Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ برابر با  ۰۱ اگوست ۲۰۱۸
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷  برابر با ۰۱ اگوست ۲۰۱۸
قطعنامه در باره وظایف ما در دوره پیش رو

 

قطعنامه در باره وظایف ما در دوره پیش رو

 مصوب بیست و سومین  کنگره سازمان

کنگرۀ کارل مارکس

 

کنگره بیست و سوم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) اعلام می کند که سازمان ما فعالیت خود را همچنان در راستای برنامه و مصوبات کنگره های پیشین ادامه خواهد داد و در عین حال ، در دوره پیش رو بر نکات زیر تأکید ویژه ای خواهد داشت:

۱ ـ خیزش مردمی بزرگی که در دی ماه گذشته آغاز شده و به اشکال مختلف تاکنون ادامه یافته ، اولاً بیش از هرچیز دیگر ، با فوران اعتراضات و مبارزات کارگران و زحمتکشان به جان آمده از جمهوری اسلامی امکان پذیر شده ؛ ثانیاً میان دو جبهه کلیدی پیکار برای آزادی و پیکار برای نان همگرایی چشم گیر و بی سابقه ای را دامن زده است. این تحول جهشی بزرگی است که پایان کار جمهوری اسلامی را در دیدرس همگان قرار داده است. بنابراین ، مهم ترین وظیفه ما در حال حاضر ،  یاری رساندن به دوام و گسترش دامنه این خیزش بزرگ و این همگرایی فرخنده است.

   طرح "تغییر رژیم" دولت امریکا و متحدان منطقه ای آن ، آشکارا  طرحی است برای تحمیل رژیم مطلوب آنها بر مردم ایران و بی هیچ تردید ، تیغ سرکوب رژیم را برای قلع و قمع پیشروان و سازمان دهندگان حرکت های مردم ، تیزتر خواهد کرد. بنابراین ، ما که همیشه با هر نوع طرح "تغییر رژیم" مخالف بوده ایم ، مبارزه فکری برای منزوی کردن آن بخش از اپوزیسیون را که با چنین طرح هایی همراهی می کنند ، وظیفه خود می دانیم.

  ۳ـ  در شرایطی که سازمان یابی مستقل و سراسری کارگران و زحمتکشان دارد گسترش می یابد ، تمرکز بر یاری رساندن به این حرکت امید بخش و سرنوشت ساز را وظیفه حیاتی خود می دانیم.

۴ـ  دفاع از ضرورت مبارزه پیگیر برای تأمین اجتماعی همگانی را (که بدون آن ، سازمان یابی مظلوم ترین و محروم ترین بخش های کارگران و زحمتکشان و همراهی آنها با بخش های دیگر طبقه کارگر ناممکن خواهد بود) یکی از وظایف اصلی و تعطیل ناپذیر خود و همه هوادران طبقه کارگر می دانیم.

۵ ـ  مبارزه علیه همه تبعیض های جنسیتی و مشارکت در همه مبارزات زنان برای رهایی از قید و بندهای مردسالاری و محدودیت های اسارت بار تحمیل شده از طرف رژیم جهنمی حاکم و همچنین تلاش پیگیر برای پیوند جنبش رهایی زنان با مبارزات روزمره زنان کارگر و زحمتکش ، جزئی از وظایف حیاتی وتعطیل ناپذیر ما و همه هواداران سوسیالیسم است که در شرایط کنونی ، با رشادت ها و سد شکنی های تحسین انگیز زنان ایران ، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

۶ ـ  مبارزه پیگیر علیه هر نوع تبعیض ملی و دفاع قاطع از برابر حقوقی و حق تعیین سرنوشت ملیت های ایران و تلاش برای شناساندن راه حل فدرالی درجهتِ دست یابی به اتحاد داوطلبانه همه ملیت های ایران ، یکی از وظایف حیاتی هواداران سوسیالیسم و دموکراسی است. به نظر ما ، تأکید بر این وظایف در این شرایط سرنوشت ساز برای کشور ، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

۷ ـ در شرایطی که خیزش مردمی بزرگ و نقش تعیین کننده کارگران و زحمتکشان در شکل گیری آن ، حاشیه ای بودن چپ سازمان یافته را نمایان تر ساخته ، ضرورت گسست از الگوهای سوسیالیسم غیردموکراتیک حزب - دولت ها بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می دهد. چنین گسستی بدون تجدید آرایش برای سوسیالیسم دموکراتیک امکان ناپذیر است. سوسیالیسم دموکراتیک ، یعنی سوسیالیسم برخاسته از پائین ، متکی به پائین و پاسخگو به پائین. چنین نظامی فقط با مرجعیت مردم (و مطلقاً همه مردم) می تواند پا بگیرد و پایدار بماند و تحول و تکامل یابد ، نه با خواست یک اقلیت ممتاز. در مخالفت با حق وتوی این نوع اقلیت های ممتاز بود که مارکس "دموکراسی" را "دموس" (= مردم) در قدرت می نامید و می گفت در دموکراسی وجود انسان به خاطر قانون نیست ، وجود قانون به خاطر انسان است. به نظر ما ، تجدید آرایش برای سوسیالیسم دموکراتیک ، مسلماً به همکاری سیاسی ، مراودات منظم فکری و نظری و اتحاد هرچه وسیع تر مدافعان سوسیالیسم انقلابی مبتنی بر دموکراسی فعال و مشارکتی و آزادی های بی قید و شرط سیاسی همه مردم ، نیاز دارد. برای چنین همکاری ها و همراهی هایی ، کسی به کسی نمی پیوندد ، بلکه همه دست شان را به سوی هم دراز می کنند و همه به هم می پیوندند.

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©