Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ اگوست ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸  برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹
کارگران باغیرت درنیشکرهفت تپه

ششمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

 

نان، کار، آزادی

حق مسلم ماست

 

اعتراض، اعتصاب، تشکل،

حق مسلم ماست

کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از ۲۰ نفر از همکاران اخراجی، امروز شنبه ششمین روز اعتصاب خود را ادامه دادند.

تجمع کارگران هفت تپه همچون روز های گذشته روبروی دفتر مدیریت در محوطه صنعتی ادامه دارد .

درود به کارگران هفت تپه که اتحاد وهمبستگی را به طور عملی اثبات کردند

 

شنبه ۶ مهر ۹۸

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

..................................................

اسماعیل را گرفتن، ما همه بخشی هستیم

 

درود بر کارگران هفت تپه

 

کارگران حق طلب و مبارز در هفت تپه، شما یک بار دیگر نشان دادید و ثابت کردید که یک خانواده بزرگ به نام کارگران هفت تپه هستید.

شما با جسارت و آگاهی نشان دادید که دست در دست و در کنار هم غم خوار همدیگر هستید.

شما به دشمنان کارگران نشان دادید که کارگران درد مشترکی دارند.

شما کارگران هفت تپه نشان دادید که اخراج همکاران خود را تحمل نمی کنید.

شما نشان دادید که اخراج هر کارگر، اخراج خود شماست و به این دلیل امروز در پنجمین روز اعتصاب در حمایت از برادران اخراجی خود دست از کار کشیده و به دفاع از کارگران اخراجی سر کار نرفتید.

شما با شعار اسماعیل را گرفتن، ما همه بخشی هستیم ثابت کردید که نه تنها اسماعیل را فراموش نکرده اید ،بلکه همچون گذشته حامی و مدافع نماینده خود هستید.

 

شما امروز یک بار دیگر قدرت ، جسارت و همدلی خود را به نمایش گذاشتی و لبخند پیروزی را بر لبان اسماعیل وخانواده وبیشتر ازهمه روی لبان نهال، دختر همکار دربندتان نشاندید.

 

درود بر اراده شما، درود بر شهامت شما، درود بر آگاهی و فهم و شعور شما کارگران هفت تپه.

 

اسماعیل بخشی نماینده و صدای کارگران هفت تپه بود، اما اگر کمی دقت کنیم می بینیم که اسماعیل درد دل تمام کارگران و مردم زحمتکش و فرو دست جامعه ایران را بیان کرد.

 

او از نان، کار، آزادی سخن گفت، او صدای کارگران و مردم فرو دستی بود که فرزندانشان به دلیل بی پولی ناچار به دست فروشی و ترک تحصیل می شوند، او صدای کسانی بود که به دلیل فقر و نداری مجبور به فروش کلیه می شوند، او صدای کسانی بود که توانایی دریافت خدمات درمانی، آموزش و تحصیل و بیان نظرات و... ندارند، او صدای آزادی بود و گفت ایجاد تشکل مستقل حق ماست، او گفت کار را از ما نگیرید، او گفت زندگی شایسته حق ماست، او گفت ما باید بتوانیم برای سرنوشت خود تصمیم بگیریم.

 

درود بر شما که امروز صدای اسماعیل بخشی و ۲۰ نفر از همکاران اخراجی هستید.

 

درود بر عزم شما که همچون کوه، از خواست و مطالبات به حق خود و دیگر کارگران به دفاع برخواسته اید.

 

شما یک‌بار دیگر ثابت کردید که صدای کارگرانی هستید که از ستم و استثمار به تنگ آمده اند. درود بر شما.

 

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از مطالبات به حق کارگران ،خواستار آن است که کارگران در هر کارگاه و کارخانه و هر شرکتی که هستند، با هم و در کنار هم‌ باشیم تا بتوانیم یک صدا علیه کسانی باشیم که فقر و تنگدستی، ستم و استثمار، اخراج و زندان و بی حقوقی ها را به ما تحمیل می کنند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۵ مهر ۹۸

..............................................

