Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ جولای ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : يكشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳  برابر با ۱۱ ژانويه ۲۰۱۵

 

یونان در آستانه تحول!

انتخابات بیست و پنجم ژانویه و احتمال پیروزی حزب "سی ریزا"

روبن مارکاریان

با شکست سومین دور رای گیری برای کاندیدای مقام ریاست جمهوری در پارلمان یونان که توسط ائتلاف حاکم بر یونان به رهبری حزب" دمکراسی جدید" معرفی شده بود،پارلمان یونان منحل شد و انتخابات پارلمانی جدید در روز بیست و پنجم ژانویه برگزار خواهد شد. نظرسنجی های تا کنونی نشان دهنده احتمال پیروزی حزب چپ یونان(سی ریزا) به رهبری"الکسی سیپراس" در انتخابات آتی و تشکیل حکومتی به رهبری"سی ریزا" می باشد.درآخرین انتخاباتی که در یونان برای تعیین نمایندگان پارلمان اروپا در تاریخ 25 مه 2014 برگزار شد"سی ریزا" ازهمه احزاب و از جمله حزب حاکم پیشی گرفت و درانتخابات محلی نیز پیروزی های چشم گیری به دست آورد.انتخابات پارلمانی یونان به گونه ای است که به حزبی که بیشترین آراء را در انتخابات به دست آورد پنجاه کرسی پارلمانی به عنوان جایزه احراز مقام اول اعطاء می شود و بدین ترتیب کرسی های حزب پیروز در انتخابات به صورت جهشی افزایش می یابد.

سیاست خشن ریاضت اقتصادی که به مدت پانزده سال در یونان به اجراء گذاشته شده و از سال2010 تحت نام "برنامه نجات یونان" ابعاد بربر منشانه ای پیدا کرد تنفر عمومی از نظام حاکم را به اوج رساند و مقاومت گسترده توده ای در ابعاد مختلف را برانگیخت. برخی از مهم ترین جوانب این پیکارها را در نمونه های زیر می توان مشاهد کرد:

شورش جوانان در دسامبر 2008 از پی تیراندازی پلیس و کشته شدن یک دانش آموز که ابعاد سراسری پیدا کرد و همه کشوررا فراگرفت؛

اعتصابات بی وقفه دانش آموزان و دانش جویان علیه خصوصی کردن نظام آموزشی که با اشغال فضاهای آموزشی، مراکز رادیو تلویزیون ها و دفاتر اتحادیه ها همراه بود؛

اعتصابات معلمان و دبیران و پرستاران و پزشکان برای جلوگیری از اجرای سیاست تعدیل نیروی انسانی در بخش آموزش و بهداشت و درمان؛

اعتصابات پیاپی کارگری در همه بخش های اقتصاد و در متن آن ها سی و پنج اعتصاب عمومی سراسری علیه اجرای سیاست ریاضت اقتصادی؛

جنبش میدان ها که در سال 2011 شروع و صدهاهزار نفر در آن شرکت کردند، جنبش "همایش های محلی و منطقه ای باز" برای مداخله مستقیم وبی واسطه مردم درمناطق کارگری و توده ای؛

شبکه های خودسازمانی محلی،منطقه ای و سراسری متعلق به کارزارهای یاری رسانی درعرصه بهداشت و درمان،آذوقه و غذا به کسانی که در نتیجه سیاست ریاضت اقتصادی درمحرومیت کامل به سر می برند؛

نمونه های بالا مقاومت درخشان طبقه کارگر،جوانان و مردم یونان در برابر شوک تراپی ضدانسانی ترویکا (یا مثلت "کمیسیون اروپا"،"بانک مرکزی اروپا" و" صندوق بین المللی پول") در این دوره بوده است. این جبهه عظیم مقاومت توده ای، حزب "پاسوک"(حزب سوسیال دمکرات یونان) را که در سال 2009 با کسب چهل چهار درصد آرا اکثریت مطلق پارلمانی را به خود اختصاص داده بود در نوامبر 2011 به سقوط کشانده و حکومت غیرانتخابی تحمیل شده توسط ترویکا به رهبری لوکاس پاپادیموس،بانکدار وابسته به انحصارات مالی رادر ماه مه 2012 ناچار به استعفاء نمود. در انتخابات سال 2012هراس پراکنی طبقه حاکم یونان همراه با جبهه متحد قدرت های سرمایه داری اروپائی ، درباره فاجعه ای که پیروزی احتمالی"سی ریزا" می تواند برای جامعه یونان به بار آورد، موجب شد تا "حزب دمکراسی جدید"با تفاوت دو درصد آرا، از"سی ریزا" پیشی گیرد.

