O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
سه-شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۹
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  سه-شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۳ برابر با ۱۵ جولای ۲۰۱۴  
    کدامین چشم انداز در منطقه متصور هستند؟

کدام راه، رها از فرقه ها و به سوی نان و آزادی ست؟

 

بهنام چنگائی

 

در پاسخ به این پرسش پیچیده بهتر است به چرائی پیدایش اوضاع وخیم زندگی سیاسی و اقتصادی اکثریت مردم منطقه خاورمیانه راه جست؛ پیوند آن با ادوار بلند و بلاخیز گذشته را یافت؛ و در پایان به علل ستیز پیگیر مذاهب اسلامی نگاهی تاریخی، تداعیگر و کوتاه داشت. تا مگر به یاری آن بشود به کانون گدازان دشمنی های کور، فراز و فرآیند مزمن فقرها، بازتاب گسترده خشونت های ملی قومی، ریشه عقب ماندگی ها، دامنه ناآگاهی های حقوق شهروندی، تقبیح آزادی وجدان، تحقیر آزادهای متنوع و نوع بشری، رواج نابرابری ها، اوج تبعیض ها، خودمحوری های مسلکی، چرائی تلفیق و تمرکز دین و دولت، عوامل تشدید خودکامگی رژیم ها، فرصت طلائی دخالت امپریالیست ها در تعیین و تغییر سرنوشت مردم منطقه نگاهی منطقی تر کرد. و آنگاه به مسبب رشد پایه های جبر و جاهلیت، زن ستیزی، جاهطلبی و برتری خواهی های فزاینده تاریخی ادیان رسید. و سرانجام به رونق دکان سودجوئی های مذاهب از بیعت مردم عامی و خسته از آنها بیشتر آشنا شد؛ و پاسخکی به آنها داد. و سرآخر به علل جهش دوباره رودرروئی های شنیع سنی و شیعه با هم پس 14 قرن ادبار سیاه پی برد و شاید هم به یاری، همکار و همفکری جمعی روزی راه حلی متمدنانه، نوع بشری و کارگری به دور از اهداف فرقه های فاسد و جانی اسلام و تنها به خاطر رفاه و رضایت انسان گرسنه و زنجیری به سمت نان و آزادی همگانی و برابری دست برد و راه یافت.

 

پس، برای رسیدگی به نزاع سنتی و ناگزیری کشف علل درگیری ها و خونریزی های بی رحمانه ی ستمکشیدگان و گرسنگان مسلمان از هم می بایست ابتدأ چرخه ی بزرگ درگیری ها را در دوایر نبود (نان و آزادی) در خاورمیانه ی کوچک و احتمالا بزرگ آتی جست. خصوصا به علل چربش کنونی تضادها و تعارضات طبقاتی و سرخوردگی مردمی به سود تقویت بنیادگرائی اسلامی ـ فرقه ای از یکسو و از سوی دیگر به فرصت طلبی و اراده گرائی قهار امپریالیسم آمریکا و طرح های کهنه و همیشگی تجزیه گرانه اسرائیل نژادپرست و اشغالگر پرداخت. زیرا که: اهداف چنین نقشه ضدبشری نتانیاهو هرگز بدون درگیری های قومی، بیگانگی های منافع مشترک طبقاتی ـ ملی و بدون برتری جوئی هائی مذهبی میان مردم کار و زحمت در کشورهای مسلمان تنگدست و پراکنده هیچگاه قابل تصور، اِعمال و حصول برای دشمن آسان نیست؛ و رهبران آمریکائی پرو اسرائیل و خود نتانیاهو هم آن را به خوبی می داند و مورد بهره برداری قرار می دهد.

 

به همین خاطر شاید دیگر بیش از این قابل انکار نباشد که واقعه ی تلخ 11 سپتامبر با همه ی نفس عمل جنایتکارانه اش در ترور مردم بی گناه اما، آغاز نوین نوعی خودباوری، بیداری جهشی و بیزاری چپاول شدگان مسلمانان جهان از گذشته حقیر خود توسط مطامع و دسیسه های ائتلاف میان امپریالیسم آمریکا و متحدان او و دولت های اسرائیلی بوده است که بر علیه همه زورمداران وابستگان آنها شکل یافت و مصرانه رقم خورده است. در کنار آن همچنین نباید از دید واقع بین دور داشت که همین نیروی چشمگیر پیش و بعد از بهار عرب با این خیزش ها، جنبش ها و به پا خاستن های بزرگ ضدامپریالیستی، ضدسرمایه داری، ضددیکتاتوری و ضد نژادپرستی، ضد تعصبات و تحکمات یکسویه سران مذاهب سنی و شیعه ای و به دنبال استقلال و اراده ی آزاد انسانی خود، دریغا که همه مقابله های او پراکنده، فرقه ای، ساده لوحانه و گمراه شده بوده اند و جز چنگ داخلی و تباهی حقوق مردم عامی و پاکباخته پیآمد سازنده ای نداشته، بلکه بی شک شکست همه جانبه ی خورده اند و عمدتا در خدمت به استبداد قلدران قدرتمدار، فریبکاران مذاهب و سرسپردگان سرمایه داری ایبرال داخلی و جهانی به صف شده است و ناچار اغلب این مبارزات منحریف شده و یا نیروهای سرخورده آن اسیر دام واپسگرائی و قوای قهر نظامی گشته است.

 

راه دوری نرویم و می دانیم که از دیر باز و تا همین حالا، مواضع ضدصهیونیستی فرقه های مذهبی پیوسته جز تحریکات گنگ و کور نبوده و در تحکیم و تثبیت مواضع دشمن مشترک عرب ها منشأ آدمخواری های دولت های فاشیست اسرائیل را فراهم نکرده است. و در مجموع، همین امروز اهرم نسل کشی فلسطینی ها توسط رژیم جنایتکار اسرائیل در نوار غزه که به کشتار زنان و کودکان بی دفاع فلسطین انجامیده با بهانه ی دخالت دیگر دول مسلمان و آن هم در حرف خالی بمباران مناطق غیر نظامی را به این سادگی میسر نموده است. در حالی که اسرائیل علاوه بر دریافت حمایت سیاسی و نظامی سالانه آمریکا و دول غرب، او بیش از 1 میلیارد دلار کمک مالی سالانه می گیرد و با این پشتیبانی ها همیشه در تقابل با اراده ی مبارزات مشترک دیگر کشورهای عرب به پا خاسته قرار داشته است. در حالیکه شعارها و تشعشات مذهبی کشورهای مسلمان هیچگاه مفید و موثر به حال همبستگی جهان اسلام آسیب پذبر نبوده و اثربخش نشده است. و عملا این جنایت های اخیر نتانیاهو همچون همیشه دشمن استقلال رأی و بر علیه نان و آزادی مردم اسیر فلسطین و منطقه است؛ همانگونه که خمپاره زنی کور حماس مستقیما علیه مردم اسرائیل می باشد.

و همین جنایات دو سویه ضدبشری فرصتی دوباره برای دیپلماسی تازه آمریکا و غرب جهت تجزیه ی کشورهای مخالف اسرائیل و سیساست های اتعماری خود را رسما مهیا و شرایط سرعت این تقابلات و تفرقه ها را به خوبی فراهم کرده است.

آمریکا، این مادر بنیادگرائی وحشی و ترفند مزورانه او و اسرائیل در هراس تأترگونه ی آنها از اسلام سیاسی برای بازگشت مسلط تر به منطقه، موجب روشن کردن چراغ امیدواری مردم به آمریکا در شب تاریک خاورمیانه وحشتزده شده است که بانی پیدایش و هراس از داعش ها شده و میلیتاریسم ویرانگر با بیش از صدها پایگاه نظامی در منطقه و جهان می خواهد همچنان مایه ی آرامش و امنیت خود در منطقه طلاخیز خاورمیانه ی و جهان بزرگ پیرامون خود را دوباره بیابد. امری هولناکی که در حال تکوین، تجزیه و تخریب تدریجی مبارزات رهائی بخش کارگری ـ توده هاست و به سود سرمایه داخلی و جهانی فعال می باشد. سیاست متفاوتی که ناتو و در رأس آن آمریکا می بایست به هر شکل ممکن برای حل بحران سرمایه مالی و جهانی، سرکردگی فرهنگ مصرفی آمریکائی و تطمیع جنبش های واپسگرا به سود خود راه حل های بایسته و شایسته را هر چه زودتر کشف کرده و می یافت و دارد می یابد. آمریکا، غرب، اسرائیل و سران فاسد قدرت های مذاهب منطقه همگی زیر تیغ بیداری و شورش قرار دارند و مشترکا و جداگانه دست به تحریکات امیال ملت ها و مذهب ها برده تا خود را از مرگ و نابودی نجات دهند. به سود هر یک آنهاست که خواست مجزا و متفرق ملت ها را در برابر هم نهاده و به جدائی تشویق کرده و بکنند. همینک پاکستان، ایران، سوریه، عراق دست به نقد می توانند در این طرح باشند. تعارضات و تبعیضات فراوان این کشورها توان ویرانگری در خدمت منافع عظیم میلیتاریستی غرب را دارد که هدایت آن بی گمان در دستور پنتاگون وموساد و ...قرار دارد.