کارگران باغیرت درنیشکرهفت تپه

خداوندراشاکریم که اعتصابات مسالمت آمیزماامروزالگویی برای تمام کارگران شریف وزحمت کش درسراسرکشورشده است.

اعتصابات مسالمت آمیزشمادراین یکی دوسال اخیربا استنادبه اصل۲۷قانون اساسی کشوراست که برگزاری تجمعات به شرطی که مخل نظم نباشدراقانونی دانسته است وتصریح کرده است که نیازی به گرفتن مجوزندارد‌.

دوستان وهمکاران گرامی

همانطوورکه همه می دانیم که اعتراضات مادرروزهای اول که نسبت به اخراج ۲۰نفر از همکارانمان شروع کردیم خیلی نابرابربودوبه جزباکارفرماباتمام نهادهای دولتی وقضایی نیزبایدمبارزه می کردیم ولی خوشبختانه امروزمامشاهده می کنیم که صدای اعتراض وحق خواهی مابه گوش. رهبری وریاست قوه قضاییه رسیده است ودستورمبارزه بافسادورانت خواری درهفت تپه راصادرکرده اند.

دوستان وهمکاران گرامی

تنهانکته ای که می مانداین است که مانصف بیشترراه رارفته ایم وتارسیدن به هدف وخلع یدازین بخش فاصد.رانت خواریک قدم بیشترنمانده است ونیازبه پایداری همه ماکارگران دارد،پس همکاران زحمت کش و عزیزازتهدیدهای توخالی کارفرماوعمال اوحراسی نداشته باشید وهمچون روزهای گذشته.

فرداشنبه(۶ /مهرماه راس ساعت هشت وسی دقیقه همه دوستان بالاخص همکارانمان درواحدکشاورزی درب مدیریت حضورداشته وتجمع خواهیم نمود.

 

انتشار این پیام برای پاسداری از نان زن و بچمان و شرف و ناموسمان کوتاهی نکنید

 

پاینده بادهفت تپه

۵ مهر ۹۸

جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه

............................................

 

با درود به کارگران باغیرت نیشکرهفت تپه

 

امروزپنج شنبه۴مهرماه بازهم گل کاشتیدوپرشور .ومصمم تر ازروزهای قبل حضوریافتید.

همکاران گرامی

مادرروزهای حساسی قرارداریم ونبایدبگذاریم اعتصابمان باهربهانه ویاقولی ازطرف کارفرمابشکند.

امروزرهبر دردیداری که با مسئولین داشتندصریحاًبه فساددرواگذاری شرکت هفت تپه وسهامداران آن اشاره کرده اندوخواستاربازنگری درواگذاری آن شده اند،پس خواهشی که ازهمه همکاران بالخص برادرانمان درواحدکشاورزی داریم فرداحتمادراعتصاب درب مدیریت شرکت کنیدوبرادرانتان رایاری کنید زیرااگر غفلت کنیم یک عمربایدخفت وخاری این بخش خصوصی راکه دراقدام اخیرش قصداخراج تعدادزیادی ازکارگران راداردراتحمل کنیم.

پس ازتمام همکاران خواهشمندیم راس ساعت هشت وسی دقیقه صبح درب مدیریت حضورپیداکنند.

تاپیروزی یک قدم مانده است

 

انتشار این پیام برای صیانت از نان زن و بچمان و شرف و ناموسمان کوتاهی نکنید

جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه

....................................................

: چهارمین روز تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

 

امروز پنج شنبه، چهارمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از همکاران اخراجی برگزار شد .

 

همانطور که روند تا کنونی نشان داده است در جریان‌اعتراض و‌اعتصاب کارگران در هفت تپه، ما شاهد فضای پلیسی برای ارعاب و سرکوب کارگران بوده ایم.

