خشونت علیه زنان

"تمامی افراد بشر آزاد زاده شده اند و دارای شان و حقوق یکسان هستند."

"هیچ کس نباید مورد شکنجه و بیرحمی، مجازات و رفتار غیر انسانی و دون شان قرار گیرد"(اعلامیه جهانی حقوق بشر)

از تولد تا مرگ، در صلح و جنگ، زنان با خشونت و تبعیض از سوی دولت، جامعه و خانواده روبرو هستند.

همه ساله، میلیونها زن به وسیله شریک زندگی، وابستگان، دوستان و افراد غریبه، کارفرمایان و همکاران، مقامات امنیتی و سربازان مورد تجاوز قرار میگیرند.

در زمان درگیریهای مسلحانه، خشونت علیه زنان اغلب به عنوان سلاح جنگی به کار برده میشود، برای زدودن انسانیت آنان، یا برای مجازات جامعه ای که بدان متعلق هستند.

کارزار خاتمه دادن به خشونت علیه زنان چیست؟

کارزار خاتمه خشونت بر علیه زنان از تاریخ 5 مارس 2004 از طرف عفو بین الملل آغاز شده است. نکات تمرکز اصلی این کارزار خشونت علیه زنان در خانواده، خشونت علیه زنان در زمان درگیریهای مسلحانه و بعد از آن است. عفو بین الملل دولتها را در قبال مسئولیتهای بین المللی خود و محترم شمردن آنها و همچنین تصویب و اجرای تمام قراردادهای حقوق بشری که از حقوق زنان حمایت میکند پاسخگو میداند. این تغییرات در چارچوب حقوق بشر میباشد.

اهداف کارزار برای توقف خشونت بر علیه زنان در چهار محور اصلی طبقه بندی میشود :

۱- منسوخ کردن قوانینی که از مصونیت در خشونت علیه زنان حمایت میکنند و یا بر علیه زنان تبعیض قائل میشوند.

٢- اجرای موثر قوانینی در جهت حمایت زنان از خشونت درزمان درگیریها و بعد از آن و حصول اطمینان از خاتمه مصونیت برای سربازانی و مسئولین آنها که به خشونت علیه زنان مبادرت میکنند.

٣- پاسخگو دانستن فردی و جمعی دولتها در تعهدات موجود آنان تحت قوانین بین المللی برای جلوگیری، تعقیب، مجازات و جبران تمامی اعمال خشونت آمیز علیه زنان، در زمان صلح و یا درگیریهای مسلحانه.

٤- حصول اطمینان از عملکرد موثر برای خاتمه خشونت علیه زنان در تمام سطوح جامعه به وسیله دولتهای محلی و جامعه مدنی شامل موسسات مذهبی و مسئولین رسمی و سنتی.

خشونت علیه زنان بزرگترین رسوائی زمان ماست


-  
در هر دو ثانیه زنی در جائی از این جهان مورد خشونت قرار میگیرد.
-  
-  
بر اساس پنجاه مورد مطالعه ای که در نقاط مختلف جهان انجام شده است، حداقل یک تن از هر سه زن مورد ضرب و شتم، اجبار به سکس و یا به ترتیب دیگری مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند. معمولا آزار دهنده یکی از اعضای خانواده و یا یکی از آشنایان است.
-  
-  
بر اساس بر آورد آمارتیا سن، برنده نوبل اقتصاد سال 1998، بیش از 60 میلیون زن در نتیجه سقط جنینهای انتخاب جنسی و قتل اطفال دختر از این جهان ناپدید میشوند.
-  

خشونت بر علیه زنان شامل ولی نه محدود به موارد زیر است :

خشونت در خانواده شامل کتک زدن مداوم توسط شریک زندگی، آزار جنسی کودکان دختر در خانواده، خشونت به خاطر جهیزیه، تجاوز همسر و ختنه دختران و دیگر اعمال سنتی رنج آور برای زنان میباشد. آزار خدمتکاران شامل محدودیتهای غیر داوطلبانه، آزار جسمی، شرایط شبه بردگی و تجاوز جنسی میتواند در این مقوله در نظر گرفته شود.

خشونت علیه زنان در جامعه شامل تجاوز، آزار، ایذا جنسی در محیط کار ، موسسات آموزشی و جاهای دیگرمیباشد. اعمال غیر قانونی ، فحشا اجباری و کار اجباری در این طبقه بندی که تجاوز و آزار گروههای مسلح را هم در بر میگیرد، قرار میگیرند.

خشونت بر اساس جنسیت که توسط دولت، نیروی پلیس رسمی، زندانبانان، سربازان، مرزبانان، مقامات مهاجرت و مانند آن انجام و نادیده گرفته میشود، که برای مثال شامل تجاوز از جانب نیروهای دولتی در زمان درگیری های مسلحانه، عقیم کردن اجباری، شکنجه در زمان بازداشت، و خشونت بوسیله مقامات رسمی بر علیه زنان پناهجو میباشد.

در هر یک از این سه طبقه بندی، خشونت میتواند جسمی، روحی و جنسی باشد. این خشونتها میتواند به صورت محرومیت و یا بی توجهی که با اعمال علنی خشونت و یا آزار، متفاوت است نشان داده شود. وجود نوع اول نافی وجود نوع دیگر نیست. خشونت جسمی به وسیله شریک نزدیک زندگی، غالبا همراه با خشونت جنسی، محرومیت، ایزوله کردن، بی توجهی و همچنین آزار روحی است.

این اقدامات برای جلوگیری از خشونت بر علیه زنان لازم است

۱- صحبت کردن بر علیه خشونت بر علیه زنان، گوش فرا دادن به زنان و باور کردن آنان.

٢- نقد خشونت علیه زنان به عنوان رسوائی اصلی زمانه ما.

٣- تقابل با مسئولینی که از جلوگیری ، مجازات و جبران خشونت علیه زنان امتناع میکنند.

٤- مقابله با دیدگاهها و دگمهای مذهبی، اجتماعی و فرهنگی که انسانیت زنان را تنزل میدهند.

٥- تقویت دسترسی مساوی زنان به قدرت سیاسی، تصمیم گیری و منابع

٦- حمایت از زنان برای سازماندهی خود برای توقف خشونت