آغاز بحثهای کنگره هشتم سازمان کارگران انقلابی ايران راه کارگر

 

بدين وسيله به اطلاع عموم هواداران آزادی و سوسیاليسم، اعضاء و دوستداران سازمان می رسانيم که مباحثات کنگره هشتم سازمان آغاز شده است. کميته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ايران راه کارگر عموم اعضاء و دوستان سازمان را فرا می خواند تا با مشارکت خود در بحثهای تدارکاتی کنگره و ارسال مقالات، پيشنهادات و انتقادات خود به سازمان، ما را در سازماندهی مباحثاتی پربار و نيز بر پايی کنگره ای موفق ياری نمايند.