Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ برابر با  ۱۱ نوامبر ۲۰۱۵
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴  برابر با ۱۱ نوامبر ۲۰۱۵
فراخوان هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

فراخوان هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

برای شرکت در آکسیون های اعتراضی در پاریس

 

سفر روحانی به پاریس را به فرصتی برای اعتراض هر چه گسترده تر

به بیش از سه دهه جنایات جمهوری اسلامی مبدل کنیم!

 

سفر روحانی رئیس جمهور رژیم اسلامی ایران به پاریس فرصتی برای نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و به ویژه نیروهای کمونیست و چپ است که سفر او به مثابه نماد رژیم اسلامی را به اعتراضی قدرتمند علیه ترازنامه سی و هفت سال سرکوب، جنایت ، کشتار، چپاول، فقرگستری و غارت توسط مافیای قدرت، که در راس آن خامنه ای رهبر رژیم جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، مبدل ساخته و افکار عمومی جهانی را متوجه ماهیت رژیم حاکم بر ایران  بنمایند.

سرکوب خشن و فاشیستی آزادی های سیاسی برآمده از انقلاب ایران، کشتاربی سابقه مخالفان سیاسی دردهه شصت، قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، قتل های زنجیره ای، اعدام های بی شماری که رژیم اسلامی را در رده دوم جهانی قرار داده است، ایجاد آپارتاید جنسیتی که نیمی جمعیت کشور را از  ابتدائی ترین حقوق اساسی خود محروم ساخته است، اسلامی کردن همه شئون زندگی که اولیه ترین آزادی های مدنی را از شهروندان سلب کرده است، سرکوب آزادی پوشش، آزادی قلم، آزادی هنردر همه عرصه های آن، تشدید بحران ساختاری اقتصادی، تعمیق فقرگستری و خصوصی سازی خدمات عمومی که به ویژه اکثریت جوانان کشور را بی آینده ساخته است، سرکوب ملیت های تحت ستم ایران و ادامه تبعیض های ملی، مذهبی، فرهنگی در ابعاد وسیع که با تبعیض علیه مهاجران، دگرباشان جنسی و... همراه است... عملکرد فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را نشان می دهد. "استکبار" ستیزی ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی درعرصه سیاست خارجی  نیز پرده ساتری برای توجیه سرکوب آزادی های سیاسی در داخل کشور به بهانه توطئه های به اصطلاح استکبار جهانی و تحکیم بندهای استبداد مذهبی بوده است.

درعرصه سیاست خارجی نیز رژیم جمهوری اسلامی با ادامه جنگ هشت ساله و سپس نوشیدن جام  زهر توسط خمینی، طرح تبدیل جمهوری اسلامی به اُم القرای شیعیان در منطقه که عامل مهمی برای دامن زدن به آتش جنگ های فرقه ای و نیابتی و تشدید دشمنی ها ی گسترده ساخته است، قمار هسته ای که با برباد دادن دست کم پانصدهزار میلیارد دلار از درآمدهای ملی و کشاندن کشور به ورطه تحریم های فلج کننده و احتمال حمله نظامی و در نهایت موجب زانو زدن خامنه ای در برابر استکبار جهانی و قبول برجام  شد... صدمات غیرقابل جبرانی را به بار آورده که عواقب فاجعه بار آن برنسل های آینده کشورمان نیز سنگینی خواهد کرد.

عقب نشینی رژیم جمهوری اسلامی دربرابر قدرت های امپریالیستی نه فقط به معنای کاهش سرکوب و باز شدن فضای سیاسی نیست، بلکه همانگونه که روی دادهای پس از امضای برجام نشان می دهد، توام است با تشدید همه جانبۀ سرکوب ها، بستن فضای سیاسی، فرهنگی، هنری که یکی از نخستین ترین قربانیانش کارگر مبارز کمونیست و زندانی رژِیم جمهوری اسلامی، شاهرخ زمانی بود.

ما به عنوان یکی از سازمان های چپ ایران که برای سوسیالیسم مبارزه می کنیم، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را در تمامیت خود، شرط مقدم برای عملی ساختن بدیل واقعی رهائی مردم ایران از طریق برقراری سوسیالیسم می دانیم. سوسیالیسمی که ما برای آن مبارزه می کنیم از آزادی های بی قید وشرط سیاسی، حق همه مردم برای تعیین و تغییر نظام سیاسی، جدائی دین از دولت، الغاء همه اشکال تبعیض ها از جمله الغاء آپارتاید جنسیتی، نظام جامع تامین اجتماعی، پذیرش حق ملیت های ایران برای تعیین سرنوشت خود و اتحاد داوطلبانه برای ساختن ایرانی متحد ،  و...،  جدائی ناپذیر است.

حلقه مقدم پیکار ما برای دست یابی به بدیل سوسیالیستی، براندازی جمهوری اسلامی و بر چیدن بساط جنایت و تاریک اندیشی آن است . در این راه، ضرورت پیکار فشرده و همگام همه نیروهای چپ و سوسیالیست بیش از پیش خود را نشان می دهد.

سفر روحانی به پاریس فرصتی است که همگام با نیروهای کمونیست و چپ و همه  آزادیخواهان به اعتراض علیه رژیم جمهوری اسلامی برخیزیم. اگر چه متن فراخوان «کمیته برگزاری کارزار اعتراضی به ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران پاریس» مورد تائید ما نیست با این وصف برای حفظ و تقویت همگامی عملی  در آکسیون های فراخوانده شدۀ این کمیته، شرکت می کنیم. ما همه نیروهای چپ و انسان های آزاده را صرفنظر از آن که با متن فراخوان کمیته موافق باشند یا نه، نیز برای تقویت همگامی عملی به  شرکت در آکسیون های اعتراضی زیر فرا می خوانیم.

تظاهرات مرکزی روز یکشنبه، ۱۵ نوامبر  ۲۰۱۵

پاریس، میدان République، از ساعت ۱۳ تا ۱۵

آکسیون های بعدی:  دوشنبه ۱۶ نوامبر از ساعت ۹ صبح تا ۱۷، میدان  Fontenoy پاریس هفتم، نزدیک یونسکو

سه  شنبه ۱۷ نوامبر از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در میدان Invalides، پاریس هفتم

  

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴ برابر با ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©