الهه نوجوان را که کشت؟
حرکت زنان در دقيقه های زمان و سانتی متر های مکان زير فشار رژيم اسلامی است


 

http://www.roshangari.net/
روشنگری: چادر حتی در اعصار قبل هم دست و پای زنان را می بست، و چادر بطور سمبوليک نشانه ی اسارت زن است. اما در عصر ما ديگر مصيبت چادر از اين حد هم که خود به اندازه کافی دردناک است فراتر رفته و حرکت زن در دقيقه های زمان و سانتی مترهای مکان رادشوار کرده است. در عصری که خيابان و مکان های عمومی بخش اعظم زندگی خصوصی انسان را تشکيل ميدهد و فضای عمومی به بخش عظيمی از زندگی خصوصی تبديل شده است، چادر کيفيت زندگی در حجم معينی از زمان را پائين آورده و زندگی کردن را دشوار می کند. دشوار است با چادر کار کردن، دشوار است با چادر تاثير گذاشتن، دشوار است با چادر قدم زدن، دشوار است با چادر ورزش کردن، دشوار است با چادرخريد کردن، دشوار است با چادر نفس کشيدن در گرمای تابستان...
در عصری که قطع برق زندگی را در دم متوقف می کند، چادر خطرناک است. خطرناک است با چادر بالا و پائين رفتن از پله های برقي، خطرناک است با چادر سوار آسانسور شدن، خطرناک است با چادر سوار و پياده شدن از خود رو...

و آزادی پوشش؟ آری. بگذار کسانی که خود می خواهند انتخاب کنند. بعضی ها هم زندگی در يک کلبه روستايی در کوهستانی دور از مراکز شهری بدون لوله کشی آب و برق را ترجيح می دهند و بعضی ها هم دوست دارند و معتقدند انسان بايد کاملا لخت و بدون لباس زندگی کند. وبگذار آن ها که در فرانسه يا آلمان يا انگليس حجاب را انتخاب می کنند، خود حقيقت را دريابند.

اما در ايران صحبت از آزادی پوشش نيست. صحبت از اجبار و زور و پوشاندن زن با تهديد و جريمه و زندان و حتی ترس از اعدام است.صحبت از تحميل دولتي، ترويج دولتي، رشوه ی دولتی و آموزش اجباری دولتی برای راندن زن پشت تاريکی حجاب است.

بنابراين وقتی خبر می آيد دختر دانش آموز 14 ساله ای هنگام پياده شده از سرويس مدرسه با گيرکردن چادرش بين در خودرو به زير چرخ ها افتاد و جان داد، فقط با حادثه ای مثل حوادث ديگر روبرو نيستيم. با قتل روبروئيم. با زمينه چينی دولتی منجر به قتل روبروئيم.

با وجود اين فقط راننده است که بازداشت می شود و حساب پس ميدهد نه مقامات رژيمی که اين قتل را تدارک ديده است. در حالی که در مورد راننده؟ آري، شايد مساله حادثه ای در اثر بی مبالاتی باشد.اما در مورد رژيم؟ جرم اين رژيم تدارک آگاهانه ی زمينه ای است که به تباهی زندگی ميليون ها زن ايرانی می انجامد و مرگ دلخراش الهه ی جوان تنها نمادی از اين جنايت توده ای عليه زن ايرانی است.

خبر روزنامه ايران را در نشانی زير بخوانيد
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20060114090358.html