نمایی از وضع زنان

 

فقط ١ درصد زمین های خصوصی جهان به زنان تعلق دارد.

امید زندگی برای دختر بچه ای که در بریتانیا متولد میشود ٨١ سال است ، اما در سوازیلند ( افریقا ) ٣٩ سال.

٧٠ در صد ٢/١ میلیارد انسانی را که در فقر به سر میبرند ، زنان و کودکان تشکیل میدهند.

٢١ در صد مدیران جهان زن هستند.

٦٢ در صد کارگران فامیلی بدون مزد را زنان تشکیل میدهند.

در بریتانیا فقط ٩ در صد قضات ، ١٠ درصد مدیران شرکت ها و ١٠ در صد افسران ارشد پلبس زن هستند.

٥٥ درصد جمعیت بالای ٦٠ سال و ٦٥ در صد جمعیت بالای ٨٠ سال در جهان را زنان تشکیل میدهند.

در بخش مالی بریتانیا ، در آمد زنان در طول زندگی شان ٩٧٠ هزار پوند از در آمد مردان در همان بخش کمتر است.

٨٥ میلیون دختر در جهان نمیتوانند به مدرسه بروند و ٤٥ میلیون پسر. در چاد ( افریقا ) فقط ٤ در صد دختران میتوانند به مدرسه بروند.

٧٠٠ میلیون زن در جهان بدون غذا ، آب ، بهداشت ، درمان و آموزش لازم به سر میبرند ، در حالی که این رقم در مورد مردان ٤٠٠ میلیون نفر است.

در بریتانیا مزد زنان در کارهای تمام وقت ١٧ درصد کمتر از مردان است و در کارهای پاره وقت ٤٢ درصد.

٦٧ در صد تمام بیسوادان بزرگ سال جهان زن هستند.

هر روزه ١٤٤٠ زن در حین زایمان میمیرند ، یعنی یک نفر در هر دقیقه.

در اتیوپی ( افریقا ) از هر ٧ زن یک نفر در دوره حاملگی و زایمان میمیرد و در بریتانیا از هر ١٩ هزار نفر یکی.

در ایالات متحد امریکا زنان ١٧ در صد حقوق دانان را تشکیل میدهند ، اما فقط ٥ درصد آنان در شرکت های حقوقی شریک هستند.

در اتحادیه اورپا فقط ٣ در صد مدیران عامل شرکت های بزرگ زن هستند.

از میان رهبران ١٩١ کشور عضو سازمان ملل متحد فقط ١٢ نفر زن هستند.

٩ فیلم از هر ١٠ فیلم تولید شده در سال ٢٠٠٤ در جهان توسط مردان کارگردانی شده بود.

 

 

 

[ به نقل از روزنامه " ایندپندنت " انگلیس ، شماره ٨ مازس ٢٠٠٦ ]

 

ترجمه از مریم اسکویی