 

البته (اهرم زهرآگین خودزنی جنبش های مذاهب ـ اسلامی) نیز به نوبه ی خود به یاری ملیتاریسم معروف جهانی شتافته و در برابر مستبدین وابسته به غرب همیار آمریکا، غرب ناتوئی و اسرائیل اشغالگر بوده و می باشد. و به ویژه با این کشتار فجیع اخیر اسرائیل از مردم بی دفاع و پناه فلسطین در تحریک احساسات انتقامگیرانه مسلمانان، داعش ها رُل بی بدیل دارند و نیاز حیاتی مردمفریبی مذاهب را اخزاب آمریکائی همیشه پوشش داده و می دهند و به تبع آن جنگ مذاهب امکانی فریبنده، واقعی و بی مثال هستند برای تحریف خواسته های ضداستبدادی، ضدسرمایه داری و ضدامپریالیستی ظاهرساز، همانگونه که رژیم ولائی در ایران فرصت بهترین سوء استفاده ها و بهره برداری ها را با شعارهای ضد غربی و آمریکا ستیز داشته است. قطب ها و قدرت های فاسد داخلی، منطقه ای و جهانی و سرکردگان و سرسپردگان آنها همه سر در آبشخور اینگونه شعارهای ضد امپریالیستی داشته و دارند تا از این واپسگرائی های جنایتکارانه در روز مناسب استفاده کنند. امروز این بنیادگرائی های سازمان یافته خود به عنوان (مدعی) در کل منطقه و جهان برابر تحولات تاریخی، انتظارات سرکوب شده مردمی و حتی فرهنگ مثبت غربی ایستاده و آشکارا موجب تشکیل قطب های نبرد کور مذهبی و سازش ناپذیر و ضدبشری شده و دردا که به سود نظام جهانخوار می باشد.

با احترام به حق مسلم آزادی عقیده و وجدان، راه همه مردمان کار و زحمت و توده های تنگدست در ایران، منطقه و جهان جدا از جاهطلبی مفتخورانِ سرمایه، ادیان و مذاهب آنها است! آنان تنها به انباشت ثروت و تصاحب قدرت خویش فکر می کنند و نه رهائی انسان از خوکامگی و گرسنگی میلیاردی. کارگران، زحمتکشان و مردم همه کشورها با وجود تفاوت های فراوان فرهنگی، مذهبی، دینی، عقیدتی و تاریخ تلخ تجاوزات و دشمنی های خونبار اما، همیشه منافع مشترک و یکسان دارند و تأمین آن نیز به همبستگی طبقاتی ـ ملی ـ انسانی وابسته بوده، و همگی به روابط سالم دیپلماتیک با احترام متقابل به همدیگر در سطح محلی، داخلی، منطقه ای و جهانی نیازمند است تا مگر ممکن شوند. جای گمان ندارد که هر کدام از ما در دیاران خود می باید به اصول آن بدون نیاز به تماشاگر پایبند باشد؛ برای تأمین آزادی ها و نان پیکار مشترک کند؛ تا مدافع راستین حقوق بشر و برابری انسان ها با هم باشد. و این مهم حیاتی نیز پیوسته نیازمند به امنیت جان، وفور کار و وجود دوستی، همدردی و آرامش همگانی دارد. همان متاعی که امروز با این وضع بحران ساختاری سرمایه جهانی و نا به سامانی های بازار آزاد و رویاپردازی های نئولیبرال مالی، پیوسته بیکاری ها گسترده تر شده و خانه خرابی ها بی حساب و کتاب فراوان تر! فاجعه ای که پای خشونتگرای مذاهب را در تشویق جنگ و نسل کشی ها، به خدمت خود گرفته و تصورش نمی رود که نان و آزادی و اراده ی نوعدوستی و برابریخواهی در آن به آسانی راه میسر و موثر بیابد. بیدار شویم!

بهنام چنگائی 20 تیر 1393

 

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)