پیشروی جهش وارمحبوبیت "سی ریزا" در افکار عمومی مردم یونان انعکاسی از عمق بحران سرمایه داری به بن بست رسیده یونان و مهم تر از آن، مقاومت و پیکارهای طبقاتی و توده ای سالیان اخیر علیه برنامه شوک تراپی خشنی است که توسط احزاب وابسته به طبقه حاکم اعمال شده است."سی ریزا" که در انتخابات 2009 تنها 4.7 درصد آراء را به خود اختصاص داده بود با مخالفت پیگیروقاطع با سیاست های بربرمنشانه ریاضت اقتصادی وهمراه شدن با جنبش های گسترده مقاومت توده ای توانسته است خود را به عنوان پرنفوذترین حزب سیاسی در میان طبقه کارگر، جوانان و بخش های محروم جامعه یونان ارتقاء دهد.

شبح پیروزی چپ رادیکال در یونان و متوقف کردن سیاست ریاضت اقتصادی که توسط سرمایه مالی اروپا و دولت های وابسته به آن ها دیکته می شود،ازهم اکنون طبقات حاکم و احزاب وابسته به آن ها در یونان، اتحادیه اروپا و انحصارات مالی حاکم بر جهان سرمایه را به شدت به تکاپو انداخته است. واقعیت این است که متوقف ساختن سیاست ریاضت اقتصادی که ستون فقرات اصلی تهاجم نئولیبرالی سرمایه در همه کشورهای اروپائی راتشکیل می دهد،امری نیست که با مقاومت سرسختانه طبقه حاکم یونان و سرمایه مالی حاکم بر اروپا و نهادهای تصمیم گیری وابسته به آن ها، مواجه نشود. آن ها تلاش می کنند که به هر وسیله ممکن از جمله تبلیغات گسترده و به کارگیری تهدید های پیاپی،مانع پیروزی "سی ریزا" در انتخابات آینده شوند و از هم اکنون مداخله مستقیم خود در انتخابات یونان را آغاز کرده اند."ژان کلود یونکر" رئیس کمیسیون اروپا به یونانی ها درباره انتخاب نادرست وعواقب آن هشدارمی دهد."پیر مسکوویچی"کمیسیرمالی اتحادیه اروپا پس از اعلام موعد انتخابات جدید یونان بلافاصله به آتن رفته و اعلام کرد که سیاست "سی ریزا" مبنی بر عدم پرداخت بدهی های یونان یک خودکشی سیاسی برای این کشور خواهد بود.از قول صدراعظم آلمان گفته می شود که او و وزیر مالیه آلمان در صورت پیروزی "سی ریزا" خروج یونان از پیمان پولی یورو را گریزناپذیر می دانند و برآن هستند که با بهبود اوضاع پرتقال و ایرلند، وجود صندوق" مکانیسم تثبیت اروپائی" (ESM) و برنامه طراحی شده برای عملی ساختن اتحاد بانک های اروپائی تحت نظارت "بانک مرکزی اروپا"، خروج یونان ازاتحاد پولی،دیگر یورو وحوزه وحدت پولی را با بحران موجودیت مواجه نخواهد ساخت.