 

در این ارتباط یکی از کارگران‌هفت‌تپه به نام یوسف بهمنی، توسط اداره اطلاعات احضار شده است.

 

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ضمن حمایت از خواست کارگران ، هر گونه تهدید، ارعاب و احضار کارگران را شدیدا محکوم می کند.

 

خبرهای تکمیلی متعاقبا از طریق کانال سندیکا به اطلاع عموم خواهد رسید.

 

پنج شنبه ۴ مهر ۹۸

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

...............................................

پیام ارسالی کارگران

 

آقایانی که مانع حضور کارگران در تجمع اعتراضی هستند درحمایت از همکاران اخراجی. مواظب اعمال غیراخلاقی و ناجوان مردانه خود باشند

 

آقای جعفر کثیر. سرپرست بخش مکانیکی کارخانه (عموی حق مسعود کثیر که دست راست امیر اسدبیگی هست و تمام زیرآب زنی ها را انجام میدهد) با تهدید و اخطار به اخراج، کارگران مکانیک کارخانه را از حضور در اعتصاب منع کرده است و اجازه همبستگی بین کارگران را نمیدهد.

عبدالزهرا احمدی. سرپرست. کوره آهک هم مانع حضور همکاران کارگر ما در اعتصاب هست.

 

این دو نفر خائن به کمک یکدیگر دست به شکاندن اتحاد و برادری و اعتصاب زده اند و باید به تمام کارگران معرفی شوند و با آنها برخورد شدید و جدی انجام گیرد.

باقی مدیران و سرپرستان هم باید مواظب کارهای خود باشند و مانع حضور کارگران در اعتصابات نشوند چرا که این حق کارگر است و اتحاد تنها رمز پیروزی و حیات ما کارگران و شرکت است.

در صورت تخلف هر مدیر یا سرپرست و منع کردن کارگران از حضور در اعتصابات، تصاویر آنها منتشر شده تا تمام کارگران این خائنان و نامردان را خوب بشناسند.

 

با تشکر فراوان از حضور کارگران کشاورزی در اعتصاب امروز، فردا هم تمام کارگران را به ادامه اعتصاب و تجمع اعتراضی دعوت میکنیم و تا حقمان را نگیریم به سر کار برنمیگردیم.

 

وعده ما فردا پنج شنبه ساعت ۸:۳۰ در مقابل درب مدیریت شرکت

 

همه باید به فریاد *هل من ناصر ینصرنی* گوش دهیم و به یکدیگر یاری برسانیم چرا که اگر کسی اخراج شود، نوبت باقی کارگران هم میشود.

باید این اخراج های سلیقه ای و بی اساس تمام شود

 

انتشار این پیام برای پاسداری از نان زن و بچمان و شرف و ناموسمان کوتاهی نکنید

 

همه با اتحاد میتوانیم جلو این فتنه گری های اسدبیگی را بگیریم

۳ مهر ۹۸

جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه

..............................................

ترفند تازه بخش شکست خورده خصولتی

 

به اطلاع تمام همکاران عزیز شرکت بزرگ کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می رساند کارفرمای خیانت کار و اختلاس گر هفت تپه در آخرین اقدام خود در روز یکشنبه مورخ ۳۱ شهریور ۹۸ نامه اخراجی ۲۰ نفر از کارگران زحمت کش شرکت را صادر کرده است. لازم است توجه کنیم که این اقدام اسدبیگی تنها به جهت تسویه حساب شخصی با تمام کارگران زحمت کش و ستم دیده شرکت هفت تپه انجام شده که حالا به خود جرات داده تا بر خلاف قانون کار اقدام به اخراج کارگران کند.

 

ما کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه این اقدام اسدبیگی را محکوم میکنیم و از تمامی نهادهای دولتی استان و کشور تقاضا ورود صددرصد و سریع داریم.

