Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۱۰ تير ۱۴۰۱ برابر با  ۰۱ جولای ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
مصاحبه ها
تعداد1655  
سه-شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸  برابر با ۲۳ آوريل ۲۰۱۹

سه-شنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۸  برابر با ۰۹ آوريل ۲۰۱۹

دوشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۸  برابر با ۰۱ آوريل ۲۰۱۹
دراین هیاهوچنان وانمود می شود که دستگاه ولایت،سپاه وجهاد ونهادهیچ گناهی ندارد وهیچ ایرادی به آنها گرفته نمی شود.دلایل،وسعت واین میزان ازخسارات وویرانی وجنایات رژیم دردامن زدن به تخریب های طبیعی،عمیق ترازآن است که به دلایل پیش پا افتاده ای که دستگاه ولایت به آن چنگ می زند،بتوان توجه کرد. راستا های بزرگ که آلترناتیو را بوجود می آورند، خود بحرانی اند. اسلام گرائی درایران ورشکسته است. ناسیونالیسم باستان گراهم دربن بست است. چپ هم بحرانی است. تداوم جنبش های مطالباتی درمقیاس توده ای، امکان سازمانیابی ازپائین، امکان کادرسازی ازپائین، امکان آگاهی وآلترناتیوسازی ازپائین درجهت معین را برای اولین باردرتاریخ ۲٠٠سال گذشته ایران امکان پذیرساخته است. توضیح شهروندی با یک مذهب یا با یک قومیت، اسم دیگری ندارد جز نژادپرستی. نتانیاهو می گوید ما یک کشور یهود می خواهیم که فقط کشورشهروندان یهود باشد. دولت اسرائیل یک دولت نژاد پرست است.بیش از ۲۵ درصدجمعیت کنونی اسرائیل عرب هستند.

دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۱۸ مارس ۲۰۱۹
نسرین ستوده وکیل شجاع و زن شیردل که از«دختران خیابان انقلاب» دفاع کرده و نرکس محمدی این زن شجاع که مادرستاربهشتی را به دیدار کاترین اشتون برده است، چه گناهی کرده اند. دربرگماردن قاضی القضاه نظام، آیت اله قتل عام نوچه وآدم اخص خامنه ای است. سیستم قضائی جمهوری اسلامی درهم شکسته است. درجمهوری اسلامی ،نظام بی قانون، «قانون» آن چیزی است که «فرمانروا» می گوید. اختیارات «فرمانروا» یک بندانگشت از خدا کمتراست. خود خمینی «امام اعظم» فرمان کشتارها را داد.سیستم جمهوری اسلامی را نباید فراموش کرد. خود سیستم به اندازه کافی هولناک است. درحکومت ولایت فقیه مبارزه با فساد را نباید جدی گرفت. فساد ، ذاتی جمهوری است و تشدید هم خواهد شد. با توجه به شرایط درآمدها وحقوق حقوق بگیران بی معنا می شود. باید جنبش هائی را که با این شرایط مقابله می کنند، گسترش دهیم. مانند گسترش تعاونی های محلات بوسیله مردم و این که خود را سازمان بدهند. نام پاتریس لومومبا درافق درخشان فردا می درخشد. انسان بزرگی که مردم افریقا به تاریخ معاصرما هدیه کرده اند.

سه-شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۰۵ مارس ۲۰۱۹
کلیدی ترین مساله، نابرابری های طبقاتی است و بر روی آن و در کنار آن نابرابری های دیگرقراردارند. مبارزه طبقاتی خواه نا خواه آنتاگونیست می شود. سرمایه داری درمراحلی می تواند سطح زندگی را درشرایطی بالا ببرد. جامعه سرمایه داری نه تنها عقلانی نیست بلکه غیرعقلانی است وغیرعقلانی ترمی شود. درجنگ طبقاتی هرپیشروی توده زحمتکش خواه نا خواه بامقاومت و برخورد به طبقه سرمایه دارتبدیل می شود. آن چه کارگران می برند سرمایه داران می بازند. در مبارزه با بهره کشی وسروری وسلطه، مبارزه طبقاتی مطرح می شود. ایجادسیستم تامین اجتماعی درکشورهای سرمایه داری موجود، مهارکردن توحش سرمایه داری است. رایت ازمارکس فاصله نمی گیرد وبه جنگ طبقاتی و دینامیزم سرمایه داری وفادارمی ماند. رایت درمبارزه علیه نابرابری ها و مقابله با سرمایه داری، اتوپیای واقعی وطرح های قابل حصول را درمبارزه با سرمایه داری مطرح کرد. قبل از بدست گرفتن دولت ومبارزه برای آن چه اقداماتی می توان انجام داد. اقتداردولت سوسیالیستی نمی تواند برقدرت اجتماعی نباشد. حتی اگرازلحاظ اقتصادی همه چیزرا دردست داشته باشید ولی ازلحاظ قدرت اجتماعی خیر، ممکن است همه جیز را ببازید. دولت سوسیالیستی اتکایش به مردم است. اجتماع برابرها حکومت می کند. بسمت آن چیزی که که درواقع ، جامعه است به سمت اجتماع برابرها، همبسته ها وهمدل ها می رویم.

