O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ برابر با ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ برابر با ۱۰ ژانويه ۲۰۱۸  
    حمایت حزب سوسیالیست سوئد

حمایت حزب سوسیالیست سوئد

از مبارزات توده های مردم در ایران

 

در بخش هایی از پیام این حزب آمده است :

یک بار دیگر کارگران ، جوانان و زنان ایران بر علیه اختناق به پا خاسته اند و یک بار دیگر آنان با خشونت و گلوله های دیکتاتوری اسلامی مواجه شده اند.

در حدود چهل (۴۰) سال پیش دیکاتوری شاه در یکی از پرشکوه ترین انقلابات مردمی سرنگون شد. میلیون ها انسان در سرتاسر جهان در آن موقع و یک بار دیگر به پیروزی آزادی ؛, عدالت و برقراری عمیق ترین شکل دمکراسی از طریق خود حکومتی توده های زحمتکش امیدوار شدند . به نظر میرسد که زیباترین هدف سوسیالیسم ، یعنی رهایی انسان، یک فرصت تاریخی دیگر یافته است .

اما انقلاب با ضد انقلاب روبرو شد، نه فقط از جانب نخبه گان حکومت شاه و نیروهای خونخوار امنیتی ساواک بلکه همچنین از جانب تروریست های مرتجع اسلامی که با استفاده از مذهب ، نیروهای ترقی خواه و سوسیالیست را مورد حمله قرار داده ؛ آنان را سرکوب و زندانی کرده ، به دارو به قتل رساندند.

بسیاری از آنانی که امروز در ایارن به پا خاتسته اند ، تجربه ای غیر از دیکتاتوری اسلامی در زندگی خود ندارند .

جنبش های انقلابی و سوسیالیستی ای که چهل سال پیش قوی بودند ، در حال حاضر از موقعیت آن روز خویش برخودار نیستند ، ولی در عین حال ، دیکتاتوری نیز قادر نیست که این بار خود را در برابر قیام کنندگان امروز ، در پس شعار های مذهبی پنهان سازد.

قیام کنندگان امروز با شرایط نئولیبرالیستی سرمایه داری، با بیچارگی و فقر روبرو هستند. آنان با زندانی شدن فعالان کارگری و دمکرات ها ، باشکنجه شدن و با احکام اعدام روبرو هستند . معترضین امروز با وعده حکومت آسمانی آرام نخواهند شد. آنان همانی را می خواهند که ما می خواهیم : یک زندگی انسانی بر روی همین کره خاکی!

به همین دلیل نیز آنان حق دارند که طالب همبستگی ما با خود باشند . اما نه فقط به دلایل اخلاقی، بلکه به این دلیل که ما با یکدیگر نیاز داریم. بدون اتحاد فرا مرزی کارگران و همه آنانی که از قدرت سهمی ندارند، ما به پیروزی نحواهیم رسید

در ادامه پیام آمده است که دو لت سوئد به خاطر منافع سرمایه داران این کشور ، در قبال سرکوب ها در ایران سیاست سکوت اختیار کرده است . حزب سوسیالیست سوئد همچنین سیاست های مزورانه ترامپ و کشورهای معظم سرمایه داری را انزجار آمیز نامیده و به عواقب عدم حمایت و مداخله نیروهای چپ در اعتراضات توده ای می پردازند

متحدین جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر ، توده های تحت ستمی هستند که برای نان و آزادی مبارزه می کنند .

اگر جنبش جهانی کارگری و چپ حامی این مبارزات نباشند ، باید یقین داشته باشیم که آن دست از نیروهایی که می خواهند از این مبارزات در خدمت منافع قدرت های جهانی سوء استفاده به عمل آورند ، در کار خود موفق خواهند شد.

قیام گران در ایران از ما می خواهند که با آنان باشیم ، از مبارزه شان حمایت کنیم ، پیام شان را پخش کنیم ، سیاست تسلیم پذیری را محکوم کنیم و جلوی تلاش های رژیم برای به سکوت کشاندن ، سرکوب و کشتار مردمی را که برای نان شب، آزادی و کسب ارزش انسانی مبارزه می کنند ، بگیریم .

ما سوسیالیست های سوئد از همه جنبش کارگری و نیروهای چپ می خواهیم که این فریاد را شنوا باشند!

سرنگون باد دیکتاتوری اسلامی !ً

ما به دخالت امپریالیست ها نه می گوییم !

همبستگی با قیام گران ایران !

کارگران تمامی کشور ها متحد شوید !

حزب سوسیاتلیست سوئد

پنجم ژانویه ۲۰۱۸

 

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)