 

اسامی همکاران اخراج شده:

۱_محمد خنیفر فرزند قاسم ۲_محمد خنیفر فرزند حمید ۳_رضا پور چنانی ۴_صاحب ظهیری ۵_محمود سعدی ۶_عادل عبدلخانی ۷_محمد عبدلخانی ۸_سمیر احمدی ۹_حمزه آل کثیر ۱۰_ایمان اخضری ۱۱_کریم میاحی ۱۲_فاضل چعبی زاده ۱۳_اشکان گودرزی ۱۴_مسعود لویمی و ۶ نفر دیگر . سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه این عمل غیر انسانی عاملان وحافضان سرمایه را محکوم کرده وخواهان باز گشت به کار این کارگران شریف وزحمت کش میباشد .لازم به یاد اوریست که دود این اتش در چشمان کور دلان خواهد رفت.

 

اتحاد کارگران بدون شک باعث نابودی فتنه و بازگشت آرامش واقعی به شرکت می باشد

 

۳۱ شهریور ۹۸

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

..................................................

اعتصاب و تجمع کارگران هفت تپه

 

بعد از اعلام خبر اخراج یا عدم تمدید قرارداد، ۲۱ کارگر نیشکر هفت تپه امروز تمامی کارگران بخشهای داخلی شرکت از جمله اداره تجهیزات مکانیکی قسمت کارخانه تولید شکر وهمچنین امور زیربنایی در حمایت از همکاران وهم طبقه ایهای خود دست از کار کشیده ونسبت به این عمل ضد کارگری و زشت کارفرما در روبروی دفتر مدیریت شرکت تجمع کردند.

 

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن اخراج این کارگران شریف وزحمت کش، خواهان بازگشت به کار تمامی این عزیزان میباشد .

 

تعدی وتعرض به خواست به حق کارگران جرم است وکارفرما پاسخگوی عواقب کار میباشد.

 

درضمن چنانچه خبر جدیدی در این ارتبات دریافت شود، از طریق کانال تلگرامی سندیکا به اطلاع کارگران خواهد رسید.

 

۱ مهر ماه ۹۸

 

سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه

...................................................

قاضی ناظر زندان اوین

اجازه ملاقات اسماعیل بخشی با وکیلش را نداد

 

قاضی ناظر زندان اوین اجازه ملاقات اسماعیل بخشی با وکلیش را نداد و از دریافت و تحویل لایحه‌ی این کارگر زندانی، به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، جهت درج در پرونده شکنجه، از ناحیه مسٸولان زندان اوین ممانعت به عمل آمد.

 

اسماعیل بخشی حدود ده ماه در بازداشت بسر می برد و با وجود پرونده ها و اتهام های متعدد، تاکنون فقط دوبار اجازه دیدار با وکیل را داشته است و خانواده وی ماهی یکبار اجازه ملاقات با وی را دارند.

 

گفتنی است از حین بازداشت اولیه این کارگر زندانی تاکنون چهار بار با اراٸه دلایل و مستندات، درخواست رسیدگی به شکایت خود علیه مأمورین امنیتی و انتظامی با موضوع شکنجه بدنی، اخذ اقرار با شکنجه و توهین کلامی و عملی را داشته است و سه بار به دلایل واهی از ورود به رسیدگی خودداری یا با اغماض و اهمال مسلم، بدون توجه به مدارک و دلایل اثباتی، با صدور قرار پرونده را مختومه نموده‌اند.

 

آقای رئیسی یکی به نعل و یکی به میخ زدن تا کی؟؟ می توانید با کارگران شفاف باشید!؟

 

هر که نداند محکومان صنفی و مدنی، وکلای آن‌ها وسایر حقوقدانان می‌دانند که تجدیدنظرخواهی و بازبینی احکام در دادگاه‌های تجدیدنظر، حق قانونی هر محکومی است و حقی نیست که با دستور شما، ایجاد شده باشد...

