Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۳ برابر با  ۱۷ جولای ۲۰۱۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۳  برابر با ۱۷ جولای ۲۰۱۴
پیام پیروزی کارگران معدن بافق ودرس های آن

پیام پیروزی کارگران معدن بافق ودرس های آن

 

مریم محسنی

 

اعتراضات کارگران معدن بافق که از روز بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری شروع شد و روز چهارم تیرماه با دست یافتن کارگران به محوری ترین مطالبه آنان یعنی لغو تصمیم به واگذاری بیست و هشت ونیم درصد از سهام این معدن به بخش خصوصی پایان گرفت از مهم ترین اعتراضات کارگری سالهای اخیر به شمار می آید. اهمیت مبارزه کارگران بافق درشکستن  قانونیت و زیر پاگذاردن آن وهم چنین تعرض به حیطه ای  بود  که تاکنون د رحوزه تصمیم گیری های کارفرما ودولت بوده  است و آن هم تعرض به تصمیم مدیریتی کارفرمایی ودولت برای واگذاری سهام این معدن به بخش خصوصی بود . جلوگیری  از خصوصی سازی تعرض به حیطه یی بود که بیش از دو دهه است که کارگران ایران را در بدترین وضعیت معیشتی اقتصادی قرار داده است . مبارزات کارگران بافق علیه خصوصی سازی ، نمادی از آگاهی طبقاتی کارگرانی بود که با شکستن سد قانونیت و با  به کارگیری سلاح اعتصاب و تحصن دست درگریبان سرمایه ، آنجایی فرو بردند که قبل از آن از حیطه اختیارات مسلم کارفرمایان و دولت بود یعنی تصمیم گیری در مورد واگذاری سهام یک واحد تولیدی . بیش از دو دهه  است که طبقه کارگرایران با پوست و  گوشت خود خصوصی سازی را لمس کرده است و معنای این خصوصی سازی ها ( خود مانی سازی ) چز تعدیل نیروی گسترده و اخراج / قراردادهای موقت و سفید امضا / ماهها حقوق معوقه و نپرداختن به موقع دستمزد و دستمزدهای بارها زیر خط فقر، و دریک کلام استثمار بیشتر و شرایط زندگی جهنمی تر چیز دیگری نبوده است  ازاینرو حرکت اعتراضی کارگران بافق تبلورآگاهی  بیش از  دو دهه طبقه کارگر ایران بود نسبت به خصوصی سازی .

اعتصاب کارگران بافق ، تعرضی بود در وضعیت تدافعی طبقه کارگر ایران . حرکت بافق نشان داد که می توان دروضعیت تدافعی هم دست به تعرض زد و به نتایج مثبتی رسید . تاکتیک کارگران بافق در رسیدن به موفقیت را می توان تعرضی دانست در وضعیت تدافعی یا تدافعی دانست تعرضی . در شرایطی که کارگران در همه جای دنیا امروز درمقابل تهاجم نثولیبرالیسم درموقعیت شکننده ای قرار دارند، و درمجموع دروضعیتی تدافعی قرار دارند چرا در اعتراض به وضعیت خود آنجا که فرصت می یابند دست به تعرض به منافع کارفرمایان و دولت نزنند؟ اگر چنبش وال استریت خیابانها را اشغال کرد چرا کارگران نتوانند کارخانه ها را به اشغال در آوردند واز منافع خود درمقابل تهاجم هار سرمایه داری دفاع نکنند؟ ما از کارگران بافق میاموزیم آنجا که آنان سد قانونیت را شکستند .

کارگران بافق درحالی دست به اعتصاب و تحصن سی ونه روزه زدند که درقانون کار کنونی اعتصاب ممنوع است . اما اعتصاب کارگران بافق نشان داد درسایه اتحاد وهمبستگی می توان از سد قانونیت ارتجاعی جمهوری اسلامی  عبورکرد و مبارزه را تا رسیدن به پیروزی ادامه داد . استقامت و پایداری کارگران مبارز بافق نشان داد که می توان با گسترش مبارزات ، دولت را به عقب نشینی واداشت .

پیروزی کارگران بافق قبل از هر چیز محصول اتحاد و همبستگی این کارگران و نقض عامدانه قانون ارتجاعی منع اعتصاب و نمونه ای درخشان از مقاومت کارگری در برابر تعرض نئولیبرالی است که خصوصی سازی یکی از اصلی ترین فقرات آن است. این حرکت کارگری در شرایط خاصی به پیروزی رسیده است که توجه به آن برای رشد مبارزات کارگری مهم است. چهار مولفه اساسی این وضعیت؛ وجود اختلاف  میان جناح های حکومتی بر سر میزان قدرت، نفود وموقعیت شان در فرایند سمت گیری های جاری در سیاست خارجی و نحوه حل و فصل اختلاف با غرب پیرامون برنامه هسته ای و دشوارتر شدن نسبی سرکوب شدید اعتراضات صنفی و مدنی مسالمت آمیز در بطن این شرایط، سیاست تعرضی دولت نئولیبرال روحانی برای گسترش خصوصی سازی و ادامه تهاجم به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان زیر پوشش بازسازی اقتصاد، بهره برداری ابزاری متقابل هر دو جناح از نقاط ضعف جناح رقیب از طریق تظاهر به همدلی با برخی مطالبات معیشتی یا مطالبات عرفی و مدنی در موارد خاص و حمایت های جانبی کمرنگ و موضعی آنان از این یا آن مطالبه با هدف خالی کردن زیر پای جناح مقابل و جذب نارضایتی ها در مسیر خاص جناحی و بالاخره درک این موقعیت متناقض از سوی بخشی از کارگران به عنوان فضایی مناسب برای بیان نارضایتی ها و مطالبات صنفی است. در کنار این مولفه ها عامل مهم دیگری که شرایط موفقیت اعتصاب سی و نه روزه کارگران بافق را رقم زد حمایت یک پارچه خانواده های کارگران و مردم شهر بافق بود. مجموعه این شرایط امکان فراهم ساخت . پیام مهم اعتراضات کارگری بافق این است که در متن شرایط تدافعی هم می توان دست  به مداخلات تهاجمی زد، دولت را به عقب نشینی کشاند، امتیاز گرفت و از مجموعه فضای موجود در جهت طرح بیشتر مطالبات مستقل و ایجاد تشکل های مستقل صنفی و طبقاتی کارگران بهره برداری کرد. مبارزات کارگران پلی اکریل اصفهان، چادر ملو ، بافق یزد و اعتصاب هزار و چهارصد کارگر معادن البرز شرقی که بعد از موفقیت کارگران بافق آغاز شده، نشان می دهد که به شرط همبستگی و ایستادگی کارگران فضا برای گسترش مبارزات کارگری در سطح واحدهای بزرگ نسبت به دوره گذشته  مساعدتر شده است. واقعیت این است که علاوه بر مولفه های اصلی موثر بر چشم انداز بلافصل اعتراضات کارگری در واحدهای تولیدی بزرگ و متوسط، منابع حمایتی بالقوه دیگری نیز هستند که می توانند بر جهت گیری و نتایج اعتراضات کارگری، میزان تعرضی یا تدافعی بودنش و یا دستاوردهای آن  تاثیرات دامنه داری داشته باشند.

 دروضعیت کنونی، که  فضای قابل اشتعال و انفجاری  درجامعه وجود دارد وهرجرقه می تواند به آتشی بزرگ تبدیل شود ودودمان و تاج وتخت  ولی فقیه  را درهم بپیچد، می توان ازکارگران بافق الهام گرفت وبا گسترش ابعاد مبارزات توده ای، رژیم را  به عقب نشینی واداشت. برمتن شرایط انفجاری کنونی و بربستر نارضایتی گسترده توده ای و درشرایطی که  اختلافات درونی جناح های مختلف رژیم بیش از پیش حاد شده و جمهوری اسلامی درحال  مذاکره با غرب برسر مساثل هسته ای است وازاین منظر محدودیت هایی دربرخورد سرکوبگرانه با جنبش توده ای دارد، می توان ازفرصت پیش آمده استفاده کرد و دامنه مبارزات عدالت خواهانه و ضد استبدادی مردم را بیش از گذشته گسترش داد. برای گسترش این مبارزات، جنبش کارگری به مثابه پرچمدار پیکار برای نان  باید که دست دوستی و  همبستگی با جنبش های اعتراضی مدنی و فرهنگی زنان و جوانان دختر  و پسر به مثابه پرچمداران پیکار برای آزادی دراز کند و ضمن حمایت از مبارزات آنها، آنها را به حمایت از مبارزات کارگران فراخواند. کشاندن خواست ها  و مبارزات کارگران برای نان به عرصه عمومی جامعه و سیاسی کردن این مبارزات، یعنی تبدیل مبارزه علیۀ کارفرما به مبارزه علیه حاکمیت مدافع کارفرمایان، جبهه متحد قدرتمندی را ایجاد کرده و  قدرت تعرضی به مبارزات کارگری و حتی مبازرات عمومی مدنی و فرهنگی خواهد داد و امکان موفقیت آن ها را صد چندان خواهد کرد.

تجدید آرایش حنبش حمایت از اعتراضات کارگری در خارج از کشور و تمرکز بر حمایت هر چه موثرتر از اعتراضات کارگری از نوع بافق نیز حلقه دیگری است که می تواند با رساتر کردن حمایت بین المللی از مطالبات کارگران ایران، شرایط سازمان یابی مستقل طبقاتی را بهبود داده و تیغ سرکوب حاکمیت را کندتر سازد.

ببدین طریق پیروزی کارگران مبارز معدن بافق را به آنان تبریک گفته وبرای آنان درادامه راه و پیمودن مسیر مبارزاتی شان ،  آرزوی موفقیت های هرچه بیشتر را دارم.

پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۳ برابر با ۱۷ جولای ۲۰۱۴

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©