اطلاعيه مطبوعاتی


 کنگره دهم سازمان کارگران انقلابی ايران ــ راه کارگر

به نام ( رفيق آلبرت سهرابيان ) برگزارگرديد!

 

کارگران وزحمتکشان، زنان ومردان وجوانان آزاديخواه:

   به اطلاع می رساند : کنگره دهم سازمان ما درروزهای پايانی ماه ژوئيه ۲۰۰۵ سرانجام بعد ازماهها جهت سازماندهی نشست ، با حضورتنی چندازمهمانان دعوت شده وجوانان دختروپسرواعضاء سازمان برگزارگرديد.
     کنگره دهم با گزارش سخنگوی کميته تدارک وبايادهمه جانباختگان راه آزادی وسوسياليسم ويک دقيقه کف زدن حاضرين، رسميت يافت پس آنگاه باگزينش هئيت رئيسه اداره کننده کنگره،کارخودرا به روال آغازکرد.
    هئيت اداره کننده کنگره باتصويب نظامنامه اداره کنگره واعلام قطعيت آرای اعضاء وحق رای مشورتی برای مهمانان، دستورکارکنگره رابه تصويب رساند۰ 
بادعوت ازرفيق سيرانوش همسررفيق آلبرت سهرابيان که خودازمبارزان قديمی جنبش کمونيستی ايران است،کنگره بپاخواست وباکف زدن های ممتديادآلبرت سهرابيان گرامی داشته شد۰ سيرانوش دربخشی ازصحبت خود اعلام داشت : "سال گذشته درچنین روزهایی ، آلبرت دربستربیماری اش نگران نشست شما وبا شما بود، جمع وسیع شما بعد ازپايان کاربه ديدنش آمديد، ازديدارشماچه شوروشوقی بروزمي داد وازخود وتجارب زندگی سیاسی اش با شما صحبت می داشت۰آلبرت امروزدرمیان شما نيست وشما اين چنين ياد اورا گرامی داشتيد وکنگره دهم سازمان را به نام سازمانش اعلام می دارید۰ من که سالها با اوزندگی کردم و درتمامی لحظات با او ومبارزاتش بودم ، اطمینان دارم آلبرت با شماوراهش با فداکاری دنبال می گردد، من خوشحالم که درجمع شما هستم ۰ برای کنگره آلبرت بهترين ها را آرزو می کنم ۰جمعيت بارديگربپاخاست وبا شورواحساسات به او(سيرانوش) وآلبرت درود فرستادند ۰

دستورکارکنگره دهم حول چهارپايه:

 ۱ــ بحث سندسياسی وقطعنامه ها

 ۲ــ گزارش کمسيون مشکلات  ومعضلات تشکيلاتی منتخب کنگره نهم

 ۳ــ گزارش عملکرد کميته مرکزی وکميته های زيرمجموعه آن

 ۴ ــ انتخاب کميته مرکزی وکمسيون نظارت مرکزی بود.
   حاضرين بيش ازهرچيزبه کيفيت سياسی کنگره فکرمی کردند ازاين روبحث سياسی وقطعنامه ها تمام زمان روزاول را به خود اختصاص داد، حاصل بحث هابه گزينش کمسيون کارسياسی متشکل از11 نفربود تا پیرامون سند سیاسی به بحث بنشينند۰ کمسيون مربوطه گزينش شدوتمام شب تا پاسی ازصبح به کارپرداخت ۰روزدوم سخنگوی کمسيون گزارش کاررا به کنگره ارایه نمود۰ کليات سند تصويب شد وبرای اجزاء سند نیزبحث های چندی صورت پذیرفت . تصویب سند سیاسی، چند قطعنامه ؛درباره پایه های سیاست ایتلافی سازمان با نیروهای غیرسوسیالیستی ودرباره مبانی استراتژی و تاکتیک ها با تنظیم سندی تحت عنوان :" قرارها ی ما درارتباط با مبارزه ازامروزبرای سوسیالیسم " است. قطعنامه مذکورتمرکزروی ایجاد پیوند با پایه اجتماعی سوسیالیسم و کارسوسیالیستی سازمان دردرون جنبش کارگری وجنبشس های اجتماعی درایران رابر جسته می نماید . که پیشترخطوط عمومی آنهاانتشاریافته بود باتغییرات جزیی به تصویب رسید.

نشست با جوانان دختروپسردرگروههای سنی مختلف ، که تعدادی ازآنان درحاشیه بحث های داغ کنگره باما بودند. جوانانی که امروزبیشترباابتکارعمل خویش دراجتماعات جنبش های جهانی شرکت می کنند ، سایت دایرکرده وبا دانستن زبانهای مختلف دسترسی به دانش اجتماعی را با خود دارند وتا حدی نسبت به سرنوشت همنسلان شان درایران حساس می باشند. نشست بااین عزیزان، شاید یکی ازآموزنده ترین مباحثی بود که آنان وظایف وانتظارات خود را درسطح جوامع میزبان با ما درمیان گداشتند ونسبت به وضعیت جوانان ایران نیزبا مسُولیت وهوشیاری برخورد میکردند که داده های این عزیزان به نوعی سازنده بود .

در شب دوم کمیته سه نفری انتخابات منتخب کنگره دهم ، گزارش کارخود را به هییت اداره کننده کنگره اعلام داشت و اسامی رفقای داوطلب برای انتخابات کمیته مرکزی وکمسیون نظارت مرکزی را برشمرد وانتخابات با گزینش "کمینه نظارت برانتخابات مرکزی " برگزارگردید.شمارش آراء تا پاسی ازصبح ا دامه داشت واسامی برگزیده گان در روز بعد اعلام کردید.

بحث عملکرد کمیته مرکزی وکمیته های زیرمجموعه آن ومشکلات ومعضلات تشکیلاتی سازمان به شکل همه جانبه ای درچندین نوبت دردستورکارقرارگرفت ، کلیات گزارش تصویب شد وکنگره به کمیته مرکزی آینده جهت برون رفت ازمشکلات موجود، برپایه تجدید آرایش ساختاردوره پیشین ، با گزینش کمسیون جدیدوظایف چندی را محول نمود.

  پایان بخش کنگره دهم (آلبرت سهرابیان) دعوت مجدد ازرفیق سیرانوش، درراستای گرامیداشت یاد رفیق آلبرت سهرابیان وهمراهی با یارهمیشه زندگی رفیق (سیرانوش) و خواندن سرود انترناسیونال وکف زدن های همه حاضرین به پایان رسید.

اسناد مصوبه کنگره (آلبرت سهرابیان ) دهمین کنگره سازمان درآینده ازطریق خبرنامه مرکزی و سایت سازمان دراختیار جنبش قرارمی گیرد .

روابط عمومی سازمان سازمان کارگران انقلابی ایران- راه کارگر

٣٠مرداد ١٣٨٤ برابر٢١ اگوست ٢٠٠٥