مباحث و اسناد كنگره پنجم
سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)

 
اسناد كنگره پنجم :
- اطلاعیه مطبوعاتی برپائی کنگرۀ پنجم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)    کنگرۀ شاملو
- گزارش کنگرۀ پنجم «کنگرۀ شاملو»
- سند سیاسی مصوب کنگرۀ پنجم : برای پا گرفتن جنبش مستقل اکثریت عظیم !
- پیام به مردم سراسر ایران !