کالای تن و ديوار پناهندگی

مامور اداره پناهندگی در نوار آبزرو

http://www.roshangari.net/
روشنگری.
هنگام ورود حامد کرزای به ايران، يکی از نخستين مسايلی که احمدی نژاد رئيس جمهور رژيم به ياد آورد و يادآوری کرد، بازگشت افغانی ها بود. او اظهار اميدواری کرد افغانی هايی که در ايران زندگی می کنند و تعدادشان به يک ميليون نفر می رسد به کشورشان بازگردند ودر بازسازی آن شرکت کنند,. البته هردو ,رهبر دست نشانده, ميدانند و به روی خود نمی آورند که جنگ در افغانستان ادامه دارد و جنگ همراه بيا و بروی مقامات و ژنرال ها و جاسوسان و مقاطعه کاران و تروريست ها و قاچاقچيان، هم بازار فروش تلفن های موبايل را رونق ميدهد، هم بازار بيکاری و دامنه ويرانی و فقر - و آوارگی را.

از مهاجران و آوارگان در هيچ جای دنيا به گرمی استقبال نمی کنند. آوارگان و تبعيديان رژيم جمهوری اسلامی در اين مورد ميتوانند گواهی بدهند. رژيم ها و صاحبان قدرت در دنيا از يک طرف بر ضخامت و ارتفاع ديوار در برابر پناهندگان و مهاجران می افزايند، از طرف ديگر جهان را هر روز ناامن تر و نابرابر تر ميکنند و سيل مهاجران و آوارگان را به سوی سرنوشت نامعلوم روانه می کنند تا به اميد گشودن روزنه ای به سوی آينده سر به اين ديوارهای ضخيم بکوبند.

خبرهای تکان دهنده از اين تلاش غم انگيز زمانه ما فقط منحصر به مرگ های دسته جمعی در قايق ها نيست. بسياری از تراژدی های فردی برای هميشه مسکوت ميماند و آن مواردی هم که گاه به گاه از پشت پرده سکوت بيرون ميزند به نوعی , سفيد شويی, ميشود تا چهره سياه سياست پناهندگی حاکم بر دوره کنونی را پشت نقاب ,استثناء, پنهان کند.

داستان ,تانيا, متقاضی پناهندگی در انگلستان، که دو هفته گذشته در آبزرور انگليس افشا شد، از آن جمله است. آبزرور يک نوار ويديويی از گفتگوی تانيا با جيمز داووت
[ عکس اين صفحه] يکی از ماموران اداره مهاجرت بطور مخفی تهيه کرد که طی آن او به تانيا پيشنهاد ميکند که در مقابل سکس ميتواند از کمک او برای گرفتن پناهندگی برخوردار شود.[ نوار را در نشانی زير صفحه در زير مقاله آبزور ميتوانيد مشاهده کنيد. ]

تانيا که 18 سال دارد و درخواست کرده نام خانوادگی او علنی نشود، خود قربانی تجاوز جنسی در زيمبابوه است، يکی از آن ها که درصف دراز اداره مهاجرت انگليس برای عبور از ديوار تلاش ميکنند.

جيمز داووت تانيا را از درون اين صف شکار ميکند. او از تانيا يک شماره تلفن ميخواهد و قول ميدهد که در پر کردن فرم پناهندگی به او کمک کند. پرکردن فرم پناهندگی البته فوت و فن خاصی دارد و مخصوصا به نحوی تنظيم شده که متقاضی اگر کلاس ويژه برای آموزش رموز آن نديده باشد، با پر کردن ورقه به احتمال قوی سند اخراج خود را به دست مقامات ميدهد.

به هر حال جيمز دووات شماره تلفن را می گيرد و در گفتگوهای بعدی با تلفن و پيام
علاقه خود را مطرح کرده و حساب بانکی و مشخصات تانيا را ميخواهد تا در حساب او پول بگذارد و با او قرار ميگذارد.

در ملاقات 90 دقيقه ای که توسط هفته نامه آبزرور مخفيانه فيلم برداری شد، او به تانيا ميگويد که ميتواند جواب مثبت برای او بگيرد. وقتی تانيا سوال ميکند چطور ميتواند جواب مثبت به تقاضای پناهندگی او را تضمين کند، پاسخ ميدهد وقتی به هتل بيايد به او خواهد گفت: ,بايد تنها بيايي،چون سکس خواهی داشت,

جيمز دووات در گفتگوی تلفنی با نشريه آبزور موضوع را انکار کرد و چون دفاع از حقوق زنان امروز به تعارف مقبول و مفيدی تبديل شده ميگويد آخر تانيا خود قربانی تجاور جنسی است و او هرگز قصد سوء استفاده جنسی از چنين کسی را نداشت: ,من نمی خواستم با او سکس داشته باشم. من پدر چهار فرزند هستم,
به نوشته آبزرور اين اولين بار نيست که رسوايی مربوط به سوء استفاده جنسی از متقاضيان در اداره پناهندگی انگليس افشا ميشود. چندی پيش نشريه سان رسوايی مشابهی را افشا کرد.

اداره مهاجرت و مقامات انگليس البته تکرار کردند خبر تکان دهنده بود و شوکه شده اند و پی گيری ميکنند و اين يا آن کار را ميکنند تا لابد ,اين استثناء, ديگرتکرار نشود.
جيمز دووات فعلا از خدمت برکنار شده است. اما عاملان اصلی مصايب پناهندگی در جای خود محکم نشسته اند و با دامن زدن به نژاد پرستی هم صندلی خود را تضمين ميکنند و هم شرايطی را که به اين مصايب می انجامد بازسازی می کنند.

يک هفته پيش نشريه انگليسی اينديپندنت نوشت مقامات اداره مهاجرت و پليس برای ارضاء خاطر تونی بلر و رساندن شمار اخراجی ها به تعداد مطلوب مورد نظر او به شکار پناهندگان رو آورده اند و تب اين شکار چنان داغ است که نه فقط پناهنده مخفي، بلکه هرکه را دم دست باشد می گيرند و اخراج ميکنند.

اما تونی بلر و همتايانش که راه ورود مهاجران از کشورهای فقير و مصيبت زده و ديکتاتور زده را با جديتی خستگی ناپذير می بندند، هيچ مشکلی برای گشودن راه خود به کشورهای ماوراء درياها به کمک بمب و راکت ندارند و سربازان آن ها هزاران هزار کيلومتر آن سوی مرزها در کشورهايی که نه زبان مردم آن ها را می فهمند و نه با فرهنگ آن ها آشنا هستند با تفنگ های آماده ی شليک در خيابان ها گشت ميزنند. در تعطيلات آخر هفته گذشته تونی بلر به آمريکا رفت و در يک سخنراني، در قالب لفاظی هايي، جنگ های پيشگيرانه را جانشين مناسب برای جنگ سرد معرفی کرد. بنابراين طبيعی است که دولت او با پشتکار تمام سياست های ضد پناهندگی را تعقيب کند. مگر نه اين که بايد برای عواقب اين جنگ ها تدارک ديد؟ آوارگان و پناهندگان جنگ های پيشگيرانه را بايد به دست احمدی نژادهای اين يا آن کشور همسايه سپرد. جايی که حق دفاع و اعتراض برای مردم ميزبان وجود ندارد چه برسد مردم ميهمان.