در دههی هفتاد میلادی در آسیای جنوب شرقی متحمل شد، در واقع بالا بودن قیمت نفت برایش منفعت بیشتری داشته است تا پایین بودن آن، چرا که رقبای اروپایی و مخصوصا چینیاش منابع نفتی قابل توجهی در اختیار ندارند. یک اشتباه رایج وکلیشهای در بین اقتصاددانان حامیان سرمایهداری این است که ادعا میکنند قدرت ارز تا حد زیادی به قدرت اقتصادی وابسته است در نتیجه