راه كارگر
( ارگان مركزى سازمان كارگران انقلابى ايران (راه كارگر
سر دبير اردشير مهرداد
تمامى نشريه در يك فايل      شماره هاى پيشين
شماره 171