رواج بی سابقه صيغه در ايران


*حدود 20 هزار کودک فاقد شناسنامه حاصل ازدواج های موقت در سراسر کشور وجود دارد که بسياری از آن ها حاصل ازدواج های موقت ثبت نشده با اتباع خارجی است.
*دکتر خباز که بايد يک دکترا هم به خاطر تلاش مجدانه ی او درترويج فلسفه ی بهره کشی جنسی از زنان و فروش قانونی آن ها در بازار اسلامی داخل کشور به او داد، می گويد صيغه يک سنت حسنه است و بايد آن را قانونمند کرد.

http://www.roshangari.net/
روشنگری: صيغه در ايران رشد تکان دهنده ای پيدا کرده است. روزنامه ايران در اين مورد آمار روشنی داده است که تنها نوک کوه يخ را نشان ميدهد، زيرا مبنای تنظيم خود آمار معلوم نيست و بسياری از ازدواج های موقت اصلا ثبت نمی شوند. چنانکه گزارش ايران نيز يادآوری کرده است: ,بيشتر كودكان فاقد شناسنامه و بى هويت، حاصل ازدواج هاى موقت و همچنين ازدواج اتباع بيگانه با دختران ايرانى هستند كه ازدواج آنها در دفاتر رسمى ثبت نشده است.,

بهتر از آمار گزارش شاهدان عينی از افراد خانواده و محل و آشنايان است که نشان ميدهد برای بسياری از خانواده های کم در آمد صيغه اکنون و پس از 26 سال حاکميت اسلامی از يک پديده ی حاشيه ای و از نظر اخلاقی منفور و مکروه به پديده ای پذيرفته شده و راهی قابل قبول برای تامين زندگي، و برای مردان در بدترين حالت به وسيله ای برای کامجويی و سوء استفاده و بهره کشی جنسی از زنان بدون تقبل مسووليت های قانونی و در بهترين حالت به طريقه ای مشروع برای دسترسی به سکس ممنوع تبديل شده است.

به هر حال در رابطه با آمار ثبت شده, در گزارش ايران آمده است که صيغه در 6 ماهه نخست سال جاری رشد 45 درصدی نشان داده و اوضاع حاکی از آن است که اين پديده همچنان رو به رشد می گذارد. گزارش مزبور ازدواج های موقت ثبت شده در 6 ماهه ی نخست را 747 مورد اعلام کرده که نسبت به 6 ماهه ی مشابه در سال قبل 45 در صد افزايش نشان می دهد.

دراين گزارش، توزيع موارد ثبت شده ازدواج موقت در برخی از شهرها چنين ذکر کرده است:
قم 66 مورد؛ کرمان 55 مورد؛ تهران 43 مورد؛ فارس 38 مورد.

علت اين که قم در راس ليست ازدواج های موقت قرار گرفته است، راز پوشيده ای نيست و از خبرنگاران ايرانی تا خارجی که از قم بازديد کرده اند از اين فاجعه سخن گفته اند, و نيز به اندازه کافی گزارش شده که بسياری از زنانی که در قم چه به تن فروشی چه به صيغه شدن تن در ميدهند فقط از خود قم نيستند, بلکه از ديگر شهرها به قم می آيند که در کنار ,مرقد حضرت معصومه, ممر درآمدی برای زندگی فرو پاشيده ی خود بيابند. زيرا مثل هر شهر توريستي، در اين جا هم پديده ی تجارت با تن زن رونق دارد و رژيم اسلامی اگر صنعت توريسم را دچار فلاکت کرده است، سعی می کند به زيارت رونق بدهد و زيارتگاه البته مکانی است برای تقدس بخشيدن به همه چيز، چرا سرکوب زن، استثمار زن، و تن فروشی از اين مزيت تقدس بخشی محروم بماند؟

البته همه زنانی که به ازدواج موقت تن می دهند تن فروش به معنای اخص کلمه نيستند. اما ترديدی نيست که بخش عظيم زنانی که به ازدواج موقت تن می دهند از سر ناگزيری و به عنوان راهی برای گريز از نکبت فقر و بی سامانی اين را ه را بر می گزينند. اين واقعيت را فيلم مستند خانم ناهيد پرسون از مينا و فريبا دو زن جوان ايرانی به خوبی نشان داده است*. و اين واقعيت نه فقط در مورد صيغه اسلامی بلکه در مورد همه انواع ازدواج های موقت يا پديده های مشابه آن در ساير فرهنگ و جوامع صادق است و ريشه در ساختار نظام مردسالاری دارد که تداوم خود را از جمله از طريق تداوم سنت ها حفظ می کند و حالا در کشور ما پشتيبانان گستاخ و بی پرده ی دولتی هم پيدا کرده است.

آماری که در گزارش ايران دررابطه با کودکان بی سرپرست آمده نيز رابطه تن فروشی و صيغه را از زاويه ای ديگر به نمايش می گذارد.,ايران, از قول دکترخباز معاون اجتماعی سازمان بهزيستی رژيم مينويسد حدود 15 هزار کودک بی سرپرست تحت پوشش سازمان بهزيستى قرار دارند كه حدود ۱۴
درصد اين كودكان، كودكان حاصل از ازدواج موقت هستند. خود گزارشگر از قول دفتر آسيب های اجتماعی سازمان بهزيستی نقل می کند حدود 20 هزار کودک فاقد شناسنامه حاصل ازدواج های موقت در سراسر کشور وجود دارد که بسياری از آن ها حاصل ازدواج های موقت ثبت نشده با اتباع خارجی است.

رشد صيغه در ايران اسلامی در نتيجه همان عواملی است که به رشد تن فروشی دامن زده است: يعنی گسترش فقر، موقعيت لرزان و ناپايدار زنان هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ اجتماعی و فرهنگي، سرکوب حقوق زنان در جمهوری اسلامي، دشوار شدن ازدواج به علت افزايش فلاکت اقتصادی و سرکوب روابط عرفی بين زن و مرد توسط رژيم.

کلاه شرعی
و, کارشناسان, و برخی مقامات رژيم هيچ ابايی ندارند که رک و راست همين واقعيت را زير کلاه شرع عنوان کرده و تازه به آن افتخار هم بکنند. همان دکتر خباز که بايد يک دکترا هم به خاطر تلاش مجدانه ی او در فلسفه بهره کشی جنسی از زنان و فروش قانونی آن ها در بازار اسلامی داخل کشور به او داد، در اين مورد به روزنامه ايران می گويد:,ازدواج موقت سنتى حسنه در كشور و در بين مسلمانان است. اسلام به عنوان دين برتر برای همه لحظات زندگی انسان و از جمله برای ارضای نياز جنسی شيوه عمل مشخص کرده است.,
او اضافه می کند: ,برخى اوقات، شرايط ازدواج دائم براى فرد ميسر نيست يعنى فرد شرايط اجتماعى و اقتصادى مناسب براى ازدواج ندارد، از اين رو، سنت علوى به ما نشان داده است كه در اين هنگام، فرد مى تواند ازدواج موقت انجام دهد و البته با انجام ازدواج موقت مى توان كاهش آسيب هاى اجتماعى در كشور را انتظار داشت.,
كنند.
و در ادامه اين سخنان ,گوهر بار, را از او می شنويم:
,كسانى كه با آسيب هاى اجتماعى مبارزه مى كنند بايد با شهامت طرحى را تنظيم كنند كه اين امر خداپسندانه در كشور قانونمند شود. تا زمانى كه اين نوع ازدواج در كشور قانونمند نباشد افراد به روشهاى غيرصحيح روى خواهند آورد كه يقيناً آثار منفى اش بر هيچ كس پوشيده نيست.,
و نويسنده گزارش از خود اضافه می کند:, شايد اساس انديشه در ازدواج موقت آن است كه نياز جنسى واقعيتى غيرقابل انكار است كه بى توجهى به آن پيدايى فسادهاى فردى و اجتماعى، بازداشتن انسان از تحرك و هرج و مرج جنسى را در پى دارد. در شرع اسلام نياز غريزى انسان بايد به گونه اى مشروع برآورده شود. گرچه كوشش هاى اسلام متوجه اين موضوع است كه رفع اين نياز از راه ازدواج دائم باشد، اما وقتى كه ازدواج دائم در دوران حاضر با مشكلاتى روبرو است بسيارى از كارشناسان ازدواج موقت را بهترين گزينه مى دانند.,

به عبارت ديگر وظيفه رژيم اسلامی اين است که اول در همه جزييات زندگی شخصی دخالت کرده و نياز ها و روابط طبيعی زن و مرد را سرکوب و غير قانونی اعلام کند. بعد با گسترش فقر و فلاکت و از بين بردن امکان ازدواج بر ابعاد بحران بيفزايد. و وقتی که آثار مخرب اين ترکيب همراه با سرکوب و موقعيت متزلزل زنان، آن ها را به سوی تن فروشی و ازدواج موقت و مردان را به سودجويی از اين وضعيت راند، وقت آن می رسد که يک کلاه شرعی برای همين اعمال فراهم آورد و آن را سنت حسنه و هوشمندانه ای بخواند که برای مقابله با عوارض فقر و سرکوب جنسيتی و جنسی راه چاره انديشيده است.

و وقتی که کارشناسنان و مقامات جمهوری اسلامی برای توجيه اين کلاه شرعی دست به کار می شوند، طبيعی ترين سوال در ذهن شنونده اين است: چرا علت رواج اين مصيبت، يعنی شما و سياست های تان از ميان برداشته نشويد، تا نيازی به کلاه شرعی هم نباشد.*در مورد فيلم ناهيد پرسون به مقاله ی زير مراجعه کنيد. عکس صفحه اول نيز از همين فيلم مستند است:
http://www.roshangari.com/as/ds.cgi?art=20050204132049.html
*مقاله ايران را در اينجا بخوانيد
http://www.iraninstitute.com/1384/841024/html/social.htm#s569397