اطلاعیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
درباره برگزاری کنگره پانزدهم سازمان

 

 پانزدهمین کنگره سازمان با اعلام یک دقیقه سکوت برای پاس داشت همه شهدای راه آزادی و سوسیالیسم  در ماه اوت برگزار شد. دستور کار کنگره بررسی پیش نویس سند سیاسی ، بررسی اصلاحات ساختاری برای بهبود کیفیت فعالیت سازمان و بالاخره انتخاب ارگان های رهبری سازمان بود. گزارش عملکرد یک ساله هئیت اجرائی، که در همایش درون سازمانی مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفته بود، مورد تائید کنگره قرار گرفته و از دستور کار خارج شد.  پس از مباحثات مقدماتی درباره سند سیاسی  و اصلاحات ساختاری که شرکت کنندگان و از جمله مهمانان دعوت شده به طور فعال در آن شرکت داشتند  کمیسیون هائی از سوی کنگره گزین شد. سخن گویان کمیسیون ها، پیشنهادات مربوط به کلیات و یا جزئیات هر یک از موارد دستور کار را به بحث و تصمیم گیری کنگره ارائه دادند. پس از تصویب اصلاحات ساختاری انتخابات برای گزین اعضای هیئت اجرائی و کمیسیون نظارت مرکزی برگزار شد. 

در خاتمه دستور کار کنگره، بحث آزادی برای طرح نقطه نظرات رفقای شرکت کننده در کنگره برگزار شد که رفقای مهمان نیز فعالانه در آن شرکت کردند. کنگره پانزدهم با سرود انترناسیونال کار خود را پایان داد.

 

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
۷ سپتامبر ۲۰۱۰
۱۶ شهريور  ۱۳۸۹