سه-شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷  برابر با ۲۶ فوريه ۲۰۱۹
ما برای دفاع ازکشورمان،برای حق تعیین سرنوشت وحق حاکمیت مردم درمخالف با سلطان،سلطنت،سلطه مبارزه کردیم. درانقلاب یهمن ،دستگاه مذهب مسلط با دستگاه دولت مسلط درگیرشد.انقلاب بهمن شهری ترین انقلاب بود.درانقلاب ایران،خمینی،مذهبی ها رابیشترقتل عام کرد. برخلاف آن چه گفته می شود،امریکا تا آخرین لحظه ازشاه حمایت کرد. امریکا ومتحدانش ،قدرت گیری روحانیت(روحانیت در کودتای28 مرداد با آنها ائتلاف کرده بود) راکم خطرترین آلترناتیو می دانستند.متحدان جهانی شاه با توجه به شرایط بین اللملی(واترگیت و...) قدرت گرفتن روحانیت را کم خطرترمی دیدند.حتی قدرت گرفتن جبهه ملی ومصدقی ها امریکا رانگران می کرد.اکنون ایرانیان درباره انقلابی که شبح آن درافق پروازمی کند ،تامل می کنند.آن کس که بهر دلیلی با انقلاب مخالف است،دواشتباه اساسی می کند یکم : گویا اکنون مردم ایران حاکمیت دارند.دوم:گویااگرموعظه کنیم،انقلاب روی نمی دهد.تن دادن به چنین وضعیتی،امکان ندارد.کسی که کمونیست است وبرای سوسیالیسم،برای حق حیات مردم پائین مبارزه می کند،نمی تواند انقلابی نباشد.چپ ها بیشترازهمه برای انقلاب جنگیده وفداکاری کرده وازجان مایه گذاشته اند.اکنون پس ازچهل سال روشن است که خمینی بیش ازهرکسی برای منافع خودش وروحانیت اقدام کرد. روحانیت بیش ازهمه خود مداربود.اسلام سلفی وبازگشت به صدراسلام،محصول خمینی بود.چپ مرزبندی روشنی با مذهب نداشت.امروزهم ،چپ آشفته است.امروزباید درک روشنی ازبازسازی چپ داشت

دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷  برابر با ۱۱ فوريه ۲۰۱۹

دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷  برابر با ۰۴ فوريه ۲۰۱۹

سه-شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷  برابر با ۲۹ ژانويه ۲۰۱۹

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷  برابر با ۲۳ ژانويه ۲۰۱۹

سه-شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷  برابر با ۱۵ ژانويه ۲۰۱۹

چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷  برابر با ۰۹ ژانويه ۲۰۱۹

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷  برابر با ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸

دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷  برابر با ۲۴ دسامبر ۲۰۱۸

سه-شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷  برابر با ۱۸ دسامبر ۲۰۱۸
جنایات ، کشتاروانواع سرکوب های این رژیم فقط با سرنگونی جمهوری اسلامی پایان می یابد. حالا فاصله گرفتن از روحانیت وسیع ترشده است. آموزش پرورش علم است . اقای آیت الله تونمی فهمی، آموزش و پرورش ، روانشناسی کودک علم است. رونق پوپولیسم چپ نتیجه بحران درچپ ،احزاب و جریانات جنبش کارگری وجنبش مارکسیستی است. پوپولیسم چپ دو تزکلیدی را طرح می کند. یکم، دترمینیزم اقتصادی مارکسیستی گمراه کننده است، دوم مبارزه طبقاتی مهم ترین ستیز یا رویاروئی جامعه نیست. این هر دو تز اشکالات اساسی دارند. پوپولیسم چپ چون جنگ طبقاتی رانادیده می گیرد، سازماندهی مبارزه طبقاتی و رابطه آن را با گسل های جامعه ، نمی تواند توضیح دهد.راه حلی نمی تواند بدهد. ستون فقراتی که می تواند در دراز مدت مبارزه بخش محروم و فرودست جامعه را حفظ کند، مبارزه طبقاتی است. نتیجتا با نا دیده گرفتن مبارزه طبقاتی ازسوی پوپولیسم چپ، بخش محروم وفرودست جامعه نمی تواند درسطوح مختلف سازماندهی پایدار داشته باشند.

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷  برابر با ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸

سه-شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷  برابر با ۰۴ دسامبر ۲۰۱۸

سه-شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷  برابر با ۲۷ نوامبر ۲۰۱۸

سه-شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷  برابر با ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷  برابر با ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸

دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷  برابر با ۰۵ نوامبر ۲۰۱۸


تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©