Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ برابر با  ۲۱ می ۲۰۱۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰  برابر با ۲۱ می ۲۰۱۱
مواضع تاکنونی امریکا در کل منطقه خاورمیانه باقی

 

مواضع تاکنونی امریکا در کل منطقه خاورمیانه باقی

 

 

آیا امیدی به پایان کشتاروترورنیست؟

بهنام امیدوار

 

با سخنرانی تو زرد دیروزرئیس جمهور آمریکا تغیری در سیاست فعلی منطقه وزندگی توده های به پا خاسته اعراب با همه ی جار و جنجال ها ودست دوستی با آنان ومردم جهان دادن ومخالفت ضمنی با جنگ کردن، متصور نیست. وتردیدی نیزنیست که باحرف های قشنگ تغیری توسط آقای آوباما، صورت نو نخواهد یافت. این اظهارنظربا توجه به تاکید برمواضع قبلی، ودرلابلای شعارهای وی، مبنی برخواست بازگشت اسرائیل به مرزهای 1967 درپی جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل، اگرچه گام کوچک اما بی هیچ پشتوانه ای عملی را که اوبیان کرد، کسی باور نخواهد کرد. بیانیه رسمی مخالفت سریع وشدیداز طرف دولت نتانیاهو سزآغازحکایت قبلی ست.

 حالا خواهیم دید که آقای اوباما چطوربه وعده های توخالی خوددرمنطقه به نفع فلسطینی ها واعراب مخالف خود، جامه عمل خواهد پوشاند وبه مردم به جان آمده امیدواقعی بخشیده وزمانه ستیزودشمنی را به سوی رفاه وآزادی مطلوب آن منطقه پیش خواهدبرد. اگرمتصور می بودوتحولی هرچند اندک، اما بنیادی ومثبت، آری می توانست تغیری به نفع حل مشکل به وجود بیآورد.

اماسخنان اوهیچ تفاوتی برجسته ای با آنچه ماازروسای جمهورهای تاکنونی شنیده ایم، نداشته ودر آینده هم ارمغانی به بارنخواهدآورد. او تاکنون وازدیروزهای نچندان دورسعی می کرده است، زبان فرهنگ سیاسی آمریکا را تغیردهد، وتوانسته است اما نتوانسته است در عمل بهترازدیگران پیشین خودو تغیرقابل تکیه ای درسیاست تاکنونی امریکا رابه حساب خود واریز کند.

زبان چرب و نرم دیروز، یکی از دلایل سخنرانی پرطمطراق او، برای کلاه برسرنهادن دوباره برسرمردم محل وپوزش وجبران تصمیم غلط ویا(جنایت) نابخشودنی بزرگ اودر انظار جهانی بود. کشتن بن لادن ،این عمل تنها یک سندتحقیرتاریخ خودرائی وهم زمان محکومیت ومسئولیت فراموشی ناپذیروبطبع آن سیاست همیشگی وتجاوزکارانه ی آمریکا وپشتیبانان جنگ طلب شان است، که این اقدام عجولانه وغیرقانونی وتحریک کننده اوراازدیدمردم به جان منطقه وجهان به شدت تحقیرکردند.

 با شعارهای دروغین ووعده های الکی که مردم را نمی شودآرام کرد. مردم نان می خواهند که ندارند!آزادی و ارداده ی اعِمال آنرا می خواهند که ندارند. تا به امروز هردوی این خواسته های کوچک توسط امریکا ودست بوسان او در منطقه از آنان دزدیده شده است. چطورمردم به اوباما باوروبه این دو خواست ابتدائی باتوجه به سیاست های ویرانگر امریکا و غربی ها درمحل شان خواهند رسید؟

آنهم درشرایطی که ما درپاکستان دیدیم مثل همیشه، تاوان آن منم منم وتصمیم مستقل کشتن بن لادن وزورگوئی اوباما را، مردم پاکستان دادند. چراامریکا نسبت به حل قضائی جنایات رهبرالقاعده، توجه نکردوتنهاخودرائی را اختیار کرده ونسبت به خواست جهانیان وحتاقربانیان 11 سپتامبرامریکائی، مبنی برمحاکمه بن لادن بی توجه بود؟ اقدامی که به ترور بردباری مردم عقب مانده ودوستداربن لادن، نیز انجامیدوبه سرخوردگی آنهاپایان داد. و ما هم دیدیم: طالبان های وحشی چه ساده ـ دام مرگ رابه گردن مردم انداختند، و آن هم با چه قساوتی ـ بابه پایان بردن زندگی ده ها انسان  بی گناه ـ عمدتن جوان، شیون وعزا رادوباره به بازماندگان آنان تحمیل کردند، تا دل خود را با این بی رحمی آرام کنند. اوباما دروغ می گوید و اهداف همیشگی امریکا را پشت جملات زیبای خود می پوشاند.

 

بهنام بیستم ماه می 2011

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©