Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ برابر با  ۱۱ فوريه ۲۰۱۵
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳  برابر با ۱۱ فوريه ۲۰۱۵
دربرابر فاشیسم "فرە"مند، من هم یک عربم

 

دربرابر فاشیسم "فرە"مند، من هم یک عربم

 

یاسر گلی

 

این  قضیه سادە نیست. هنوز واحدهای عرب در صفوف YPG در کوبانی شانە بە شانە میرکانها در سنگرند. و این طرف ترسویی  بە نمایندگی از ما جملات قصار فاشیستی می‌سراید، و ما را بە عنوان کرد، در موضع پیادە نظام این گفتار قرار می‌دهد. آیا آن عربها هم "وحشی و ضد انسانیت" هستند؟

 

این قضیە تازەگی ندارد. چندی پیش در شبکەهای اجتماعی ویدیوی کتک زدن یک جوان عرب بە دست چند اوباش کرد در کوچە پس کوچەهای جنوب کردستان خیلی‌ها را سرگرم کرد، و روزمرگی‌اشان را با آن گذراندند. بدون هیچ واکنشی از سوی "فرە"مندان و نویسندگان کرد، بە خصوص در جنوب کردستان. و سکوت، باز هم ما را در موضع حامیان فاشیسم قرار داد. حتی گفتمان "حقوق بشری" کرد نیز خفقان گرفتە بود و نتوانست حتی با چهرەی بزک شدەاش "تڕە ماش"ی بفرماید.

 

این قضیە قرار نیست کسی را تکان دهد. بعد از حملە داعش بە اربیل و فرار بسیاری از مردم، در کوچە پس کوچەهای سلیمانیەی شهید آرام، و در رانیەی "راپەڕین" و چند شهر دیگر، کمپین‌هایی برای بیرون انداختن عرب‌ها از شهرهای کردنشین جان گرفت. و سیمای تلویزیونهای رانتی جنوب کردستان مملو از نفرت‌پراکنی فاشیستی شد کە هنوز هم ادامە دارد: عربهای آوارە ستون پنجم داعشند؛ اینها آمار قتل و غارت را در شهرهای ما بالا بردەاند؛ عربها کار ارزان می‌کنند و ما بیکاریم؛ اینجا کردستان است و عربها را نباید راە دهیم، اجارە مسکن بالا رفتە است. و هنوز هم چنین جملاتی از زبان مردم و مسئولین در این رسانەها بە گوش می‌رسد. اما هنوز آب از آب تکان نخوردە و "فرە"مندان شهر بزدلانە تخمەاشان را می‌شکنند و روبەروی "شاشەی تی‌ڤییەکان" بە عربها دندان کروچە می‌روند و از زدنشان حظ می‌برند. همین مردم هنوز کە هنوز است بە دیدەی تحقیر بە ایزدیها نیز می‌نگرند، کسانی کە عرب هم نیستند و قربانی فاشیسم داعش و همپیمانهای داخلی‌‌‌‌اش شدند.

 

منادیان پیدا و پنهان گفتمان ناسیونالیستی/فاشیستی کرد هنوز می‌توانند گفتەهای "مام رۆستەم" را در KNN بە یاد بیاورند کە پس از حملە داعش بە موصل با خوشحالی و کفپراکنی گفت: خدا داعش را برای ما فرستاد تا کردستانمان را پس بگیریم. اشارە او بە فرار سربازهای ارتش عراق و جایگزین شدن نیروهای کرد در مناطق کردی مناقشەبرانگیز بود. و چە زود خدا داعش را بە شنگال، مخمور، کرکوک، هولیر، زوممار، جلولا و ... هم کشاند و چە سرهایی کە بریدە نشد و چە مردان و زنان و کودکانی کە زندە بە گور نشدند. همین پارسال بود کە همپیمانان سیاسی داعش روژآوا را همەجانبە تحریم کردند و تنها مرز خاکی روژآوا و جنوب کردستان را با خندق کندند تا کە شاید روژآوا در برابر یورشهای فاشیسم داعش و شرکا آخرین نفسهای خود را بکشد. جالب اینکە فعالان حقوق بشری کردی در شرق کردستان، علیە تخم و تبار فاشیستهای جنوب کردستان حتی برای این عملشان علیە خود کردها – و نە عربها – هیچ کارزاری بە راە نیانداختند. انگار کە اینجا داعش عرب وحشی نبود، بلکە همپیمان و همکاری فاشیستی برای زدن مردم و نیروهای مدافع روژآوا بود. آنهایی کە سخت و استوار در برابر گفتمان ناسیونالیستی/فاشیستی منطقە، پرچم اتحاد و مبارزە مشترک علیە دشمنان بشریت را برافشاندند و سرمان را در هر جای این کرە خاکی بلند کردند.

 

گفتمان ناسیونالیستی، از نوع کردی آن نە در ضرورت‌های بیرونی، و نە در اهداف درونی خود فرقی با دیگر فاشیسم‌های منطقە ندارد و از یک ریشەاند. فقط فاشیسم کردی بە اندازە فاشیسم ترکی، عربی، فارسی، روسی هنوز چندان مجال فراخی برای خون‌پاشی پیدا نکردە است، تا خودی نشان دهد. پس این توجیە کە ناسونالیسم تاریخی کرد در واقعیت واکنشی بودە است دربرابر دیگر ناسیونالیسم‌ها، درنتیجە ناسیونالیسم کردی بهتر و غیرفاشیستی‌تر از بقیە است یک بلاهت هولناک و یک سادەنگری ترسناکی است کە چنین "فرە"مندان سیاسی‌ای را در میان کردستان تولید می‌کند.

 

پیشتر فروید هشدار دادە بود کە گفتمان‌هایی نظیر ناسیونالیسم، مردم سالاری، مسیحیت و... با مجموعە کاملی از پندارهای وحشیانە و نژادپرستانە همراە اند کە تنها در شکل سانسور شدە می‌توان آنها را تصدیق کرد. اما بسیاری از فعالان  ناسیونالیست کرد زیر ردای مشمئز کنندەی حقارت و سرخم‌کردنهای ابدی برای هر کس و ناکسی، امروزە بە راحتی بە تصدیق بدون سانسور آن روی آوردەاند؛ بدون هیچ احساسی از خجالت.

 

در زمانەای کە عرب‌ها هلهلە کشان در صفوف قهرمانان کوبانی و روژآوا بە قلب فاشیسم می‌کوبند، در لحظەای کە زنان و مردان ترک سینە سپرکردند و کشتە شدند تا فاشیسم را از کوبانی بیرون کنند، باید چنین خطابەهای فاشیستی یک کرد و سکوت چندین و چند بارە جامعە کردی را اینگونە بفهمیم: دربرابر دفاع کوبانی از مرزهای انسانیت، بسیاری از ما در خاکریز فاشیسم هستیم.

 

چنین سخنان بزدلانەای فقط گواهی است دوبارە بر شکست عمیق ما دربرابر گفتمان ناسیونالیستی/فاشیستی منطقە و بازتولید دوبارە و دوبارە آن در فرم‌های متنوع آن، بدون اینکە سری بجنبانیم و سکوتمان را بشکنیم.

کوبانی سرمان را بلند کرد، ولی اینان خم.

 

برگرفته از :« سایت خبری ـ تحلیلی روژ»

http://nnsroj.com/fa/article.aspx?id=8353&ID_map=29&outhorID=58

به روز شده در 2/10/2015 | سه شنبه ۲۱بهمن۱۳۹۳/ ۱:۵۳

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©