به این ترتیب انتخابات پیشاروی یونان از رویداد سیاسی داخلی یک کشور اروپائی فراتر رفته و به مهم ترین انتخابات اروپا مبدل شده است.اهمیت این انتخابات درآن نیست که مردم یکی از کشورهای اتحادیه اروپا حزب و یا ائتلافی از احزاب را که مسئول اجرای سیاست ریاضت اقتصادی هستند، تنبیه می کنند.از سال 2008 به این سو در اکثر انتخابات های صورت گرفته در اتحادیه اروپا این نوع احزاب و ائتلاف ها معمولاً توسط رای دهندگان تنبیه شده اند. اما احزاب و یا ائتلاف های دیگری که با رای اعتراضی مردم پیروز شده اند،علیرغم قول های انتخاباتی، همان سیاست ها را حتی با عمق و ابعاد گسترده تری به پیش برده اند.انتخابات یونان اولین انتخاباتی است که درصورت پیروزی"سی ریزا"- که بر اساس داده های تاکنونی یک احتمال واقعی است- می تواندبه نقطه آغاز متوقف ساختن سیاست ریاضت اقتصادی در یونان که آزمایشگاه بیرحمانه ترین شکل اجرای این سیاست در یک کشور اروپائی است، مبدل شود.متوقف ساختن برنامه ریاضت اقتصادی یونان مسلماً نمی تواند تاثیر بسیار تعیین کننده ای در روند مقاومت علیه تهاجم نئولیبرالسم در سطح اتحادیه اروپا، و به ویژه کشورهای بحران زده آن مانند پرتقال، ایرلند، قبرس، اسپانیا و ایتالیا، که مردم با تهاجم خشن نئولیبرالی سرمایه دست و پنجه نرم می کنند، بر جای نگذارد.

آیا "سی ریزا" می تواند به وعده های انتخاباتی خود عمل کند و علیرغم فشارهای جبهه متحد سرمایه دریونان،اروپا وجهان،بحرانی ترین حلقه درزنجیره ویرانگر سیاست نئولیبرالی را درهم بشکند؟ واقعیت این است که هم برای رهائی مردم یونان از سرنوشت شوم کنونی و هم برآوردن انتظاری که اکثریت عظیمی از قربانیان سیاست ریاضت اقتصادی یونان از"سی ریزا" دارند،هرگونه تردید و تزلزل دراین عرصه، درست برعکس آن چه امثال"پیر مسکوویچی"ادعا می کنند، یک شکست و فراترازآن خودکشی سیاسی برای چپ دریونان خواهد بود.چنین شکستی تاثیرات بسیارگسترده منفی بر روی روند تجدیدآرایش و بازسازی چپ و پیکارهای طبقه کارگر، جوانان و سایر قربانیان سیاست های نئولیبرالی درسطح اروپا بر جای خواهد نهاد.فراترازآن،اکنون مسئله نه فقط متوقف کردن تهاجم نئولیبرالی سرمایه بلکه ارائه آلترناتیوی است که مردم یونان را از منجلاب قهقرای کنونی خارج سازد. راه خروج از بن بست کنونی یونان مانوردرچهارچوب مناسبات سرمایه داری موجود و یا توهم بازگشت به الگوی"دولت رفاه" بنا شده در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک پاسخ و یا راه حل برای کاهش آلام قربانیان بربریت سرمایه داری نیست.جهانی شدن شتابان ومالی شدگی بی سابقه سرمایه درچند دهه اخیر، که از مولفه های اصلی تهاجم نئولیبرالی سرمایه می باشد، شرایط شکل گیری و بقاء این الگورا دیگر ناممکن ساخته است.این مسئله در مورد یونان که اقتصادش،هم به مثابه یکی از اعضای اتحادیه اروپا و هم به ویژه یکی از اعضای منطقه وحدت پولی یورو در اقتصادهای یکی از مراکز اصلی سرمایه جهانی ادغام شده است، به شکل مضاعفی صدق می کند. برای احیاء یک نظام تامین اجتماعی فراگیر و شایسته شان انسانی، برای نجات دمکراسی در یونان وتعمیق آن که اکنون در زیر فشار سیاست های نئولیبرالی ترویکا و فساد همه گیرنظام سیاسی له شده است وبرای پایان دادن به مستعمره شدگی کشور از سوی ترویکا که عملاً حق تعیین سرنوشت سیاسی مردم یونان را پایمال ساخته، در نوردیدن نظام اقتصادی و سیاسی سرمایه داری از طریق یک برنامه انتقال به سوسیالیسم که منطبق با ملزومات کنونی جامعه یونان باشد،عملاً تنها گزینه واقعی است.عملی کردن این گزین می تواند به منبع الهام نیرومندی برای نیروی های چپ در حال عروج، پیکاری های کارگری، جنبش های جوانان و همه به خشم آمدگان از تهاجم نئولیبرالی سرمایه دراروپا مبدل شود.مسلماً نمی توان مشکلاتی را که در پیشاروی یک حکومت چپ رادیکال در یونان قرار دارد به هیچ وجه نادیده گرفت. یونان کشور کوچکی است که تولید ناخالص داخلی آن تنها 1.3 درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپاست؛ بر روی کوهی از بدهی دولتی که سر به 320 میلیارد یورو می زند نشست ؛ پس از اجرای توافق نامه با ترویکا بیکاری آن نزدیک سی درصد( در میان جوانان بالاتر از شصت درصد) افزایش یافته؛ تولید صنعتی آن سی درصد سقوط کرده؛ سطح حقوق و بازنشستگی به شدت کاهش یافته؛ و نظام بهداشت و درمان، آموزش و خدمات عمومی در هم شکسته است ... اما دقیقاً به همین دلائل نظام سیاسی چند دهه گذشته که عامل اوضاع فاجعه بار کنونی می باشد بی اعتبار و ورشکسته شده است.