 

آقای رئیسی

از بگیر و ببندها و تسویه حساب‌های جهت‌دار درون ساختاری و با عنوان مبارزه با فساد، که بگذریم در همین مدت کوتاه ریاست شما بر قوه، فعالان صنفی و کارگری، به اشد مجازات محکوم وسنگین‌ترین احکام را دریافت کرده‌اند و به تازگی با تغییر شیوه‌ی برخورد، در کنار احضارهای پی در پی کارگران هفت تپه توسط پلیس امنیت شهرستان شوش، اعتصاب کنندگان وکارگران پیشرو به جرم مطالبه حقوق صنفی قانونی خود در این شرایط بد و نابسامان اقتصادی، در لیست اخراجی‌های شرکت قرار گرفته‌اند.

آقای رٸیسی، اسماعیل بخشی حتی در زندان، هم نماینده ما کارگران هفت تپه محسوب می‌شود و همچنان سمت نمایندگی وی پابرجاست، به گفته وی تاکنون مسئولان قوه قضاٸیه از حد شعار فراتر نرفته‌اند.

آری

دزد همان دزد است و درد همان درد.....

ولی

یکی از دیوار می‌دزدد و یکی از در....

 

سندیکای کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه

..........................................................................

اخراج و‌ عدم تمدید قرار داد کارگران هفت تپه محکوم است!

 

مطابق اخبار منتشر شده کارفرمای شرکت هفت تپه حدود بیست نفر از کارگران این شرکت را اخراج کرده است.

 

این درحالی است که حاکمیت در اقدامی هماهنگ با کارفرمای جوان و تازه به دوران رسیده هفت تپه در ماه های اخیر ، به جای پاسخگویی به مطالبات به حق کارگران و پرداخت حقوق های عقب افتاده ان ها ، به شدید ترین و غیر انسانی ترین شکل ممکن با کارگران و نمایندگان ان ها برخورد کرده است . حامیان سرمایه ، در واقع وانمود می کنند که شرکت کشت وصنعت هفت تپه را به بخش خصوصی سپرده و به اصطلاح "خصوصی سازی کرده" اند. و حال ان که همچون بسیاری دیگر از شرکت ها و کارخانه ها با ترفندها و زد و بندهایی ان را به ایادی و عوامل رانت خوار خود واگذار نموده و سبب شده اند تا کارفرمایان فاسد هفت تپه از قبل ان میلیون ها دلار تسهیلات دریافت کرده و از این طریق به سود های نجومی که حاصل دسترنج چند دهه کار و زحمت کارگران و به طور مشخص کارگران ان منطقه است دست یابند. هم اکنون نیز انچه کوچکترین اهمیتی برای این حضرات ندارد زندگی و سرنوشت هزاران کارگر و خانواده های انهاست که کمر ان ها بیش از پیش زیر فشار اقتصادی خم می شود و به مجرد ابراز کوچکترین اعتراض و انتقادی به وضع دهشتناک موجود ،این چنین سرکوب می گردند . اعلام انزجار همه گانی که از سوی کارگران و افکار عمومی در ارتباط با احکام صادر شده برای کارگران و روزنامه نگاران حامی انها در جامعه پراکنده گردید و مسئولین قضایی را وادار به پاسخگویی نمود در رابطه با این اقدام ضد کارگری کارفرمای هفت تپه نیز باید با شدت و حدت بیشتری پیگیری شده و در کنار اعتصاب و اعتراض کارگران ان شرکت ،منجر به بازگشت به کار کارگران اخراجی گردد . کمیته هماهنگی ضمن محکوم کردن اخراج و عدم تمدید قرارداد این کارگران از همه نهاد ها ، انسانهای ازاده و هم طبقه ای های خود می خواهد به هر طریق ممکن به این حرکت خطرناک که در صورت تداوم ، می تواند کارگران هفت تپه و خانواده های آنها را به استیصال و درماندگی بکشاند اعتراض کنند.

 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۲ مهر ماه ۹۸

..........................................

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved