اطلاعیه برگزاری کنگره شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

 

شانزدهمین کنگره سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر) با حضور اعضاء و مهمانان دعوت شده به کنگره و با دستور کار بررسی سند سیاسی و پاره ای اصلاحات ساختاری  برگزار شد. گزارش عملکرد یک ساله سازمان توسط هیئت اجرائی منتخب کنگره پانزدهم به  مجمع عمومی سازمان ارائه و به تصویب رسیده بود.

 

کنگره شانزدهم سازمان پس از مباحثات انجام شده حول  سند سیاسی، کمیسیون سیاسی را انتخاب کرد که مباحثات انجام شده را جمع بندی کرده و فرمول بندی های پیشنهادی را به کنگره ارائه دهد. پس از آن  کنگره سازمان سند سیاسی  را با تصحیحاتی که حاصل مباحثات کنگره و جمع بندی کمیسیون سیاسی بود به تصویب رساند.

 

کنگره همچنین به هیئت اجرائی  منتخب ماموریت داد تا کمیسیونی را برای اصلاح اساسنامه سازمان از میان داوطلبان گزین کرده و حاصل کار کمیسیون را با توجه به مصوبات اساسنامه ای کنگره های چهاردهم و پانزدهم برای تصویب به کنگره هفدهم ارائه دهد.

 

کنگره پس از بررسی و تصویب اصلاحات ساختاری، هیئت اجرائی و کمیسیون مرکزی نظارت و بررسی شکایات را انتخاب کرده و با سرود انترناسیونال به کار خود پایان داد.

 

کنگره همچنین پیام هائی را در گرامی داشت شهدای راه آزادی و سوسیالیسم و پیام به مردم ایران به تصویب رساند که همراه سند سیاسی منتشر می شود.

 

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

جمعه ۲۱ مرداد ۱۳۹۰  برابر با ۱۲ اوت ۲۰۱۱