تنها بی اعتبار شدن یک نظام سیاسی اقتصادی (هر قدر هم همه جانبه باشد)،برای خروج جامعه از ورطه سقوط و یا دور باطل فرسایش، کافی نیست. باید بدیلی برای ارائه چشم انداز و سازمان دهی راه خروج از بحران وجود داشته باشد تا بتواند نارضائی از نظام را در مسیر درست و اصولی بلوربندی و هدایت کند؛ شرایط عینی به سرحد بلوغ کافی برای زمینه سازی یک جهش فرا روید؛ و بالاخره تکانی به وقوع به پیوندد که جامعه را درآستانه تحول قرار دهد. انتخابات 25 ژانویه یونان می تواند زمینه ساز این تکان برای یک تحول نوین در یونان باشد!

يكشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳ برابر با ۱۱ ژانويه ۲۰۱۵

*******************************

سایرمقالات از همین قلم درباره بحران یونان، بحران یورو و جنبش کارگری و سایر جنبش های اروپا در مقابله با ریاضت اقتصادی نئولیبرالی:

- ابعاد بی سابقه شوک تراپی نئولیبرالی در یونان

http://rahekargar.net/browsf.php?cId=1073&Id=311&pgn=3

- بحران نظام مالی قبرس: زنگ های بحران یورو بار دیگر به صدا در می آید!

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1073&Id=132&pgn=1

- نظام مالی و بانکی جهانی در آستانه سقوط

*- بخش اول، آیا شمارش معکوس شروع شده است؟

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1059&Id=426&pgn=2

*- بخش دوم، مراحل بحران یورو و شوک یونان!

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1059&Id=452&pgn=2

*- بخش سوم، آیا تزریق تریلیونی پول می تواند بحران یورو را مهار کند؟

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1069&Id=104&pgn=2

 

*- بخش چهارم، نقش اختاپوس های مالی در اقتصاد اروپا

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1069&Id=122&pgn=2

- تلاطم در بازارهای مالی و اعتصابات عمومی در ایتالیا و اسپانیا علیه سیاست های ریاضت اقتصادی!

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1059&Id=368&pgn=3

- سرمایه مالی می خواهد طبقه کارگر و مردم یونان را به خط کند!

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1059&Id=289&pgn=3

- جنبش کارگری و توده ای در فرانسه وپای چوبین دمکراسی به تفسیر بورژوازی

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1028&Id=529&pgn=4

-  ورشکستگی اقتصاد ایرلند! ریاضت اقتصادی و شروع فصل تازه ای از پیکارهای کارگری

http://rahekargar.wordpress.com/2010/11/21/dena-2129

- کنفراس بیست کشور صنعتی، جنگ در دو جبهه

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1028&Id=512&pgn=4

- در هفتمین بسیج سندیکاهای فرانسه دو  میلیون نفر شرکت کردند!آیا جنبش کارگری و توده ای علیه قانون جدید بازنشستگی در حال افول است؟

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1028&Id=482&pgn=5

- جنبش کارگری فرانسه تداوم می یابد !جنگ گریلائی اجتماعی، مسالمت آمیز و مدام!

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1028&Id=467&pgn=5

- شبح سال 68 بر فراز فرانسه!اعتراضات میلیونی کارگری فرانسه را به لرزه در آورده است!

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1028&Id=457&pgn=5

 

 

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved