مباحث و اسناد كنگره هشتم
سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
  
 
آغاز مباحث كنگره هشتم
شهاب برهان
راه كارگر در آئينه اساسنامه، پيش نويس اساسنامه
محمد رضاشالگونى
تزهايى براى تنظيم يك سند سياسى
اصغر ايزدى
ياد آورى و طرح يك سؤال؟
شهاب برهان
پاسخ به سئوال رفيق اصغر ايزدى
شهاب برهان
براى صراحت دادن به خط مشى ائتلافى
محمد آزادگر
در دفاع از قطعنامه "فوروم دمكراتيك" مصوبه كنگره هفتم و نقدى بر قطعنامه پيشنهادى رفيق شهاب برهان
پيران آزاد
ما چه كنيم ؟
شهاب برهان
پاسخ به انتقادات رفيق محمد آزادگر بر قطعنامه "خط مشى ائتلافات دمكراتيك"
 
قطعنامه سياسى مصوب كنگره هشتم:
سازمان یابی مستقیم و مستقل خود مردم تنها راه پیشروی است !