آرونداتی روی: جايزه را رد می کنم تااعتراضم به ثبت برسد

 

http://www.roshangari.net

روشنگری: آرونداتی روی روز شنبه در اعتراض به سياست های دولت هند، از پذيرش جايزه معتبر ادبيات هند خودداری کرد تا بتواند يک بار ديگر صدای اعتراض خود را به سياست های ظالمانه ای که عليه مردم بی صدا صورت می گيرد، به گوش جهانيان برساند.خانم روی به اين مناسبت بيانيه ای منتشر کرد که وسيعا در رسانه های مستقل بازتاب يافت. در اين بيانيه که بخش هايی از آن را در ادامه اين مطلب می خوانيد او جنبه های تکان دهنده ای از سياست دولت هند را بازگو کرده است که معمولا در رسانه های رسمی نمی توان آنها را پيدا کرد. در اين بيانيه از صدها هزار کارگر و کشاورزی که خلع يد شده و اجبارا جابه جا می شوند، ده ها هزار کشاورزی که خودکشی کرده اند، خشونت سبعانه پليس عليه اعتراضات کارگران صنعتي، قربانيان کشمير نام برده شده و به برنامه هسته ای هند و حمايت آن از جنگ اعتراض شده است.

آرونداتی روی که با کتاب ,خدای چيزهای کوچک, که جايزه بوکرز را به خود اختصاص داد به عنوان يک چهره برجسته ادبی در جهان شهرت يافت، ثابت کرده نويسندگی را برای شهرت و محبوبيت انتخاب نکرده است. منتقد نيويورک رويو او را يکی از برجسته ترين زنان نويسنده جوان معاصر خواند که برخلاف بسياری ديگر از همتا های خود، موفقيتش را مديون زن بودن، جوانی يا زيبايی اش که امروز در ادبيات جهان بازار يافته نيست، بلکه اين استعداد درخشان اوست که برجستگی خاصی به آثار او داده است و اضافه کرد متاسفانه شايد به خاطر اکتيويسم او نتوانيم کارهای ادبی زيادی از او در آينده ببينيم.

اما خانم روی در کتاب هايش نيز همان هدفی را دنبال می کند که در اکتيويسمش.مبارزه آرونداتی روی با شرکت
Enron که در هند 2.9 ميليارد دلار سرمايه گذاری کرده بود، در محافل سياسی و اقتصادی همان قدر برای خانم روی شهرت به همراه آورد که کتابش در محافل ادبی. آرونداتی روی در افشای رسوايی های عظيم انرون، رشوه های ميليونی به سياست مداران هندی و نقض گسترده حقوق بشر در اثر همکاری جنايتکارانه اين مقامات و نمايندگان شرکت نقش مهمی بازی کرد.*

خانم روی که خودش آرشيتکت، و معلم آئروبيک بوده و سابقه کار با سينما را هم داشت، هاليوود را هم که برای تبديل کتاب ,خدای چيزهای کوچک , به فيلم, به سراغ او آمده بود، دست خالی برگرداند. در کتاب خدای کوچک او ماموران و دلالان هاليوود در رديف نمايندگان شرکت های چند مليتی به نحوی ماهرانه به استهزاء کشيده شده اند.

جايزه ادبيات امسال هند توسط آکادمی ساهی تيا
Sahitya به خاطر کتاب ,الجبرای عدالت نامتناهی, 'The Algebra of Infinite Justice' که مجموعه ای از مقالات سياسی آرونداتی روی است، به او اختصاص يافته است. خانم روی در بيانيه خود نوشت در اعتراض به سياست های هند مبنی بر ,پی گيری بی رحمانه و ظالمانه سياست های خش عليه کارگران صنعتي، تشديد ميليتاريسم و نئو ليبراليسم, از پذيرش جايزه خود داری می کند. روی خاطر نشان کرد:,من برای ساهی تيا، اعضای ژوری امسال و بسياری از نويسندگانی که اين جوايز را در گذشته دريافت کرده انداحترام عميق قايلم. ولی برای ثبت اعتراضم و تاکيد بر عدام توافقم -- در واقع ابراز کمال بيزاريم از سياست های دولت هند -- ناگزيرم از پذيرش جايزه سال 2005 آکادمی ساهيتيا خود داری کنم,

در بيانيه آمده است : اين مقالات بين 1998 و 2001 نوشته شده و اساسا در انتقاد به سياست های عمده دولت هند در مورد ساختن سدها، تعقيب برنامه اتمی و گستر ش ميليتاريسم و ليبراليزه کردن اقتصاد است. دولت کنونی نيز همان سياست ها را ادامه ميدهد و آشکارا آماده است به شيوه ای خشن و بيرحمانه و به هر بهايی که تمام شود آن ها را به اجرا در آورد.

خانم روی در بيانيه خود نوشت در چند ماه گذشته جدا از شمار روزافزون خودکشی کشاورزان که اکنون به ده ها هزار می رسد، و خلع يد اجباری صد ها هزار نفر از زمين ها و وسايل معاش شان، کشور شاهد افزايش خشونت پليس عليه کارگران صنعتی در گورگائون است. پليس ده ها نفر را که به ساخت سد مانی پور اعتراض کرده اند به قتل رسانده و ده ها نفر ديگر را که به نقل مکان اجباری شان از تاسيسات فولاد اريسا اعتراض کرده اند کشته است.
درحالی که ما خود را يک کشور دمکراسی می خوانيم، نيروهای امنيتی هند کشمير، مانی پور و ناگال لند را تحت کنترل و اداره خود گرفته و تعداد کشته ها و ناپديد شوندگان در اين مناطق روی هم انباشته می شود.

آرونداتی روی البته صلح و جنگ را نيز در بيانيه خود فراموش نکرد. در بيانيه آمده است:, اين حکومت خود را متحد دولت آمريکا اعلام کرد و تجاوز آمريکا به افغانستان و اشغال غير قانونی عراق را که بر اساس اصول نورمبرگ جنايت جنگی عظيم محسوب می شود ناديده گرفته است.,